simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madNativ 14ܐܕܡ ܐܪܡܝ ܗܘܐ ܚܘܒܠܐ ²¹ܥܠ ܐܢܬܬܐ ܕܡܢܗ ]ܢܦܩܬ ²² ܟܠ ܚ̣ܙܬ ܕܟܣܐ ܒܗ ܝܘܡܢ ܐܫ̇ܬܠܡ ܢܕܪܗ̇ ܕܡܢ ܙܪܥܗ̇ ܕܢܚ ܡܚܐ
Eph:madNativ 33ܪܚܒ ܠܗ ܗ̣ܘ ܚ̣ܪܬ ܗ̣ܘܬ ܕܐܢ ܚܘܛܐ ܕܙܚܘܪܝܬܐ ܒܐܪܙܐ ܟܠ ܡܢ ]ܦܐܪܐ⁵³̈ ܠܐܝܠܢ ܚܝܐ̈ ܣܟܝ ܗܘܐ ܕܢܛܥܡ ܦܐܪܗ ܕܡ̇ܚܐ
Eph:madNativ ܠܐ ܢܗܐ ܒܗ ܕܠܚܝܡ ܘܫܓܝܫ X 8ܗܢܘ ¹¹⁴ܠܠܝܗ ܕܒܣܝܡܐ ܠܐ ܢܗܐ ܟܠ ܕܬܪܥܘܬܐ ܠܐ ܢܗܐ ܒܗ ܕܪܓܝܙ ܘܟܡܝܪ ܒܗܢܐ ܠܠܝܐ ܡܫܝܢ
Eph:madNativ ³²ܒܪܝܢ̈ X ³¹ܕܐܫ̣ܬܠܚ -- ܡܠܟܢ X·ܡ̇ܠܟܐXXX -- XX -- ܟܠ ܒܛܝܒܘܬܐ ܠܒܪܐ ܕܫܪܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܒܘܗܝ ܡܫܒܚܐ X ³¹ܗܘ ܪܥ̇ܐ
Eph:madNativ ܕܝܪܒ ³⁵ܒܗ ܐܘܪܒܢܝ ܕܐܢܐ ܐܝܠܕܬܗ³⁶ ܠܦܪܕܝܣܗ ܚܝܐ ܟܠ ܘܐܥܠܗ 7ܡܢ ܟܘܠ ܕܐܬܐܣܝܘ ³⁴X ³³ܚܕܝܢܝ ܕܐܢܐ ܒܛܢܬܗ ܡܢ
Eph:madNativ ܢܦܫܗ ܡܢ ܟܠ ܠܐܪܥܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܘܡܢ ܟܠܗ̇ ܠܝܗܘܕ X ⁹⁸ܘܡܢܗ̇ ܟܠ ܡܠܬ ܡܪܝܡܐ 21ܕܠܐ ܢܦܗܐ ܐܢܘܢ ܒܣܘܓܐܗ ܠܚܙܝܘܗܝ̈
Eph:madNativ ܠܐܪܥܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܘܡܢ ܟܠܗ̇ ܠܝܗܘܕ X ⁹⁸ܘܡܢܗ̇ ܠܒܝܬ ܠܚܡ ܟܠ ܡܪܝܡܐ 21ܕܠܐ ܢܦܗܐ ܐܢܘܢ ܒܣܘܓܐܗ ܠܚܙܝܘܗܝ̈ ܟܠ ܢܦܫܗ ܡܢ
Eph:madNativ ܕܐܬ̣ܪܡܝ ܘܫܐ̇ܠ ܕܢܫܡܥ ܗܘܐ ܘܢܐܠܦ ܕܝܕܥ̇ ܗܘܐ ܕܢܓܠܐ ܟܠ ܡܦܗܐ ܙܥܘܪܘܬܢ ܒܥܘܬܪܐ ܕܦܘܪܫܢܘܗܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܠܝܕܥ̇
Eph:madNativ ܠܐ ]ܡ̇ܥܒܪ ܠܗ¹²[ ] 9ܥܒ̣ܪܘ ܓܝܪ ܐܦ ܡܠܟܐ̈ ܥܡ ܟܠ 8ܝܘܡܐ ܗܘ ܕܥܠ ܙܒܢܐ̈ ܡܡܠܟ ]ܢܝܪܗ¹²[ ܘܢܘܓܪܐ ܙܟ̇ܐ
Eph:madNativ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܒܗ ܢܦ̣ܩ ܚܢܢܐ ܨܝܕ ܚܛܝܐ̈ XX ܣܝܡܬ ܣܡܡܢܐ̈ ܗܘ ܟܠ ܡܘܠܕܟ X ܢܗܘܐ ܦܪܘܥܐ ܚܠܦ ܚܝܒܐ̈ X3ܪܒ ܗ̣ܘ ܗ X ܝܘܡܐ ܡܢ
