simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܕܓ̇ܙܪ . ܥܠ ܡܨܪܝܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܠܐ ܝܕܥܬܗ ܡܢ ܡܫܬܕܝܢܘܬܗ ܟܠ ܗܘܘ ܡܢ ܦܘܩܕܢ ܝܘܣܦ ܐܝܟ ܕܣ̇ܗܕ ܐܪܡܝܐ ܆ ܕܗܐ ܠܡ ܐܢܐ ³ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܥܡܡܝܢ̈ . 1]ܝ [ܚܓܐ ܠܟܢܘܫܝܐ ܩ̇ܪܐ ܟܬܒܐ ܒܟܠܕܘܟ . ܐܢ ܟܠ ܕܒܪܝ ܒܘܟܪܝ ܝܣܪܝܠ . ܟܐܡܬ ܕܡܝܩܪ ܘܚܒܝܒ ܥܠܝ . X ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܗܘ ܇ ܫܒ̣ܩ ܠܗ ܕܝܢ ܒܨܒܝܢܗ ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪ ܚܐܪܘܬܗ ܇ ܟܠ ܥܠ ܐܠܗܐ ܒܗܢܐ ܙܢܐ . ܕܟܕ ܡܨܐ ܕܢܟܠܐ ܠܐܢܫ ܇ XX ܒܕܡܨܐ ܚܝܠ
IšoMerv:ComOT ܥܡܗ ܡܦܠܓ ܇ ܐܢ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܠܐ ܐܬܚܫܚ ܐܠܗܐ . ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܡܫܟܚܐ ܕܥܡܗ X ܟܘܪܣܝܐ ܐܚܪܢܐ ܢܚܒܪ ܇ ܟܕ ܐܘܚܕܢܐ ܕܗܢܐ
IšoMerv:ComOT ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܦܪܩܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ . ܘܚܘܝܬ ܒܛܝܠܘܬܝ ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܐܢܐ ܥܒܘܕܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܝܕܥܘܢܝ . ܘܕܡܨܐ ܚܝܠ
IšoMerv:ComOT ܟܪ ܕܢ̇ܚܬ ܛܠܐ ܐܘ ܐܝܬ ܡܝܐ̈ ܐܢ ܒܟܐܦܐ̈ ܘܐܢ ܒܩܝܣܐ̈ ܕܡܐ ܟܠ ܕܩܒܝܢ ܒܗܝܢ ܡܝܐ̈ . ܗ̇ܝ ܕܒܟܐܦܐ̈ ܘܒܩܝܣܐ̈ . ܗܢܘ . ܕܐܦ
IšoMerv:ComOT ܐܝܟܐ ܕܡܬܡܛܝܢ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܗܘܢ ܡܩܘܝܢ . ܘܐܢ ܬܘܒ ܩܝܣܐ ܟܠ ܡܝܐ̈ ܕܡܐ ܇ ܘܫܩ̇ܠ ܒܐܝܕܗ ܘܪܙ̇ܦ ܥܠ ܟܐܦܐ̈ ܘܩܝܣܐ̈ ܆
IšoMerv:ComOT ܢܟܝܢܝܢ̈ . ܘܗܢܝ ܘܒܣܝܡ ܠܡܩܒܠܢܘܗܝ̈ . ܘܬܘܒ ܠܕܟܝܘܬܐ ܟܠ ܘܚܠܐ ܘܒܣܝܡ ܇ ܗܟܢܐ ܐܦ ܦܘܪܩܢܐ ܕܝܗܒܬ ܠܟܘܢ ܇ ܦܪܝܩ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܚܕ ܠܗ̇ܘ ܡܕܡ ܝ XX0ܝ X¹ܕܐܫܬܟܚ ܕܥ̇ܒܕ ܗܘܐ . ܟܕ ܢܦ̣ܩ ܟܠ ܕܦܫܘ ܒܡܨܪܝܢ ܕܠܐ ܪܕܦܘ ܒܬܪ ܝܣܪܝܠ . ܟܕ ܚܙܘ ܡܕܡ ܕܗ̣ܘܐ ܆
IšoMerv:ComOT ܟܐܦܝܢ̈ ܝܒܝܫܐ ܘܩܪܣܐ ܘܠܐ ܡܫܬܥܒܕܢܐ ܗܘ ܠܦܪܙܠܐ . ܟܠ ܐܩܪܒ ܥܡ ܥܡܠܝܩ . 6]ܡܢ ܛܪܢܐ ܦ̇ܩܕ ܕܢܦܩ ܡܝܐ̈ ܆ ܥܠ ܕܡܢ
