simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܕܝܢ ܘܚܒܠ ܠܣܘܪܛܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܠܟܬܒܘܢܐ ܗܢܐ ܕܢܝܐܠ
SynWestSyr ܘܝ̇ܕܥܝܢ ܠܚܫܝ̈ . ܗܠܝܢ ܢܬܩܕܫܘܢ . 10
SynWestSyr ܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܝܠܝ . ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܢܐܚܘܢ .
SynWestSyr . ܘܟܠܗܝܢ ܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܒܗ̇X1 ܗܝܕܝܢ
SynWestSyr ܕܢܛܪܢ̈ ܘܢܚܝܢ̈ ܫܪܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ . ܥܢܐ ܕܝܢ
SynWestSyr ܕܐܚ̇ܫ . ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܕܥ̇ܡܪܝܢ . ܥܠ
SynWestSyr ܗܫܐ ܒ̇ܥܝܢܢ ܕܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܘܬܐ̈ ܕܫܘܠܡܐ ܕܥܠܡܐ
SynWestSyr ܡܠܟܘܬܐ . ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܡܢ ܒܬܪ
SynWestSyr ܟܦܢܐ̈ ܘܡܘܬܢܐ̈ ܘܒܘܠܒܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܥܡܡܐ̈ . ܗܝܕܝܢ
SynWestSyr . ܘܟܠܗܝܢ ܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܣܝܡܢ̈ ܣܩܘܒܠܐܝܬ .
SynWestSyr ܢܫܬܡܗܘܢ ܒܝܢܬܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܨܐ̈
SynWestSyr ܣܐܡܐ . ܘܕܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ
SynWestSyr ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܗܠܝܢ . ܡܟܝܠ ܩܪܝܒܐ
SynWestSyr . ܘܡܫܕܪ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܙܕܩ̣ܢ̈ ¹⁵ܘܦ̇ܩܚܢ̈ .
SynWestSyr ܕܙܕܩ̣ܢ̈ ¹⁵ܘܦ̇ܩܚܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܗ̣ܘ ܝ̇ܕܥ .
SynWestSyr ܐܡ̇ܪܬ ܠܟܘܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠ
SynWestSyr ܘܬܡܠܠܘܢ ܠܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܕܦ̇ܩܚܢ̈ ܘܗܠܝܢ ܕܙܕܩܢ̈
SynWestSyr ܕܥܬܝܕܢ̈ . ܘܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡ ܕܐܫܬܒܚ ܦܩܕܬܟܘܢ
SynWestSyr ܕܡܠܠ ܝܫܘܥ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܡ̣ܪܘ ܦܛܪܘܣXX
SynWestSyr ܗܕܐ ܇ ܘܥ̇ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܒܗ̇ ܆