simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ܢܣܝܒܘܬܐ ܡܬܝܒܠܐ ܨܝܕ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ
ThdrMops:ComPs ܘܥܕܬܐ ܐܡܝܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܕ̇ ܐܠܐ ܥܠ
ThdrMops:ComPs ܐܬܪܥܝ ܕܒܝܕ ܬܚܘܝܬܐ ܗܠܝܢ X ܕܡܫܝܚܐ ܢܠܦ
ThdrMops:ComPs ܠܘܬ ܥܕܬܐ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܬܐܡܪ̈ ܡܢܢ
ThdrMops:ComPs : ܘܐܦ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܢ ܡܢ
ThdrMops:ComPs ܕܙܕܩܢ̈ ܐܫܬܘܕܝܢܢ . ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ
ThdrMops:ComPs ܘܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܕܠܐ ܟܕ
ThdrMops:ComPs ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܒܥܘ ܕܝܢ
ThdrMops:ComPs : ܘܕܫܪܟܐ ܪܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܘ ܐܘܚܕܬܢܐܝܬ ܐܡ̇ܪ
ThdrMops:ComPs ܐܡ̇ܪ ܠܗܝܢ ܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ . ܠܦܘܬ ܥܝܕܐ
ThdrMops:ComPs ܐܢܫ ܢܦܫܩ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ :
ThdrMops:ComPs ܐܠܗܝܐ̈ : ܕܐ ܗܠܝܢ ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܢ ܗ̇ܢܘܢ
ThdrMops:ComPs ܘܠܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܪܦܪܘܩܝܢܝ ܡܢ ܦܘܡܗ
ThdrMops:ComPs ܠܕܡܘܬܐ . ܢܣܬܒܪܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ . ܗܟܢܐ
ThdrMops:ComPs ܗ̇ܘ ܕܡܡܠܠܘ ܡܡܠܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝܕܥܬܗ ܕܒܪܘܝܐ .
ThdrMops:ComPs ܙܪܝܩܬܐ̈ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܒܟܠܗܘܢ ܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈
ThdrMops:ComPs ܘܓܘܡܪܐ̈ ܕܢܘܪܐ . ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܡܫܘܕܥܢ̈ ܥܠ
ThdrMops:ComPs ܕܡܘܬܐ ܟܕ ܢܬܦܫܩܘܢ ܗܠܝܢ ܥܝܕܐ̈ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܕܟܬܒܐ̈
ThdrMops:ComPs ܫܠܡܘܬܗ ܕܦܘܫܩܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ : ܐܠܨܐܝܬ
ThdrMops:ComPs ܚܕܐ ܫܠܡܘܬܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ . ܘܫܝܥܐܝܬ