simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܬܟܬܒܝܢ ܗܘ̣ܘ ܀ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܀ ܘܟܕ ܐܡ̣ܪ ܗܠܝܢ ܃ ܐ̣ܡܪ ܠܗ
ThdrMops:ComGospJohn ܬܠܡܝܕܐ ܕܐܣܗܕ ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܇ ܘܐܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܦ ܓܝܪ ܒܬܠܬ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܗܢ̇ܝܢ ܕܢܣܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܝ ܒܡܠܬܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܝ ܕܛܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢܬ ܃ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܬܦܪܥܝܗ̇ ܠܝ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܡܕܡ ܕܡܝܬܪ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܘܣܦ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܗܢܐ ܂ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܬܟܬܒ ܆
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܐܠܐ ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܡܨܝܐ ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܝ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܢܐ ܂ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܕܢܫܪܐ ܒܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܃ ܕܢܐܠܦܘܢ X
ThdrMops:ComGospJohn ܇ ܘܝܥܠ ܛXܬܐ ܗܠܝܢ ܬܣܒܪܘܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܟܠܗܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢܬܘܢ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܢܣ̇ܒܝܬܘܢ ܂ ܘܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܘܡ̣ܢ ܕܐ̣ܡܪ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܆
ThdrMops:ComGospJohn ܒܐܝܕܗ ܝX ܒܚܝ̇ܐ ܗܠܝܢ ܚܝܠܐ ܕܛܒ ܬܡܝܗ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܬܪ ܕܐܡܪܬ̣ ܡܪܝܡ ܗܠܝܢ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܇ ܘܢܣ̣ܒ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܫܚܠܦ ܇ ܕܗܘ̇ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܘܗܠܝܢ ܇
ThdrMops:ComGospJohn ܘܐܚܪܢܐ ܐܘܣܦ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܐܚܪܢܬܐ̈
ThdrMops:ComGospJohn · ܗܘܬ̣ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝܨ̣ܦܘ Xܕܒܛܟܣܐ