simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܛܢܦܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܣܪܐ ܫܡܗ ܐܢܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܛܠ ܕܒܣܪܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܫܠܝܡܘܢ̣ ܪܫܝܥܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܝ ