simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madVirg ܕܩܕܝܫܝܢ̈ ܒܐܪܥܐ ܘܒܫܡܝܐ ܫܘܒܚܐ ܠܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚ ܟܠ ܒܕܘܒܪܐ̈ X ܕܠܐ ܢܠܒܫܟ ܗ̣ܘ ܠܟ ܒܥܝܕܐ̈ ܥܘܢܝܬܐ : ]ܡܢ
Eph:madVirg ܕܠܝܠ ܒܠܚܘܕ X 5ܕܬܫܬܘܩ ܬܡܪ ܕܚ̇ܠܐ ²ܘܕܬܐܡܪ ܬܘܒ ܢܟܦܐ ܟܠ ܐܘ ܠܟܝ ܒܬܘܠܘܬܐ ܕܚܘܒܠܟܝ ܦܫܝܩ ܠܟܠ ܘܬܘܩܢܟܝ ܠܡܪܐ
Eph:madVirg ܪܒܐ ⁴[ܗܘܬ 6ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܗܘܬ ܥܠܝܡܬܐ ܕܟܠ X[ܒܪܘܠܝܢ̈ ܟܠ ܠܐ ܒܝܐܗ̇ ܣܘܓܐܐ ܕܡܪܓܢܝܢ̈ ܕܥܠܝܗ̇ ¹⁰ܥܠ ܗ̇ܝ ܚܕܐ ]ܕܡܢ
Eph:madVirg ܙܕܩܬܐ̈ ܒܣܘܥܪܢ ܡܪܥܐ̈ ܪܫܘܡܝ ܥܩܒܬܟܝ̈ XX ܘܝܘܩܢܗ ܟܠ ܕܩܘܫܬܐ ܒܡܠܬ ܚܝܐ̈ ܛܒܘܥܝ ܠܫܢܟܝ ⁷ܐܦ ܥܠ ܐܝܕܝܟܝ̈
Eph:madVirg ܣܢܝܐܬ ²ܠܟܠܢܫ³ ܫܒܪܬܐ ܠܐ ܬܚܘܝܢ ܫܘܦܪܟܝ ܠܒܪܝܐ̈ ܕܡܐ ܟܠ ܘܟܠ ܐܢܫ ܡܗܦ̣ܟ ܐܦܘܗܝ̈ ܡܢܗ̇ ܘܡܫܬܟܚܐ ܠܗ ܪܓܝܓܬ ¹ܥܠ
Eph:madVirg ܕܐܬܟܬܫ ܘܩܕܝ ܒܬܘܠܘܬܗ X ܠܟ ܡܪܝ ܘܠܡܫܝܚܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܟܠ ܠܒܪܝܐ̈ ܕܡܐ ܕܐܣܬܢܝ ܫܛܘܗܝ ⁴ܚܙܝܐ̈ ܥܘܢܝܬܐ : ܡܢ
Eph:madVirg ܚܝܝܗܘܢ̈ ܘܐܦܐ̈ ܗܘ ܓܠܝܢ̈ ܘܕܟܝܢ̈ XX ܕܢܟܦܐ̈ ܕܡܢ ܟܘܠ ܟܠ ܪܒܐ̣ ܥܡ ܟܘܐܪܐ ܘܡܥܝܩܢ̈ ܐܢܝܢ ܘܡܟ̣ܪܝܢ̈ ܠܥܒܘܕܝܗܝܢ̈
Eph:madVirg ܢܗܘܐ ܘܐܦ ܗ̣Xܘ ܡܘܗܒܬܗ ]ܠܛܒܐ̈ ܡܫܬܦܥܐ ܗܝ X[ܠܟܪܦܐ ܟܠ ܛܒ ܥܒ̇ܕܗ̇ ܡܝܬ̣ ܚܝ ܪܢܝܗ̇ 4ܒܬܘܠܡܕܗ ܓܝܪ ܨܢܝܥ ܗܘ ܕܥܡ
Eph:madVirg 9ܕܝ̇ܢܢ ܓܝܪ ܛܒ ܟܐܝܢ X ¹ܕܠܘ ܒܗ̇ ܒܫܥܐ ܬܒ̇ܥ ܚܘܒܝܢ̈ ܟܠ ܗܝ ܕܥܠܝܐ ⁸ܕܚܝܠܗ ܐܚܝܕ ܟܘܠܐ ܘܐܢܗܘ ܕܩ̇ܦܣ ܠܗ ܢ̇ܦܠ
Eph:madVirg ⁴[ܫ̇ܟܢ ܠܐ ܡܨܐ ܕܢܠܘܟܝX ܘܗܝܕܝܢ ܗܘ ܬܣܓܐ ܠܘܬܟܝ ܬܘܬ ܟܠ ³ܕܐܦܢ ܐܘܒܕܬ ܐܠܐܐܫܟܚܬ ]ܒܕܟܕܒ ܗܘ ܚܘܒܗ ܘܢܟܝܠ ܘܥܠ
