simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܕ ܐܝܬܝܗ̣̇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕ ܩܕ ܡ
SevAnt:Epist ܦܝܠܣܘܦܝܣܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܡܟܝܟܘܬܐ . ܡܛܠ
SevAnt:Epist ܚܕܕܐ̈ . ܘܢܬ̇ܦܠܓܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܚ̇ܝܕܘ ܟܝܢܐܝܬ .
SevAnt:Epist ܡ̇ܬܪܝܩܝܢ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬ̇ܚܝܕܘ . ܐܠܐ
SevAnt:Epist ܗ̇ܘ ܕܐܬ̇ܒܣܪ ܀ ܗܠܝܢ ܘܟܝܠ ܕܡ̇ܘܕܝܢ ܚܕ
SevAnt:Epist ܢܟܬܘܒ ܇ ܘܬܘܒ ܗܠܝܢ ܝ X ܠܗܘܬܐ
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܦܓܪܐ ܡ̇ܫܡܐ̣ ܗܠܝܢ ܕܐܝܪܝܗܝܢ ܕܦܓܪܐ .
SevAnt:Epist . X ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܫܦܝܪܐ ܝܪ ܢܣ̣ܝܡ
SevAnt:Epist ܕܢܘܪܐ : ܘܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ̇ ܡܥܒܕܐ ܒܗ
SevAnt:Epist ܕܡ̣ܘܬܐ̈ ܝܗ̇ܒܝܢܢ ܕܡܥܒܕܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ̇ . ܠܡ̣ܚܪܡܘ
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܫܚܠܦܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܥܒܕ ܇ ܡܛܠ
SevAnt:Epist ܐܠܗܐ ܠܒܣܪܗ ܕܢܚ̣ܫ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܇ ܐܝܟܢܐ
SevAnt:Epist ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܢܚ̣ܫ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܆ ܕܠܢ̣
SevAnt:Epist ܕܢܚ̣ܫ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܆ ܠܘ
SevAnt:Epist ܆ ܕܠܐ ܚܫ ܗܠܝܢ ܕܝܕܝܥܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܟܝܢܗ
SevAnt:Epist ܡ̇ܒܨܪܐܝܬ ܕܝܠܝܬܗ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܗ̇ܝܡܢܝܢ ܕܟܕ
SevAnt:Epist ܬܢܝܬܐ : ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܐܥܒܕ ܒܗ
SevAnt:Epist ܆ ܠܐ ܡܟܝܠ ܗܠܝܢ ܕܝܕܝܥܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܒܣܪܐ
SevAnt:Epist ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܕܝܥܐܝܬ ܟܝܢܐܝܬ ܝܬܝܗܝܢ
SevAnt:Epist ( ³ܕܐܦ ܠܢ ܗܠܝܢ ܓܕܫܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܗ