simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܡ̇ܢ ܕܡܣܬܩܒܠ ܥܒܕܝܢ ܥܐܕܐ ܂ ] ܕܘܣܬܝܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ ܫܡܪܝܐ̈ ܟܠ ܥܒܕܝܢ ܝ ܥܐܕܐ ܂ [ܠܒܪ ܡܢ ܥܝܕܐ ܕܣܘܒܐ̈ ܐܣܕܝܐ̈ ܕܝܢ ܥܡ
BarKoni:Schol ܂ ܙܥܝX X - ܂ ܢܕ ܕܫܝX X ܂ XܝܝܝX ܂ ܘXܦ X ܂ ܫܘܘܙܝX X ܂ ܟܠ ܙܢܐ ܐܓܗܝܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܗܢܐ ܝ ܂ 1ܝX ܂ ܕܝXܢܢ ܪܝ̈
BarKoni:Schol - ܂ ܝXܢ ܕ X ܂ ܘܒܦܠXܢX X · ܂ ܘܝܬܝܪXܬ X ܩܣܪ ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܟܠ X ܂ XܝܝܝX ܂ ܘXܦ X ܂ ܫܘܘܙܝX X ܂ ܒܐܝܕܝXܝ̈ ܢܚܬܬ - ܥܪܝXܘ
BarKoni:Schol ܂ ܘܠܛܘܪܐ ܕܡܬܗܓܓ ܩܪܘܢܘܣ ܂ XܝX ܠܦܩܪܘܬܐ X ܘܠܫܪܝܚܘܬܐ ܟܠ XX ܗܪܡܝܣ ܂ ܠܡܝܐ̣̈ ܗܪܐܐ ܂ ܘܠܐܐܪ ܐܪܝܘܣ ܛܠܐ - ܘܩܫܝܫ ܡܢ
BarKoni:Schol ܚܕܐ X 1ܡܢ ܐܬܘܬܐ̈ X0ܐܬܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܕܥܬܝܕܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܟܠ ܂ ܠܘܬ ܙܟܘܬܐ ܢܣܒܝܢ ܂ 7ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܬܡܢܝܐ ܠܡ ܝ ܦܬܓܡܝܢ̈
BarKoni:Schol ܕܩܕܝܡ ܠܚܒܪܗ ܒܗܘܝܐ ܡܝܩܪܐ ܐܪܐ ܢܗܘܐ ܂ ܘܢܬܝܩܪܢ̈ ܟܠ ܡܛܠ ܕܩܕܝܡ ܒܒܪܝܬܗ ܂ ܝܩܝܪ ܡܢ ܝ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ 5ܕܗܘܘ ܂
BarKoni:Schol ܕܪܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐ̇ ܂ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܕܐܚܪܝܬ ܐܬܒܪܝ ܂ ܕܬܪܬܝܢ̣̈ ܂ ܟܠ ܐܪܐ ܢܗܘܐ ܂ ܘܢܬܝܩܪܢ̈ ܚܝܘܬܐ̈ ܘܦܪܚܬܐ̈ ܘܐܝܠܢܐ̈ ܥܡ
BarKoni:Schol 1ܫܢܐ ܒܫܢܐ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ 1ܗܢܐ ܥܒܕܐ̣ ܂ ܒܕܩܢܛ ܂ ܝ̇ ܝ ܂ · ܕܕܡ ܟܠ ܫܡܗ̇ ܂ ܘܥܒܕ ܒܣܡܐ 1ܪܒܐ ܂ ܗܢܘ ܚܓܐ ܕܥܒܪ̈ ܢ ܗܘܘ ܥܪܒܝܐ̈
BarKoni:Schol ̈ ܂ ܂ Xܝ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܝܢ ܕܡܘܠܕܐ ܐܬܪ ܕܐܝܬ ܡܝܐ̈ ܗ̇ܘܝܢ ܟܠ ܠܢܡܘܣܐ̈ ܕܚܢܦܐ̈ ܫܡܗ 1ܕܒܣܡܝܢ̣ ܒܡܠܦܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܂
BarKoni:Schol · ܠܡ · ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܐ ܟܢܐ ܕܐܡܪܘ ܟܬܒܐ̣̈ ܂ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܕܡܝܐ̈ ܟܠ ܚܝܐ̈ ܕܟܠ ܒܣܪ ܂ ܘܥܠ ܗ·ܡܢܘܬܐ ܘܥܠ ܪܐܙܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ
BarKoni:Schol ܟܝXܐ X ܂ ܫܒܩX ܦܓܪܗܝܢ ܐܝܬ ܗܘܝ̈ ܂ ܠܡܠܦܢܘܬܐ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܟܠ ܂ Xܬ ܫX ܂ ܝXܪܢ ܝܫܘܥ ܢܝܪ ܂ ܥܬܝܪ̤ ܢܢ · ܂ ܢܦ̇ܩܝܢ ܝܘܘ ܂
BarKoni:Schol ܚܕܐ ܡܢ ܚܝܘܬܐ̈ ܕܩܝܡܐ ܡܨܥܬ ܬܪܬܝܢܓܝܓܠܝܢ̈̈ ܂ ܟܕ ܐܦ ܟܠ ܕܒܝܬ ܚܝܘܬܐ ܠܚܒܪܬܗ̇ ܝ ܓܝܓܠܐ ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܂ ܐܝܟ ܕܬܩܘܡ X
BarKoni:Schol ܓܒܝܢ̣̈ ܂ ܠܐ ܣܢܝܩܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܢܬܟܪܟܢ̈ ܂ ܒܕܠܟܠ ܟܪ ܟܠ ܗܘܝ̈ ܢܩܦܐܝܬ · ܐܡ̇ܪ ܂ ܡܐ ܓܝܪ ܕܐܦܐ̈ ܐܝܬ ܗܘܐ · ܠܗܝܢ ܡܢ
BarKoni:Schol ܢܝܘܢ̈ ܂ ܘܒܝܕ ܬܘܪܐ̣ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܒܥܝܪܐ ܂ Xܝܝܪ X ܂ ܟܠ ܘܕܡܕܝܐ̈ ܂ ܘܕܦܪܣܝܐ̈ ܘܕܝܘܝܐ̈ ܂ ܘܒܝܕ ܐܪܝܐ̣ 2ܥܠ
BarKoni:Schol ܓܠܝܢܐ̈ ܕܚܘܝ ܐܠܗܐ ܠܢܒܝܐ̈ ܬܗܝܪܝܢ ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܢܐ ܟܠ ܝ ܕܝܗܘܕܐ ܒܓܘ ܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܚܒܝܫܢ̈ ܂ ܝ ܢܢܝ XܝXܝܠ ܂ ܟܕ ܛܒ
BarKoni:Schol ܂ ܝܝܘܕX ܘܕܒܬ ܝܣܪܝܠ ܝXܢ ܂ ܐܢܝܘ ܕܢܐ ܝXܫܬܚܠܦܝܢ ܂ ܝXܢ ܟܠ ܥܒܕܘܝ ܠܢܒܘܬܝܘܢ ܂ ܝܢܘ ܕܝܢ ܂ X ܂ Xܘ - ܂ ܘܝܘܢܢ ܘܢܚܘܝX
BarKoni:Schol ܦܝܢ̈ ܐܬܬܙܝܥܘ ܘܐܬܘ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܐܪܒܥܐ̈ ܕܝܢܝ ܢܓܪܐ̣̈ ܂ ܟܠ ܂ ܐܪܒܥ̈ ܩܪܢܢ̈ 2ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܢܐܡܪ ܠܥܡܡܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܡܢ
BarKoni:Schol ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܐܪܛܚܫܫܬ 2ܗ̇ܘ ܟܠ ܢܥܬܪ ܥܘܬܪܐ ܪܒܐ ܃ ܘܡܐ ܕܥܫܢ ܒܐܬܪܗ · Xܝ ·ܝ·Xܝ ܢܥܝܪ
BarKoni:Schol ܐܢܫ ܂ ܂ ܝ̈ · ܒܕܗܒܐ X ܕܝܢ ܥܠ ܫܘܦܪܗ̇ ܘܡܥܠܝܘܬܗ̇ ܂ ܟܦܬܐ ܟܠ ܫܘܕܥ ܂ ܘܒܝܕ ܡܢܪܬܐ ܥܠ ܥܘܕܪܢܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܘܠܘܬ
BarKoni:Schol ܥܬܝܕܢ ܗܘܝ̈ ܕܢܗܘܝܢ̈ 7ܐܠܐ ܡܒܗܩܐܝܬ ܨܝܕ ܝܘܢܢ ܚܙܝܢܢܝ ܟܠ ܙܪܝܥܐܝܬ ܪܫܝܡܢ̈ ܗܘܝ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܚܝX