simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Liber Graduum ܪܗܛܘ ܒܬܪ ܚܘܒܐ ܘܡܛܝܘ ܠܓܡܝܪܘܬܐ : ܟܠܐ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܡܢ ܘܟܕ ܟܠ ܡܗܠܟܝܢ ܗܘܘ : ܘܡܕܡ ܕܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܗܘ ܣܥܪܝܢ ܗܘܘ :
Dionysii bar Salibi commentarii in Apocalypsim, Actus et Epistulas catholicas ܐܝ̇ܠܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܒܥ̣ܐ ܡ̣ܢ ܝܥܩܘܒ ܘܢܫ̣ܒܘ̇ܩ ܠ ܗ ܂ ܝܝ ܗܘ̣ ܘܟܕ ܘܐܘܕܝ ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ ܗܘ̣ ܂ ܘܐܬܕܒܪܘ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܐܟܚܕܐ ܂
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܫܡܥܘ ܨܠܘܬܗ̇ ܕܐܣܝܬ ܆ ܢܦܠܘ ܚܪܒܐ̈ ܡܢ ܐ ܕܝܗܘܢ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܟܕ ܂ ܫܘܙܒܝܢܝ̣ ܘܦܪܘܩܝܢܝ ܡܢ ܚܪܒܐ ܕܓܒܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܢܟܝܠܐ̈ ܂
La Polémique Antijulianiste III ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܩ̇Xܡ ܗ̣ܘܐ . ܘܡܟܣ ܠܬܚܘܒܘܬܐ ܕܝܠܗܝܢ ܟܬ̇ܒ ܘܟܕ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܢܬܩܪܐ ܒܗܠܝܢ ܕܦܓܪܐ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܥܡܪ ܒܗ .
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܢܦܩܘ ܘܐܬܘ ܢܢܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܫܬܕܪܘ ܡܢ ܐܒܘ ܒܟܪ ܂ ܒܐܘܪܚܐ ܝܝ ܘܟܕ ܛܝܝܐ̈ ܟܕ ܢܦܩܘ ܂ ܘܡܛܠ ܡܐܬܝܬܗ ܕܐܝܪܐܩܠܝ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܀
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܩܢܘܡܐ̈ ܒܗܠܝܢ XX ܫܡܗܐ̈ ܡܬܚܘܝܢ ܃ ܒܝܕ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܘܟܕ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܠܘ ܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ̣ ܒܪ ܟܝܢܗܘܢ ܂
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܡܠܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܒܝܢܬܗܘܢ ܐܬܬܙܝܥ ܃ ܡܟܣܢܝܬ̈ ܐ ܐܝܟ ܚܕܐ ܘܟܕ ܒܗ ܒܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܗ̣ܢܘܢ ܐܡܪܘ ܕܛܒܐܝܬ ܐܝܬ ܒܗ ܃
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܗ̇ܢܘܢX ܬܡܢ ܆ ܡܝܬ ܠܗ ܐܩܩ ܐܦܣܩܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܂ ܘܟܕ ܒܡܠܝܠܘܬܗܘܢ ܂ ܟܕ ܡܕܡ 3ܐܝܟ ܝ ܨܒܝܢܗܘܢ ܠܘܬܗ ܠܐ ܣܥܪ ܂
Chronica Minora III ܦܫܪܗ ܂ ܐܦ̇ܩ ܡܢ ܩܘܪܥܗ ܨܪܪܘܢܐ ܚܕ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܘܟܕ ܠܗ ܗ̇ܘ ܐܟܣܢܝܐ ܠܐܝܣܚܩ ܕܢܝ̇ܬܐ ܠܗ ܡܢܬܐ ܡܢ ܐܒXܪܐX ܂
- ܐܬܐ ܗ̣ܘ ܚܢܢܝܐ ܕܐܡܝܪ ܘܚܙܝܗܝ ܠܗܢܐ ܥܘܡܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܝX ܘܟܕ ܠܡܪܕܐ X ܘܟܦܪܬܘܬܐ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ܘܐܪܒܥ ܕܝܘܢܝܐ̈ . . .