Eph:madNativ ܐܝܠܢܝܢ̈ ܢܘܪܒܐ ܐܦܪܥ ܠܢ ܡܢ ܒܝܬ ܐܝܫܝ 31ܒܟܢܘܢ ܕܛܫ̇ܐ ܟܠ ܣܘܟܐ̈ ܡܢ ܣܬܐ ܥܩܪܬܐ ܦܐܪܐ ܕܢܚ̣ ܠܢ XX ܒܩܘܪܫܐ ܕܡ̇ܫܠܚ
Eph:madNativ ܓ̇ܝܣܝܢ̈ ܒܗ ܨܕܗ ܠܚܝܐ̈ ܠܗ̇ܘ ܓ̇ܝܣܐ 38ܚܝܐ ܒܝܕ ܡܘܬܗ ܟܠ ܡܢܗ ܣܠ̣ܩ ܨܕܗ ³³ܨܐ̇ܕ ܐܢܫܐ̈ 37ܙܩܝܦܐ ܕܗ̣ܘ ܨܐ̇ܕ
Eph:madNativ ܬܚܕܐ ܥܢܟ 56ܪܘܥܡܢ ܪܒܘܢܝ ܠܐ ܬܩܨ ܠܢ ܡܬ̇ܪܥܡ ܦܘܡܢ ܟܕ ܟܠ ܕܡܥ]ܕܝܢ⁴²[ 55ܡܢ ܓܘ ܡܪܥܝܬܟ ܩܠ ܟܪܝܘܬܐ ܒܟ ܗ̣ܘ ܡܚܕܐ
Eph:madNativ ܐܢܫ ܝܘܡ ܡܘܠܕܟ X³ 61ܟܐܢܐ ܛܪ ⁴⁴ܝܩ̇ܪ ܝܘܡ ܡܘܠܕܟ ܟܠ ܕܐܠܗܘܬܐ 60ܪܒ ܗ̣ܘ ܡܪܝ ܝܘܡܟ ܠܐ ܢܬ̇ܒܙܚ ܡܝ̇ܩܪ ܗ̣ܘ
Eph:madNativ ܕܬܫܡܥ ܦܘܚܡܐ̈ ܕܦܚ̇ܡ ܠܫܢܝ X1ܝܘܡܟ ܢܬܠ ܠܢ ܫܐܠܬ ܟܠ ܘܫ̇ܩܠܬ ܩܪܒܬܗ ܠܕܩܛܘܠܐ XX ܝܕܥ̇ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܡܪ ܝ ܐܝܟ ܝܕܥ̇
Eph:madNativ ܚܡܪܢܝܢ̈ ܘܐܪܙܐ ܕܒܓܘܗ ܗܘܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ 95ܚܕ ܠܚܡܐ ܕܩܨܐ ܠܐ ܟܠ ܗܘ̣ܐ ܫܩܝܗ ܪܒ ܗ̣ܘ ܛܒ ܚܝܠܗ ܕܠܐ ܡܣܬܝܟ 94ܟܣܐ ܕܡܩܒܠ
Eph:madNativ ܒܪܝܬܐ̈ 121ܣܬܘܐ ܕܥܒ̇ܕ ܠܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܥܩܪܬܐ ܒܬܘܠܘܬܐ ܒܗ ܟܠ X 120ܣܬܘܐ ܕܟܡܝܪܐ ܒܪܝܬܐ ܟܠܗ̇⁴⁹ ܢܦ̣ܩ ܫܘܦܪܐ ܕܐܦܨܚ
Eph:madNativ ܐܡܪܐ ܒܥܢܐ 129ܕܡܐ ܕܣ̣ܥܐ ܝܥܢܐ ܥܠ ܡܟܝܟܐ ܢܨܪܝܘܗܝ ܟܠ ܗܘܐ 128ܕܠܒ̣ܫ ܓܝܪ ܕܐܒܐ ܠܒܘܫܐ ܕܥܪܒܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܪܥ̇ܐ
Eph:madNativ ܠܫܢܝܢ̈ XX 1ܛܥܝܢ ܗܘܐ ܠܗ ܝܘܣܦ ܘܟܣܐ ܗܘܐ ܒܗ ܟܝܢܐ ܫܬܝܩܐ ܟܠ XXX ܛܥܝܢܐ ܗܘܬ ܡܪܝܡ ܥ̣ܘܠܐ ܫܠܝܐ ܟܕ ܒܗ ܗܘ ܟܣ̣ܝܢ ܗܘܘ
Eph:madNativ ܩܫܝܫ 148ܪܡܐ ܗܘܐ ܐܝXܝ ܫܒܪܐ ܘܟܣܐ ܗܘܐ ܒܗ ܓܙܐ ܕܚܟܡܬܐ̈ ܟܠ XX 1ܛܥܝܢ ܗܘܐ ܠܗ ܝܘܣܦ ܘܟܣܐ ܗܘܐ ܒܗ ܟܝܢܐ ܫܬܝܩܐ X ⁵²ܕܡܢ