simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܐܢܐ ܕܐܠܦ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܨܒܐ ܐܢܐ ܕܐܫܐܠܟ
ZachSch:ActsSev ܕܐܝܬ ܠܝ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ
ZachSch:ActsSev ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ ܘܡܙܒܢܝܢ ܟܬܒܐ̈
ZachSch:ActsSev ܡܬܕܡܐ ܓܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪ ܐܢܬ ܕܒܐܣܟܝܡܐ
ZachSch:ActsSev ܘܒܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܐܚܝܕ ܗܠܝܢ ܕܟܖܝܣܛܝܢܐ̈ ܝܨܦ ܕܝܢ
ZachSch:ActsSev ܕܕܠܡܐ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܦܫܝܛܘܬܐ ܩܪܝܢ ܥܬܝܕܝܢ
ZachSch:ActsSev ܡܫܝܚܐ ܕܒܗ ܣܝܡܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܟܗܢܘܬܐ ܘܗܠܝܢ ܕܦܝܠܣܘܦܝܐ
ZachSch:ActsSev ܗܘ ܕܝܕܥ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܓܒܪܐ . ܩܕܡ
ZachSch:ActsSev ܒܝܫܐ̈ ܘܠܖܚܡܝܗܘܢ̈ ܕܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܗܢܘܢ ܕܒܡܝܬܪܘܬܐ ܚܝܘ
ZachSch:ActsSev ܘܠܚܘܒܟ ܡܝܩܪ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܡܬܢܐ ܐܢܐ
ZachSch:ActsSev . ܐܬܘ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܐܚܐ̈ ܠܘܩܕܡ
ZachSch:ActsSev ܡܬܕܡܪ ܗܘܐ ܒܗ ܗܠܝܢ ܕܒܐܣܝܠܝܘܣ ܘܓܪܝܓܪܝܘܣ ܛܒܝܒܐ̈
ZachSch:ActsSev ܘܟܕ ܡܠܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܛܥܡ ܟܠܗ ܕܬܪܥܝܬܐ
ZachSch:ActsSev ܩܕܝܫܬܐ ܕܩܘܢܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ . ܗܠܝܢ ܡܢ ܗܟܝܠ ܡܛܠ
ZachSch:ActsSev ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܩܕܡ ܝܕܥ
ZachSch:ActsSev ܦܪܠܝܣ ܚܢܦܐܝܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܘܗܝ̈ ܐܚܖܢܐ̈ ܐܬܪܒܝ
ZachSch:ActsSev ܕܠܘܬܗܘܢ ܦܘܫܟܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢܝܒܠ ܘܕܝܢܐ ܬܪܝܨܐ
ZachSch:ActsSev ܦܪܠܝܘܣ ܥܢܝܢܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܫܡܫ ܗܘܐ ܐܫܟܚ
ZachSch:ActsSev ܥܩܪܬܐ ܒܬܪ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
ZachSch:ActsSev ܡܢܗܘܢ ܚܙܘܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܚܒܖܝܗܘ[ܢ̈] ܒܗ̇ ܒܐܣܟܘܠܐ