simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܕܢܬܡܠܘܢ ܡܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܡܪܢ ܐܒܓܪ
Chronica Minora I ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܂ ܘܟܕ ܚܟܝܡܐ̈ ܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ
Chronica Minora I ܩܠܐ ܕܝܠܠܬܐ̈ ܂ ܘܟܕ · ܂ ܝX
Chronica Minora I ܡܩܒܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܂ ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܡ̇ܠܟܐ ܕܠܐ
Chronica Minora I ܢܘܢܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ·ܝ ܂
Chronica Minora I ܘܐܫܩ̣ܠܘ ܠܡܕܢܚܐ̣ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܘܪܗܪܢ ܂
Chronica Minora I ܂ ܐܚܘܗܝ ܂ ܘܟܕ ܥܒ̣ܪ ܗܘ̣ܐ ܂
Chronica Minora I ܥܠ ܟܘܣܪܘ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܡܠܟܐ̣ ܂
Chronica Minora I ܠܗ̇ ܒܢܝܐ ܂ ܘܟܕ ܛܒ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ
Chronica Minora I ܥܕܡܐ 2ܠܝܪܒ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܟܘܣܪܘ̣ ܐܬܕܠܚ
Chronica Minora I ܘܥܩ̣ܪ ܐܢܝܢ̈ ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܚܙܘ ܡܗܝܡܢܐ̈
Chronica Minora I ܡܛܥܝܢܐ̈ ܕܡܘܨܠ ܂ ܘܟܕ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܫܬܡܠܝܬ̤
Chronica Minora I ܣܘܓܐܐ ܕܐܚܘܬܐ ܂ ܘܟܕ ܛܒ ܡ̣ܢ ܝܕܝܥܐ̈
Chronica Minora I ܫܕܪܘ ܠܟܘܣܪܘ ܂ ܘܟܕ ܡܛܘ ܠܘܬ ܝܙܕܝܢ̣
Chronica Minora I ܡܨܛܢܥܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܘܟܕ ܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ
Chronica Minora I ܒܚܡܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܂ ܘܟܕ ܡܛܐ ܠܬܪܥܐ ܕܗܝܟܠܐ̣
Chronica Minora I ܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܪܒܝܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܩܪܒ ܠܕܣܩܪܬܐ̣ ܂
Chronica Minora I ܒܒܓܐ ܕܡܠܟܐ ܂ ܘܟܕ ܚܙ̣ܐ ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܕܪܟܘܗܝ̇
Chronica Minora I ܕܢܩܛܠܘܢܝܗܝ ܠܟܘܣܪܘ ܂ ܘܟܕ ܐܦܣ ܝܝ ܠܗܘܢ̣
Chronica Minora I ܘܫܡܗ̣̇ ܡܬܐܡܣܝܐ ܂ ܘܟܕ ܥܒ̣ܪ ܗܘܐ ܒܚܕ