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܡܬܬܕܝܢܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܡܪܢ ܡܬܪܕܝܘ ܡܬܪܕ ܢ ܚܢܢ ܆ ܕܠܐ ܝ ܥܡ ܘܟܕ ܥܓܠ ܂ 7ܘܐܠܘ ܢܦܫܢ ܕܝܢܝܢ ܗܘܝܢ ܝ ܂ ܠܐ ܡܬܬܕܝܢܝܢ ܗܘܝܢ ܂
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܡܓܡܕܝܢ ܇ ܢܬܬܘܣܦܘܢ ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܨܝܦܝܢ ܕܠܐ ܘܟܕ ܡܬܕܚܩܝܢ ܘܠܐ ܡܬ̇ܩܒܠܝܢ ܇ ܨܝܕ ܣܕܩܐ ܡܫܡܠܝܐ ܢܨܛܠܘܢ ܇
Vie de Sévère par Jean X X X ܐܥܠܘܗܝ ܠܝܒܐܢܐ ܒܠܒܘܫܗ ܆ ܣܡܘܘܝ ܥܠ ܦܠܩܝܝܢ ܕܫܝܫܐ ܘܟܕ . ܡܦܝܣܝܢ ܠܗ ܒܡܠܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܝܢ : ܘܒܕܣܝܓܐܢ̈ ܡܢܗܝܢ .
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen contra Haereses ܛܒ ܦܐܐ ܚܘܒܗ ܦܪܙܠܗ ܕܚܝܠ ܘܩܫܐ ܒܣܝܡ ܒܥܘܕܪܢܘܗܝ̈ ܘܟܕ ܕܠܐ ܪܘܓܙܐ ܘܡ̇ܚܫ ܕܠܐ ܚܡܬܐ ܕܠܝܬ ܐܣܝܐ ܕܓ̇ܙܪ ³ܒܣܢܐܬܐ
Les Actes de Mār Māri ܥܠ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܠܐܪܒܝܠ . ܫܪܝ ܕܢܙܪܘܥ ܒܗ ܙܪܥܐ ܕܚܝܐ ܘܟܕ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܓܪܒܐ . ܘܐܦ ܐܝܕܗ ܬܘܒ ܕܣܡܠܐ ܦܫܝܓܐ .
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܗܘ ܙܢܓܝ ܫ̇ܪܐ ܥܠ ܒܝܪܬܐ ·XܝX ·ܝ ܘܥܒܕ ܩܪܒܐ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܃ ܘܟܕ ܀ ]ܩܛܠܗ ܕܢܨܪ ܐܠܕܝܢ ܒܡܘܨܠ ܆ ܘܫܘܘܙܒܐ ܕܒܝܪܬܐ ܕܫܥܬܐ ܀
Eliae metropolitae Nisibeni opus chronologicum ܚܙܘ ܠܝܘܡܬܐ̇̈ ܕܗܠܝܢ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܆ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܥܣܪܐ ܘܟܕ ܝ ܘܕܥܣܪ ܢ ܘܫܒܥ ܘܕܬܠܬܝܢ ܟܒܝܫܬܐ̈ ܂ ܘܕܫܪܟܐ ܫܘܝܬܐ̈ ܂
La Caverne des Trésors: les deux recensions syriaques ܐܬܡܠܝ ܠܗ X ¹ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ . ²ܥܠ̣ ܠܗܝܟܠܐ ܘܛܥܢܗ ܘܟܕ ⁶ܐܠܐ ܒܗܘ̇ ܫܓܘܫܝܐ ܕܗܝ̇ ܡܟܬܒܢ܏ܘ ܐܬܝܠܕ ܡܫܝܚܐ . X ( 9 )
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܡ̇ܢ̣ܥܘ ܘܥ̣ܠܘ ܘܐܬ̇ܩܒܠܘ ܡܢ ܡ̇ܠܟܐ ܆ ܗ̣ܘܘ ܡ̇ܡܠܠܝܢ ܘܟܕ ܦܘܠܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܕܢܡ̇ܢܥܘܢ ܠܡܕܝܢܬ ܡ̇ܠܟܘܬܐ ܃
Nachträge zu Ephraem Syrus. ܩܝܡܐ ܗ̇ܝ ܒܪܬ ܕܘܝܕ X 5ܘܡܨܠܝܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܗܐ ܡܢ ܫܠܝ ܓܒܪܐ ܘܟܕ ܕܒܢܝ̈ ܢܘܗܪܐ ܩܒܥ ܚܘܪܬܐ̈ ܒܪܝܫܗ ܕܐܝܟ ܣܒܐ ܠܗ̇ ܢܬܚܘܐ