simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܚܙܝܗܝ ܗ̇ܘ ܐܣܟܘܠܝܐ̣ ܐܝܠܠ ܂ ܘܐܚܕܗ ܗ̇ܘ ܟܪܣܛܝܢܐ ܠܡܪܗ ܘܟܕ ܡܕܡ ܂ ܘܒܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܫ̣ܪܐ ܒܗ ܒܒܝܬܐ ܂
Chronica Minora I ܟܒ̣ܫ ܘܫܥܒܕ ܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܡܕܢܚܐ ܂ ܐܫܩܠ ܕܢܣܩ ܠܐܬܪܗ ܘܟܕ ܕܝܢ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪ ܦܝܠܝܦܘܣ ܂ ܘܩܪܗ̣̇ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܂
Chronica Minora I ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܬܒܥܗ ܐܠܝܐ ܕܢܦܘܫ ܡ̣ܢ ܩܪܒܐ̣ ܂ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܕܐܢ ܘܟܕ · ܒܗ ܡܠܟܘܢܐ ܚܕ ܕܐ̇ܙܠ ܗܘ̣ܐ ܠܡܩܪܒܘ̣ ܥܡ ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܂
Chronica Minora II ܫܕܪ ܠܗ ܝܕܥܝ̈ ܂ X X ܂ X ܢܡܘܣܐ ܃ ܕܗܘܝܢ̈ ܂ ܥܒ ܂ ܒܢ̣ܐ ܠܗܘܢ ܘܟܕ ܥܒܪܐܝܬ ܘܝܘܢܐܝܬ ܆ ܕܢܝܒܠܘܢ ܝ ܐܢܘܢ ܡܢ ܥܒܪܝܐ ܠܝܘܢܝܐ ܂
Chronica Minora II ܐܬܦ[ܚܡܘ ]ܟܠܗܘܢ ܥܡ [ܚܕܕ]ܐ̣̈ ܂ ܐܫܬܟܚܘ̈ [ܟܘܠܗܘܢ ܘܟܕ ܟܬܒܐ̈ ܝX ܐܦܩ ܗܘܐ ܂ ܘܐܦܩܘ ܐܢܘܢ ܬܠܬܝܢ ܂ ܘ ܂ ܐܘܪܚܝܢ̈ ܂
Chronica Minora II ܡܬܟܬܫܝܢ ܥܡ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܆ ܚܙ̣ܐ ܐܠܝܥܙܪ ܕܡܬܩ̇ܪܐ ܚܘܪܢ ܘܟܕ ܠܓܘܪܓܝܐ ܥܡ ܚܝܠܐ ܂ ܩܟ ܂ ]ܐܠܦܝܢ̈ ܠܐܘܪܫܠܝܡ ܂
Chronica Minora II ܫܠܐ ܩܪܒܐ̣ ܂ ܟܢܫܘ̈ ܫܠܕܐ̣̈ ܘܩܒܪܘ̈ ܒܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܟܕ ܘܟܕ ܂ ܦܝܠܐ ܕܝܢ ܪܦܪܦ ܢܦܫܗ̣ ܂ ܘܢܦ̣ܠ ܥܠܘܗܝ̣ ܘܡܝ̣ܬ ܂ ܝܝ
Chronica Minora II ܡܟܢܫܝܢ̣̈ ܂ ܐܫܟܚܘ̈ ܬܚܝܬ ܠܒܘܫܐ̈ ܕܐܢܫ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܂ ܂ ܘܟܕ ܂ ܝܝ ܘܟܕ ܫܠܐ ܩܪܒܐ̣ ܂ ܟܢܫܘ̈ ܫܠܕܐ̣̈ ܘܩܒܪܘ̈ ܒܐܘܪܫܠܡ ܂
Chronica Minora II ܚܙܐ ܝܘܚܢܢ ܗܘܪܩܢܘܣ̣ ܂ ܦܬ̣ܚ ܩܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܘܟܕ ܂ ܝܒ ܂ ܘܡܚܕܐ ܐܬ̣ܐ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ̣ ܂ ܘܐܠܨܗ̇ ܩܫܝܐܝܬ ܂
Chronica Minora II ܗܕܐ ܗܘ̣ܬ̣ ܂ ܐܬܚܪܝܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܣ̇ܓܝ ܂ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܘܟܕ X7 [ܥ[ܒ̣ܕܬ ܗܘ̣ܬ ܕܝܢ ܠܒܪܗ̇ ܗܘܪܩܢܘܣ ܪܝܫ ܟܗܢܐ̈ ܂
Chronica Minora II ܪܒܐ ܛܠܝܐ̣ ܂ ܢܣ̣ܒ ܠܒܪܬܗ ܕܐܪܛܐ ܂ ܡ̇ܠܟܐ ܕܥ[ܪ]ܒܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܘܢܦܪܩܝܘܗܝ ܠܐܢܬܝܦܛܪܘܣ ܒܪܗ ܂ ܕܡܛܠ ܗܢܐ ܥܡܗܘܢ ܐܙ̣ܠ ܂
Chronica Minora II ܟܘܠ ܐܢܫ ܒܡܕܝܢܬܗ ܡܬܟܬܒ ܗܘܐ̣ ܂ ܣܠ̣ܩ ܐܦ ܝܘܣܦ ܓܒܪܗ̇ ܘܟܕ ܪܫܐ ܂ ܗܘܦܛܘܣ ܓܝܪ ܗܘ̣ܐ ܘܡܢ ܗܠܝܢ̈ ܕܡܬܟܢܫܝܢ̈ ܒܒܘܠܐ ܂
Chronica Minora II ܝ · ܐܬܝܠܕ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܒܒܝܬ ܠܚܡ ܠܝܪܚܐ̈ ܂ ܛ ܂ ܐܬܓܙܪ ܬܡܢ ܒܪ ܂ ܘܟܕ ܂ ܂ ܟܗ ܂ ܒܐܕܪ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܂ ܘ ܂ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܒܛܢܗ ܕܝܘܚܢܢ ܃
Chronica Minora II ܒܥ̣ܐ ܕܢܡܚ̣ܐ ܣܟܝܢܐ ܒܠܒܗ̣ ܠܐ ܫܒܩܘܗܝ ܂ ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܘܟܕ ܠܗ ܂ ܘܡܢ ܥܝܛܐ̣ ܂ ܢܣ̣ܒ ܚܙܘܪܐ ܘܣܟܝܢܐ̣ ܘܡ̇ܓܙܪ ܗܘܐ ܂
Chronica Minora II ܝ ܡܬܟܢܫܝܢ ܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܥܒܕܝܢ̈ ܥܠܝ ܐܒܠܐ̣ ܐܦ ܟܕ ܠܐ ܨܒܝܢ̈ ܘܟܕ XXX ܗܠܝܢ̈ ܕܟ[ܢXܝܫܝܢ̈ ܗܪܟܐ ܢܬܚܒܫܘܢ ܘܢܬܩܛܠܘܢ ܂
Chronica Minora II ܛܒ ܠܦܬܟܪܐ ܣܓܕ ܗܘܐ̣ ܂ ܠܐ ܐܬܚܙܝܬ ܠܗ ܕܘ̇ܠܝܐ ܕܢܗܡܐ ܡܢ ܘܟܕ ܡܢ ܡ̇ܠܟܐ ܐܘܪܠܝܢܘܣ̣ ܂ ܕܠܛܪܘܢܐ ܡܢ ܥܕܬ ܐ ܝ ܢܕܚܘܩ ܂
Chronica Minora II ܗ ܘ̣ܐ ]ܒܪ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܙ ܂ ܙܒܢܬܗ ܐ[ܢܬܬܐ 5]ܕܛܝܝܐ ܚܕ ܘܟܕ ܐ[ܢܬܬܗ ܂ ]ܘܩܪ̈ ܢ ܗܘܘ̈ ܠܗ [ܐܒܗܘܗܝ̈ ]ܩܘܪܘܒܝܩܘܣ ܂
Chronica Minora II ܒܝܘ[ܠܦܢܐ ]ܕܡܨܪ·ܐ̈ ܐܬܪܕ[ܝ ܗ̣ܘ ]ܣܩܘܬܝܢܐ̣ ܂ ܘܟܕ ܂ ܗ̇ܝ ܕ[ܡܛܠܬܗ̇ 1 ]ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ [ܗܘܐ ]ܒܡܨܪܝܢ ܂
Chronica Minora II [ܪܕܬܗ 2]ܒܟܬܒܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ [ܐܪܒܥܐ̈ ܕܝܘܠܦܢܐ̣ ܂ ܡܝܬܬ ܘܟܕ ܠܛܠܝܐ ܗ̇ܘ [ܕܐܡܪ]ܢܢ ܕܩܘܪܘܒܝܩܘܣ [ܡܫ]ܡܗ ܗܘܐ ܂
Chronica Minora II ܐܡܠܟ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܢ̈ ܡܝ̣ܬ ܒܝܪܚ ܬܡܘܙ ܂ ܟܗ ܂ ܒܗ̣̇ ܘܟܕ ܡ ܠ[ܘܬ]ܗ ܠXܒ[ܪܐ [ܕܝܠܗ] ܩܘܣܛܢܛܝܢ[ܘܣ 1]ܒܡܠܟܘܬ ܐ ܂