simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܚ̣ܙܐ ܡܪܢ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܣܠܩ ܗܘܐ ܠܗ ܠܬܩܢܐ ܕܛܘܪܐ ܕܠܥܠ ܘܟܕ ܗܘܘ ܕܪܬܐ̈ ܘܐܣܛܘܐ̈ ܘܒܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܕܢܬܡܠܘܢ ܡܝܐ̈ ܂
Chronica Minora I ܚܟܝܡܐ̈ ܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܃ ܕܡܢܐ ܢܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܠܡܝܐ̈ ܘܟܕ ܕܝܬܒܝܢ ܘܥܡܪܝܢ̇̈ ܂ ܝ ܥ̇ܒܕܝ̈ ܥ̇ܒܕܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܂
Chronica Minora I · ܂ ܝX ܂ X ܚ̣ܙܐ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܣܘܪܚܢܐ ܗܢܐ ܕܗ̣ܘܐ ܗܘܐ̣ ܂ ܘܟܕ ܘܐܬܚܢܩܘ ܗ̣ܘܘ ܂ ܟܕ ܡܠܝܐ ܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܩܠܐ ܕܝܠܠܬܐ̈ ܂
Chronica Minora I ܚ̣ܙܐ ܡ̇ܠܟܐ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܂ ܫܕܝܗܝ ܠܐܘܟܐܛܐ ܂ ܘܢܦ̣ܩ ܘܟܕ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܒܐܘܪܗܝ ܟܕ ܠܐ ܡܩܒܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܂
Chronica Minora I ܫܡ̣ܥ ·ܝ ܂ ܝX ܝܢ ܦܘܠܐ ܕܡܝܬ ܐܣܩܠܝܦ ܐܬܬܘܝ ܘܩ̇ܪܒ ܒܥܘܬܐ ܘܟܕ ܂ ܘܩܒܪܘܗܝ ܒܝܬ ܡܪܝ ܒܪܠܗܐ ܥܠ ܡܪܝ ܢܘܢܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܂
Chronica Minora I ܫܡ̣ܥ ܘܪܗܪܢ ܂ ̣ ܂ ܐܫܩܠ ܡ̣ܢ ܡܚܘܙܐ̈ ܥܡ ܚܝܠܘܬܗ̣̈ ܂ ܘܥܪܩ ܘܟܕ ܝܗ̣ܒ ܠܟܘܣܪܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܐܫܩ̣ܠܘ ܠܡܕܢܚܐ̣ ܂
Chronica Minora I ܥܒ̣ܪ ܗܘ̣ܐ ܂ ܒܐܬܪܐ ܕܐܕܘܪܒܝܓܢ ܂ ܫܡ̣ܥ ܡܪܙܒܢܐ 1ܕܬܡ̇ܢ ܘܟܕ ܠܡܩܛܠܗ ܂ ܘܥܪܩ ܕܢ̣ܐܙܠ ܒܢܕܘܝ̣ ܠܘܬ ܒܣܛܡ ܝܝ ܂ ܐܚܘܗܝ ܂
Chronica Minora I ܫܡ̣ܥ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܠܢܟܘܪܓܢ ܫܠܝܛܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܥܡ ܘܟܕ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܀ ܗܝܕܝܢ ܡܪܕܬ̤ ܢܨܝܒܝܢ ܥܠ ܟܘܣܪܘ ܂
Chronica Minora I ܛܒ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܗܪܛܝܩܐ ܗܘ̣ܐ ܝX ܓܣܪܝܠ̣ ܂ ܨ ܒ̣ܐ ܕܢܬܡܢ̣ܐ ܘܟܕ ܡ̣ܪܕܢܫܗ̇ ܂ ܟܕ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ̣ ܠܐ ܗ̇ܘܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ̇ ܒܢܝܐ ܂
Chronica Minora I ܫܡ̣ܥ ܟܘܣܪܘ̣ ܐܬܕܠܚ ܂ ܘܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܫܕܠܗ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬܗ̣ ܘܟܕ ܣܓܝܐܐ̈ X ܫܒܘ ܘܐܚܪܒܘ ܡ̣ܢ ܟܘܣܪܘ ܂ ܘܡܛܘ̣ ܥܕܡܐ 2ܠܝܪܒ ܂
Chronica Minora I ܗܠܝܢ ܚܙܘ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܂ ܥܡ ܢܬܢܝܐܝܠ ܐܦܝܣܩܘܦܗܘܢ ܃ ܠܐ ܘܟܕ ܂ ܢܚܬ ܪܕ ܚܕ ܥ̇ܠ ܥܕܬܐ̣̈ ܕܣܝܪܙܘܪ ܂ ܘܥܩ̣ܪ ܐܢܝܢ̈ ܂
Chronica Minora I ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܫܬܡܠܝܬ̤ ܪܓܬܗ ܂ ܕܢܛܪܘܕ ܘܢܪܕܘܦ ܐܢܘܢ ܠܟܠ ܘܟܕ ܟܠܗ ܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥܡܪܝܢ ܒܗ ܕܒܝܬ ܡܬܝ ܂ ܡܛܥܝܢܐ̈ ܕܡܘܨܠ ܂
Chronica Minora I ܛܒ ܡ̣ܢ ܝܕܝܥܐ̈ ܕܒܥܠܡܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ̣ ܂ ܓܒܐ ܠܗ ܘܟܕ ܕܝܠܗ ܂ ܕܥܘܡܪܐ ܂ ܘܫܟܢܬ̤ ܠܘ̇ܬܗ ܣܘܓܐܐ ܕܐܚܘܬܐ ܂
Chronica Minora I ܡܛܘ ܠܘܬ ܝܙܕܝܢ̣ ܂ ܥܒ̣ܕ ܥܐܕܐ ܪܒܐ̣ ܂ ܘܒܝܕ ܦܣܣܐ ܕܡ̣ܢ ܘܟܕ ܥܡ ܡܐܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܨܒܘܬܐ̈ ܝܩܝܪܬܐ̈ ܫܕܪܘ ܠܟܘܣܪܘ ܂
Chronica Minora I ܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ ܃ ܘܚܦܪܘ ܐܝܟ ܬܠܬ ܐܡܝܢ̈ ܚܕܪܘܗܝ̣ ܂ ܘܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ̣ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܚܒܠܘܢ ܕܘܟܬ ܩܒܪܐ ܡܨܛܢܥܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂
Chronica Minora I ܡܛܐ ܠܬܪܥܐ ܕܗܝܟܠܐ̣ ܂ ܚܒܨܗ ܠܣܘܣܝܗ ܕܢܥܘܠ ܂ ܛܪܘܢܐܝܬ ܂ ܘܟܕ ܡܢ ܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܂ ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܐ̣ܙܠ ܗ̣ܘ ܒܚܡܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܂
Chronica Minora I ܩܪܒ ܠܕܣܩܪܬܐ̣ ܂ ܥܪ̣ܩ ܟܘܣܪܘ ܡ̣ܢ ܩܕܡܘܗX ܂ ܘܐܙ̣ܠ ܘܟܕ ܂ ܘܐܘܒܕ ܘܐܚܪܒ ܘܫܒܐ ܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܪܒܝܝܐ̈ ܂
Chronica Minora I ܚܙ̣ܐ ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܕܪܟܘܗܝ̇ ܗ̤ܘ ܘܗܠܝܢ ܛܠܝܐ̈ ܠܘܩܒܠ ܘܟܕ ܠܗ ܡ̣ܢ ܒܢ̇ܝ ܒܝܬܗ ܂ ܘܥ̣ܪܩܘ ܘܛܫܘ ܒܒܓܐ ܕܡܠܟܐ ܂
Chronica Minora I ܐܦܣ ܝܝ ܠܗܘܢ̣ ܥܠܘ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟܐ ܕܚܒܝܫ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܐܪܝܡ ܘܟܕ ܫܝܪܘܝ XX·X Xܡܠܟܐ ܒܪ ܟܘܣܪܘ ܕܢܩܛܠܘܢܝܗܝ ܠܟܘܣܪܘ ܂
Chronica Minora I ܥܒ̣ܪ ܗܘܐ ܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܣܟܘܠܝܐ ܚܕ ܬܡ̇ܢ̣ ܂ ܐܚܕܗ ܚܕ ܘܟܕ ܂ ܘܝܬܝܒܐ ܒܝܬ ܡܚܘܙܐ̈ ܠܚܝܪܬܐ ܂ ܘܫܡܗ̣̇ ܡܬܐܡܣܝܐ ܂