IšoMerv:ComOT ܡܪܚܦܐ ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܆ ܐܘ ܥܠ ܕܥܕܟܝܠ ܫܟܝܚܝܢ ܒܗܘܢ ܟܠ ܐܬܚܪܒܘ ܥܡܠܩܝܐ̈ ܠܓܡܪ ܆ ܐܘ ܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܥܠ
IšoMerv:ComOT ܥܡܡܝܢ̈ ܐܩܪܒ ܥܡ ܝܣܪܝܠ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܥܡܠܝܩ ܟܠ ܆ ܫܠܡܬ ܒܚܪܒܗ ܕܫܐܘܠ . ܪܫ ܥܡܡܐ̈ ܩܪܝܗܝ . ܕܗ̣ܘ ܩܕܡ
IšoMerv:ComOT ܥܡXܝܢ ܕܡܢܗ ܡܚܝܠܝܢ ܆ ܕܐܢ ܡܩܪܒܝܢ ܐܟܘܬܗ ܐܦ ܢܐܒܕܘ̣ܢ . ܟܠ ܕܡܪܝܐ ܢܣܝ . ܗܢܘ . ܠܩܘX ܕܗܐ ܢܣܝܘ ܒܝܡܠܝܩ ܢܚܫܝܪܬܢܐ ܇
IšoMerv:ComOT ܨܠܡ ܘܕܫܪܟܐ . ܒ . ܠܐ ܬܐܡܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ . ܓ . ܛܪ ܝܘܡܐ ܟܠ ܘܠܐ ܢܩܪܒܘܢ ܕܠܐ ܢܬܢܟܘܢ ܀ ܝ· ²[XX 1--17]ܐ . ܠܐ ³ܬܥܒܕ
IšoMerv:ComOT . ܘܠܩܪܝܒܟ . X ܘܒܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܦܘܩܕܢܝܢ̈ ܬܠܝܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܟܠ ܠܬܪܝܢ ܦܠܓ ܝXXXX ܝ X¹ܠܗܠܝܢ . ܕܬܪܚܡ ܠܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܒܘܟܪܐ̈ ܐ̇ܡܪ . ܕܒ̣ܫܠ ܕܝܢ ܡܬܐܡܪ ܝX ܡܕܡ ܆ ܡܐ ܕܐܫܬܡܠܝ ܟܠ ܥܝܢܟ ܘܬܬܝܥܢ ܥܠܘܗܝ ܇ ܘܬܟܠܝܘܗܝ ܡܢ ܟܗܢܐ . ܡܢ ܓܕܝܐ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܦܬܓܡܘܗܝ̈ . ܠܘ ܗܝܕܝܟ . ܒܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܝܗܒ ܐܬܘܬܐ̈ . ܟܠ ܐܝܟ ܓܒܥܘܢܝܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ ܀ X[XX1X 4]ܗ̇ܝ ܕܟܬ̣ܒ ܡܘܫܐ
IšoMerv:ComOT ܡܕܡ . ܬܒܪܐܕܠܘܚܐ̈ ܦܠܝܓܘܬ ܠܒܗ ܕܥܡܐ . ܘܬܘܒ ܟܬܒ ܟܠ ܗܘ ܡܫܡܠܝܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܘܒܥܣܪ ܩܛܓܘܪܝܣ̈ ܡܬܬܚܡ ܘܡܣܬܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܐܝܬ ܒܥܠܡܐ ܪܫܝܬܐ ܫܩ̣ܠ . ܕܢܚܘܐ ܕܟܠ ܕܝܠܗ . ܐܦ ܓܝܪ ܟܠ ܘܫܢܝܐ̈ . ܡܫܟܢܙܒܢܐ ܩܪܝܗܝ . ܥܠ ܕܡܠܐ ܙܒܢܐ ܫܡܫ . ܘܡܢ
IšoMerv:ComOT ܛܘܪܝܢ̈ . ܝ XX ܝXX 6] ܝ [XXXIܗ̇ܝ ܕܩ̣ܪܐ ܡܪܝܐ . ܗܢܘ . ܟܕ ܟܠ . ܐܦܘܗܝ̈ ܕܝܢ ܆ ܠܩܕܝܡܘܬ ܐܝܬܘܬܗ ܘܡܬܘܡܝܘܬܗ ܪܡܬ ܡܢ