Eph:madVirg ܚܟܡܢ̈ ܘܡܢ ܙܝܬܐ ܓܙܐ ܕܪܐܙܐ̈ ܢܬܬܓܪ ܠܫܢܝ ܥܘܬܪܘܗܝ̈ ܟܠ ܡܪܝ ܐܝܟ ܬܓܪܐ ܡܠܘܐܐ ܢܗܘܐ ܝܘܠܦܢܟ ܕܒܗ ܗܘ ܬܠܝܢ̈
Eph:madVirg ܥܘܕܪܢܝܢ̈ ܐܝܟ ܡܫܝܚܐ ܕܝܗܒ ²ܢܦܫܗ ܕܢܩܢܐ ܒܗ ܟܠ ܟܠ ܠܡܐܢܝ̈ ܟܐܒܐ̈ 5ܝܗܒ ܢܦܫܗ ܡܫܚܐ ܠܡܪܥܐ̈ ܕܢܩܢܘܢ ܒܗ
Eph:madVirg ܢܨܚܢܝܢ̈ ܡܫܝܚܐ ³ܚܕ ܗܘ ܘܝܚܝܕܝ ⁴ܘܫܡܗܐ̈ ܠܗ ܣܓܝܐܐ̈ Xܢ ܟܠ ܒܗ ܟܠ ܥܘܕܪܢܝܢ̈ ܐܝܟ ܡܫܝܚܐ ܕܝܗܒ ²ܢܦܫܗ ܕܢܩܢܐ ܒܗ
Eph:madVirg ܟܘܠ ܢܗܘܐ XX ܕܥܡ ܥܩܪܐ̈ ܥܙܝܙܐ̈ ܡܬܩܫܐ̣X ܟܕ ܪܟܝܟܐ ܗܘ ܟܠ ܕܟܠ ܢܟܝܢܝܢ̈ 6ܡܫܚܐ ⁶ܓܝܪ ܥܬܝܪ ܦܘܪܣܐ̈ ܗܘ ⁷ܘܡܨܐ ⁸ܕܥܡ
Eph:madVirg ܟܠ ܗܘ ܕܠܟܦܘܪܐ̈ ܥܙܝܙܐ ܗܘ̣ ⁷ܟܕ ܚ̇ܢܢܐ ܗܘ ܘܥܡ ܣܓܘܕܐ̈ ܟܠ ܦܘܝܓܐ ܘܩܘܪܪܐ ܡܦ̣ܝܓ ܟܕ ܗܘ ܚܡܝܡܐ ܗܘ ܐܝܟ ܡܫܝܚܐ ܕܥܡ
Eph:madVirg ܗܘ ܕܠܟܦܘܪܐ̈ ܥܙܝܙܐ ܗܘ̣ ⁷ܟܕ ܚ̇ܢܢܐ ܗܘ ܘܥܡ ܣܓܘܕܐ̈ ܟܠ ܦܘܝܓܐ ܘܩܘܪܪܐ ܡܦ̣ܝܓ ܟܕ ܗܘ ܚܡܝܡܐ ܗܘ ܐܝܟ ܡܫܝܚܐ ܕܥܡ ܟܠ
Eph:madVirg ܢܟܝܢܝܢ̈ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܟܢܦܐ ܕܦܝܠܘܢܐ ܚܙܝܗܝ ܪܕܝܐ ܕܕܡܐ ܟܠ ܘܡܐܣܝܢ ܒܗ ܗܘ ܒܡܫܚܐ ܡܬܨܝܪ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ ܒܟܣܝܐ ܘܪܕܦ ܗܘܐ
Eph:madVirg ܥܘܕܪܢ ²⁰ ¹¹ 11ܡܠܘܐܐ ܗܘ ܡܫܚܐ ܕܐܬܬܓܪܘ ܒܗ̣ ܚܛܝܐ̈ ܟܠ ܡ̇ܪܘܚ ܐܝܟ ܟܐܢܐ ܕܐܝܟX ܡܪܗ ܦܬܚ ¹⁰ܒܝܬ ܓܙܗ ܠܡܛܥܢ ܡܢܗ
Eph:madVirg ܐܢܫ ܡܫ̇ܡܫ ܓܝܪ ܠܦܨܝܚܘܬܐ ܘܡܬ̣ܕܢܐ ܬܘܒ ܠܟܡܝܪܘܬܐ ܟܠ ܐܦܐ̈ ܡ̇ܥܠ ܟܬܦܗ ܒܟܘܠ ܛܥܢܝܢ̈ ܒܕܚ̇ܕܐ ܘܡܟ̣ܪܐ ܥܡ
Eph:madVirg ܡܬܦ̇ܪܫ X[ܘܒܡܫܝܚܐ ܟܠ ܡܬܦܫ̇ܩXXX X ܕܠܐ ܢܘܗܪܐ ܟܠ ܟܠ ܠܢ ܘܡܫܝܚܐ ܢܘܗܪܐ ܕܩܘܫܬܐ ܐܙܠܓ ܫܘܒܚܗ ܡܢ ]ܒܢܗܝܪܐ