simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܟܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡܪܬ .
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܝ ܕܢܐܠܦ . ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ .
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܘ ܕܡܬܝܕܥ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܟܬܒ ܡܢ ܠܥܠ
SevAnt:LuqJul ܡܢ ܕܢܝܐܝܠ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܛܠܝܐ̈ ܒܐܬܘܢܐ
SevAnt:LuqJul ܘܠܐ ܙܒܢܐ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ ܠܝ
SevAnt:LuqJul X ܟܬܒܬ . ܗܠܝܢ ܕܒܥܘܗܕܢܐ ܡܢ ܡܠܦܢܘܬܐ̈
SevAnt:LuqJul ܠܡܥܗܕܢܘܬܝ̈ ¹⁴ ܕܥܠ ܗܠܝܢ . ܕܠܐ ܬܫܪ
SevAnt:LuqJul XX X ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢܝ . ܘܙܕܩ
SevAnt:LuqJul ܠܦܣܩܐ ܕܝܠܝ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܐܚܘܐ ܠܟ
SevAnt:LuqJul ܛܒ ܐܫܟܚܬ . ܗܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗܝܢ ܙܕܩ ܗܘܐ
SevAnt:LuqJul ܐܝܝ ܚܪܝܢܐ ܐܘܣܦܬ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ
SevAnt:LuqJul ܘܕܬܟܬܘܫܐ̈ ܚܝܪܝܢ ܠܢ ܗܠܝܢ ܕܙܕܩ̇ ܕܢܡܘܣܐܝܬ ܢܟܬܫ
SevAnt:LuqJul ܒܝܬܗ ⁹ܘܙܒܝܢܝ̈ ܟܣܦܗ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈
SevAnt:LuqJul ܕܡܫܟܚܝܢ ܝܕܥܬܐ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܝܨܝܦܘܬܐ X
SevAnt:LuqJul ܬܣܘܦܘܢ . ܡܢ ܗܠܝܢ X XXX X
SevAnt:LuqJul . ܟܕ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܪܕܝܐ ܐܦ
SevAnt:LuqJul ܝ ܣܟ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦܚܡ ܢܦܫܝ .
SevAnt:LuqJul ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܘ̇ܕܥ ܥܒܕܐ ܗ̇ܘ
SevAnt:LuqJul ܒܪܥܝܢܐ ܢܗܝܪܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ . ܟܕ ܥܪܝܩܝܢ̈
SevAnt:LuqJul . X ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܐܢܫܘܬܢ ܐܬܩܝܡܬ