simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܫܠܝ ܪܘܒܐ ܕܓܒܪܐ̈ ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܗܘܢ : ܐܡܪ ܐܠܦܪܢܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܘܟܕ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܣܩ ܥܠܝܗܘܢ . ܘܢܗܘܘܢ ܠܚܝܠܟ ܡܪܢ ܐܠܦܪܢܐ .
- ܚܙܘ ܐܢܘܢ ܐܢܫܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܢܣܒܘ ܙܝܢܗܘܢ . ܘܢܦܩܘ ܠܒܪ ܡܢ ܘܟܕ ܠܛܘܪܐ . ܘܐܙܠܘ ܠܥܝܢܐ ܕܡܝܐ̈ ܕܐܝܬ ܬܚܝܬ ܡܕܝܢܬܐ .
- ܢܚܬܬ ܠܐܘܠܘܢܐ : ܬܘܒ ܠܐ ܚܙܐܘܗ̇ . ܘܐܙܠܬ ܒܓܘ ܐܘܠܘܢܐ ܘܟܕ ܥܡܗ̇ . ܘܕܩܘ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܥܕܡܐ ܕܢܚܬܬ ܡܢ ܛܘܪܐ .
- ܫܡܥܘ ܥܒܕܐ̈ ܦܬܓܡܝܗ̇̈ : ܚܪܘ ܒܐܦܝܗ̇̈ . ܘܬܡܝܗ ܗܘܐ ܘܟܕ . ܘܠܐ ܢܛܥܐ ܡܢܗ ܚܕ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܒܣܪܐ : ܘܐܦܠܐ ܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ .
- ܬܩܘܡܝܢ ܩܕܡܘܗܝ : ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ ܒܠܒܟܝ . ܐܠܐ ܚܘܐܝܘܗܝ ܘܟܕ . ܘܐܢܫܐ ܡܢܢ ܢܘܒܠܘܢܟܝ : ܥܕܡܐ ܕܢܫܠܡܘܢܟܝ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ .
- ܩܡܬ ܝܗܘܕܝܬ ܩܕܡܘܗܝ ܘܩܕܡ ܥܒܕܘܗܝ̈ : ܐܬܕܡܪܘ ܟܠܗܘܢ ܘܟܕ ܕܣܐܡܐ : ܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܐܥܠܘܗ̇ ܠܘܬܗ .
- ܗܘܐ ܪܡܫܐ : ܩܡܘ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܠܡܐܙܠ . ܘܐܚܕ ܒܘܓܐ ܬܪܥܐ ܘܟܕ ܣܘܓܐܐ : ܕܠܐ ܫܬܐ ܠܗ ܗܟܘܬ ܚܕ ܡܢ ܝܘܡܬܐ̈ : ܗܐ ܡܢ ܕܐܬܝܠܕ .
- ܐܬܐ ܘܚܙܐ ܪܝܫܗ ܕܐܠܦܪܢܐ : ܒܐܝܕܗ ܕܓܒܪܐ ܚܕ ܒܟܢܘܫܬܐ ܘܟܕ ܠܘܬܢ ܐܝܟ ܕܠܡܘܬܐ . ܘܩܪܐܘܗܝ ܠܐܚܝܘܕ ܡܢ ܒܝܬܗ ܕܥܘܙܝܐ .
- ܐܚܕܘ ܐܩܝܡܘܗܝ : ܢܦܠ ܥܠ ܪܓܠܝܗ̇̈ ܕܝܗܘܕܝܬ : ܘܣܓܕ ܘܟܕ ܚܕ ܒܟܢܘܫܬܐ ܕܥܡܐ . ܢܦܠ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ . ܘܐܬܟܪܝܬ ܪܘܚܗ .
- ܫܠܝܬ ܡܢ ܕܠܡܡܠܠܘ : ܩܥܘ ܥܡܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ . ܘܐܫܬܡܥ ܩܠ ܘܟܕ ܟܠ ܕܥܒܕܬ : ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܢܦܩܬ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܡܠܠܬ ܥܡܗܘܢ .
- ܚܙܐ ܐܚܝܘܕ ܟܠ ܕܥܒܕ ܐܠܗܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܝܡܢ ܒܐܠܗܐ . ܘܟܕ : ܩܥܘ ܥܡܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ . ܘܐܫܬܡܥ ܩܠ ܚܕܘܬܐ ܒܡܕܝܢܬܗܘܢ .
- ܣܠܩ ܫܦܪܐ : ܬܠܘ ܪܝܫܗ ܕܐܠܦܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܫܘܪܐ . ܘܫܩܠܘ ܓܒܪ ܘܟܕ . ܘܐܬܬܘܣܦ ܥܠ ܥܡܐ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ .
- ܚܙܘ ܐܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܬܘܪ : ܫܕܪܘ ܥܠ ܪܘܪܒܢܝܗܘܢ̈ : ܘܥܠ ܪܒܝ̈ ܘܟܕ ܓܒܪ ܡܐܢܝ̈ ܙܝܢܗ . ܘܢܦܩܘ ܠܡܫܪܝܬܐ ܥܠ ܡܣܩܢܐ ܕܛܘܪܐ̈ .
- ܐܢܫ ܠܐ ܥܢܝܗܝ : ܦܬܚ : ܘܥܠ ܠܩܝܛܘܢܐ . ܘܐܫܟܚܗ ܠܐܠܦܪܢܐ ܘܟܕ ܒܕܪܬܐ ܕܡܫܟܢܐ ܡܛܠ ܕܣܒܪ ܗܘܐ ܕܥܡ ܝܗܘܕܝܬ ܕܡܝܟ ܗܘܐ .
- ܫܡܥܘ ܡܠܘܗܝ̈ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ̈ ܕܐܬܘܪ : ܨܪܝܘ ܟܘܬܝܢܝܬܗܘܢ̈ ܘܟܕ . ܡܛܠ ܕܗܐ ܐܠܦܪܢܐ ܪܡܐ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܘܪܝܫܗ ܫܩܝܠ ܡܢܗ .
- ܫܡܥܘ ܐܝܠܝܢ ܕܒܡܫܟܢܐ̈ : ܐܬܕܡܪܘ ܕܡܢܐ ܟܝ ܗܘܐ . ܘܢܦܠܬ ܘܟܕ ܟܘܬܝܢܝܬܗܘܢ̈ : ܘܐܬܕܠܚܬ ܢܦܫܗܘܢ ܛܒ ܒܓܘ ܡܫܪܝܬܐ .
- ܫܡܥܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܢܦܠܘ ܥܠܝܗܘܢ . ܘܟܕ ܕܓܕܫ : ܘܕܢܦܩܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ : ܘܢܚܪܒܘܢ ܐܢܘܢ .
- ܢܦܩܬ ܠܘܬܗܘܢ : ܟܪܟܘܗ̇ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܘܐܡܪܘ : ܐܢܬܝ ܗܝ ܘܟܕ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܪܝܢ ܒܐܘܪܫܠܡ : ܠܡܡܠܠܘ ܫܠܡܐ ܥܡ ܝܗܘܕܝܬ .
- ܐܬܕܟܝ ܥܡܐ : ܘܐܝܬܝܘ ܝܩܕܝܗܘܢ̈ ܫܠܡܐ̈ : ܘܕܒܚܐ̈ ܠܡܪܝܐ ܘܟܕ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܐܬܬ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܘܣܓܕܘ ܠܡܪܝܐ :