simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܡ̣ܢ ܐܝܬ ܐܦ ܘܠܟܐ ܃ ܐ̇ܡܪ ܡXܫܩܢܐ ܕܠܘ ܗܠܝܢ ܇ ܐܝܟ ܣܒ̇ܪ ܐܢܐ ܆ ܣܦ̇X ܗܘ̣ܐ ܠܟܬܒܐ̈ ܕܡܬܟܬܒܝܢ ܗܘ̣ܘ ܀
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܐ̣ܡܪ ܠܗ ܆ ܬܐ ܒܬܪܝ ܂ ܐ̣ܡܪ ܦܪܘܩܐ ܝ ܠܫܡܥܘܢ ܃ ܐܢܬ ܠܡ ܬܐ ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܐ ܐܣ̇ܪܝܢ ܠܗ ܐܝܟܐ ܕܠܐ ܨܒ̇ܐ ܀ ܘܟܕ ܐܡ̣ܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܟܠܗܝܢ ܇ ܘܐܦ ܟܬ̣ܒ ܝX ܐܝܢ ܂ ܘܝ̇ܕܥܝܢܢ ܕܫܪܝܪܐ ܗ̣ܝ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܇ ܝ̣ܨܦ ܕܥܒܕܟ ܇ ܘܬܐ ܒܬܪܝ ܀ ܗܢܘ̇ ܬܠܡܝܕܐ ܕܐܣܗܕ ܥܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܬܠܬ ܗܢ̇ܝܢ ܕܢܣܝ ܒܗܝܢ ܠܗ ܠܣܛܢܐ ܕܪܐ̈ ܥܣܩܐ̈ ܐܓܝܠ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܗܘ̣ܐ ܟܦܘܪܝܗ ܘܠܘ ܕܨܒܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܒܬܠܬ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܛܠ ܝ ܕܛܠܐ ܬܘܠܡܕܗܘܢ ܝܬܝܪ ܡܚܝܠܝܢ ܃ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܐܢܢܩܐ ܗܠܝܢ ܠܝ ܐܡܪܝ̈ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܃ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗ ܡܢܝܢ ܒܝ ܒܡܠܬܗܘܢ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܬܦܪܥܝܗ̇ ܠܝ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܒܛܝܠܘܬܟ ܕܥܠܝܗܘܢ ܃ ܥܠ ܩܢܘܡܝ ܗܠܝܢ ܚܘܒܐ ܕܐܚܒܬܟ ܂ ܘܛܝܒܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܝ ܡܬܬܚܝܒ ܐܢܬ ܃ ܒܝܕ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܘܣܦ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܃ ܕܗܠܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܥܒ̣ܕ ܝܫܘܥ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܠܐ ܚܙܐܘܗܝ ܗܝܡܢܘ ܒܗ ܂ ܐܦ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܦ ܡܕܡ ܕܡܝܬܪ ܥܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܕܐܬܟܬܒ ܆ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܝ ܕܢܬܝܕܥ ܚܝܠܗ ܆ ܠܐ ܓܝܪ ܡܨܐ ܐܢܫ ܗܠܝܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܟܬܝܒܢ̈ · ܙ X · ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܂ ܐܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܟܠܗܝܢ ܕܡܨܝܐ ܢ ܥܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܗܟܢܐ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܝ ܀ ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܓܝܪ ܡܨܐ ܐܢܫ ܕܚܬܝܬܐ ܬ ܢܒܕܩ ܥܠ ܗ̇ܝ ܪܒܘܬܐ ܃ ܐܠܐ ܕܒܝܕ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܆ ܐܝܢ ܡܪܝ ܂ ܐܢܬ ܝܝ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܐ ܠܟ ܂ ܠܐ ܗܠܝܢ ܃ ܐ̣ܡܪ ܠܫܡܥܘܢ ܂ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܠܝ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܃ ܕܬܗܝܡܢܘܢ ܝܝ ܕܝܫܘܥ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܗܠܝܢ ܩܕܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܃ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܟܬܝܒܢ̈ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܂ ܐܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܕܢܐܠܦܘܢ X ܕܡܢܗ ܟܕ ܡܢܗ ܕܟܝܢܐ ܘܒܪ ܐܘܣܝܗ ܗ̣ܘ ܕܪܘܚܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܂ ܙ̇ܕܩ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܕܢܫܪܐ ܒܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܬܣܒܪܘܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܂ ܟܕ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܬܘܟܠܢܐ ܕܐܦܢ ܗܠܝܢ ܂ Xܝ ܘܒܚܦܝܛܘܬܐ ܬܬܟܪܟܘܢ ܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܇ ܘܝܥܠ ܛXܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܢܣ̇ܒܝܬܘܢ ܂ ܘܡ̣ܢ ܕܐ̣ܡܪ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܆ ܟܕ ܨܒ̇ܐ ܗܠܝܢ ܥܠܝܟܘܢ ܡ̣ܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܃ ܩܝ̇ܡ ܂ ܝܬܢ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܕܥܠ ܐܦܝ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܆ ܟܕ ܨܒ̇ܐ ܕܢܠܦ ܕܡ̣ܢ ܝ ܐܝܟܐ ܗܘܝܐ ܗܠܝܢ ܂ ܝܬܢ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܢܣ̇ܒܝܬܘܢ ܂ ܘܡ̣ܢ ܕܐ̣ܡܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܚܝܠܐ ܕܛܒ ܬܡܝܗ ܘܡܥܠܝ ܡ̣ܢ ܟܝܢܟܘܢ ܒܠܚܘܕ ܠܡܠܝܗܘܢ̈ ܠܐ ܗܠܝܢ ܩܝܡܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܂ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܒܐܝܕܗ ܝX ܒܚܝ̇ܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܇ ܘܢܣ̣ܒ ܫܘܠܡܐ ܝ ܝܘXܐ ܩܕܡܝܐ̣ ܂ ܫܘܪܝܐ ܕܢ ܗܠܝܢ [ܬܫܥܝܬܐ 1]ܠܘܬ ܛܟܣܐ ܕܣܕܪܗ̇ ܃ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܡܪܬ̣ ܡܪܝܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܡ̇ܪ ܘܗܠܝܢ ܇ ܘܐܚܪܢܐ ܐܘܣܦ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܒܫܪܪܐ ܛܟܣܐ ܗܘ̣ ܒܠܚܘܕ ܕܬܫܥܝܬܐ ܝܝ ܡܫܚܠܦ ܇ ܕܗܘ̇
ThdrMops:ComGospJohn ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܐܚܪܢܬܐ̈ ܇ ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܗܘܝܐ XXXX · ܗܘܬ̣ ܗܠܝܢ ܝܝ ܡܫܚܠܦ ܇ ܕܗܘ̇ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܘܗܠܝܢ ܇ ܘܐܚܪܢܐ ܐܘܣܦ ܥܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܠܐ ܝܨ̣ܦܘ Xܕܒܛܟܣܐ ܢܐܡܪܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘ̣ܝ̈ ܃ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚܪܢܬܐ̈ ܇ ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܗܘܝܐ XXXX · ܗܘܬ̣ ܠܘܬ