simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܕ XX1 . X ⁴ܢ̇⁸ ܗܕܐ ܚܘܝ ܒܡܠܬܗ ܕܓܠܝܢܐ̈ ܪܒܐ̣ ܗܕܐ ܚܘܝ ܟܠ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ : ܕܠܐ ܪܒܐ̣ ܡܪܢ ܇ ܟܕ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ : ܕ X ܠܟܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܝܪ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܣܘܟܠܐ ܝܚܝܕܝܐ ddܬܗ ܟܠ ܘ ܘ X¹⁷ܠܘܩܕܡܢ ܠܡܗܝܡܢܘ ܙ̇ܕܩ ܡܫܪܪܐܝܬ ܒܡܪܝܐ X . X XX
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs XXܟܠܗ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܠܐ ܢܬܢܟܐ ܗܘܢܐ X . ܘܐܦ ܗܪܟܐ ܟܠ ܘܐܡ̣ܪ : ܘܕܢܪܚܩ ܢܦܫܗ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܟܠ ܡܕܡ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܒܡܕܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡܬܝ ܕܡܟܬܒܝܢ ܥܠ ܚܘܒܐ ܇ ܕܒܙܒܢ ܡܦܪܫܐܝܬ ܘܒܙܒܢ ܟܠ ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܡܦܫܩܢܐ ܥܡ ܐܒܗܬܐ̈ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܗ̇ܝ ܗܕܐ ܣܥܪܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܦܘܩܕܢܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝXܝ ܚܘܒܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܕܠܘܬ ܩܪܝܒܐ ܇ ܟܠ ܕܡܝܘܬܐ ܘܚܕܝܘܬܐ ܕܐܩܢܝ ܐܢܘܢ ܡܪܢ̣ ܐܡ̇ܪ : ܐܚܝܕ ܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܦܘܩܕܢܝܢ̈ ܇ ܟܕ ܚ̇ܢܐ ܠܢܝܫܗ ܕܡܪܢ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ¹⁵ܕܡܝܗ ܟܠ ܚܠܝܛܐܝܬ ܘܠܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܐܟܬܒ ܐܝܟ ܕܥܠ ܚܕ ܚܘܒܐ ܐܚܝܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܢܫ ܇ ܐܡܝܢܐܝܬ ܪܢܝ ܒܗܘܢܟ̣ ܒܗ̇ܝ ܟܠ ܕܚܘܒܐ ܘܡܟܝܟܐ ܘܒܣܝܡܐ XX XX X1ܬܗܘܐ ܐܦ |ܐܢܬ ܥܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܘܠܨܢܝܢ̈ ܘܩܪܒܝܢ̈ ܕܚܠܦ ܚܘܒܐ ܪܘܚܢܝܐ ܘܡܣܝܒܪܐܢܬ ܟܠ ܟܠ ܡܬܓܡܪ ܐܢܬ ܒܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܒܢܝܢܫܐ̣̈ ܟܕ ܣܒ̇ܠ ܐܢܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܡܠܝܢ̈ ܘܐܓܘܢܝܢ̈ ܕܚܠܦܘܗܝ ܥܨܝܢܐܝܬ ܘܩܛܝܪܐܝܬ ܆ ܒܬܪ ܟܠ ܟܠ ܐܘܠܨܢܝܢ̈ ܘܩܪܒܝܢ̈ ܕܚܠܦ ܚܘܒܐ ܪܘܚܢܝܐ ܘܡܣܝܒܪܐܢܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܠܗ ܡܢ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܢܩܛܪܓܟ ܆ ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܐܢܬ ܟܠ ܘܬܪܝܢ̈ ܐܡ̇ܪ : Xܕܐܢ ܗܘ ܟܕ ¹²ܡܨܠܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܕܡ X ܕܟܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܠܗ ܡܕܡ ܡܢ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܠܐ ܢܩܛܪܓܝܘܗܢ ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܠ ¹³ܡܨܝܐ ܕܗܢܐ ܕܠܐ ¹⁴ܓܡܝܪ ܒܚܘܒܐ ܕܩܪܝܒܐ̣ ܒܥܕܢ ܨܠܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܦܪܘܣ ܗ̇ܝ ܕܣܓܝ ܐܠܝܨܐ ܥܠܝܗ̣̇ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܥܡ ܥܨܬܐ ܟܠ ܨܠܘܬܐ ܕܟܝܬܐ ܘܟܘܢܫ ܗܘܢܐ ܇ ܘܐܢ ܗܕܐ ܥܒ̇ܕ ܘܐܢ ܗ̇ܝ ܆ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܬܘܗܝ . O⬩ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܡ ܠܐ ܢ̇ܦܠ ܝܚܝܕܝܐ ܡܟܝܟ ܪܥܝܢܐ ܡܢ ܟܠ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܘܡ ܢ̇ܦܠ ܇ ܡܢ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܗ ܠܡܦܠ ܕܬܚܝܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡܬܝ ܕܫܘܚܝܢ |ܒܓܘ ܪܥܝܢܝ̣ ܐܢ ܡܢ ܥܘܗܕܢܐ ܕܢܦܫܐ XX ܘܐܢ ܟܠ Xܝܐܩ̇ܢܝܬ ܠܢܦܫܝ ܕܠܓܡܪ ܠܐ ܐܚܛܐ ܒܚܘܫܒܝ̈ ܇ ܘܡܟܝܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܟܐ ܕܐ̇ܙܠ ܐܢܐ ܘܟܠ ܐܝܟܐ ܕܡܬܗܦܟ ܐܢܐ̣ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܟܠ ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܐܢܐ Xܢܘܠܐ ܕܐܚܐ̣ ܠܚܛܗܝ̈ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܩܕܡܝ ܇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܩܪܒܝܢ̈ ܡܚܝܢ ܥܡܗܘܢ Xܢܘܒܟܠ ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܡܥܪܒܠܝܢ ܠܗܘܢ ܟܠ ܦܘܩܕܢܐ ܪܫܝܐ ܕܚܘܒܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܒܘܫܐ ܕܟܠ ܦܘܩܕܢ̣ ²ܟܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡܬܝ ܕܩ̇ܪܒ ܣܛܢܐ ܕܢܓܪܓܝܘܗܝ̣ ܐܢ ܡܥܝܪ ܐܚܐ ܢܦܫܗ ܘܟܕ ܟܠ ܥܠ ܓܘܪܓܗ ܕܣܛܢܐ̣ ܡܛܠ ܙܟܘܬܗ⁵ ܩܕܡܝܬܐ ܕܥܠܘܗܝ . ܘܗܟܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܫ ܘܟܠ ܫܘܠܛܢ ܘܟܠ ܚܝܠܝܢ̣Ẍ ܐܚܪܝܐ ܕܝܢ ܒܥܠܕܒܒܐ ܟܠ O⬩ܗܕܐ ܡܘܕܥܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܠܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ : ܕܡܐ ܕܒ̇ܛܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡܬܝ ܕܩܪܒܝܢ ܨܐܕܘܗܝ ܕܢܩܪܒ . ܡܕܝܢ ܥܠ ܩܘܡܬܐ ܙܪ . ܩ ܟܠ . X ⁹ܕܥܬܝܕܝܢddXܫXܕܓܡܝܪܝܢ X ²ܐXXX¹ ܒܚܝܠܐ ܕܩܢܝܐ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܠ ²ܥܡܠܝܢ̈ ܘܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܘܐܫܬܘܝ ܟܠ ܘܕܥ̣ܬ ܘܐܬܟܬܫ ܒܐܓܘܢܐ ܕܥܡ ܚܫܐ̈ ܘܫܐܕܐ̈ ܇ ܘܣܝܒܪ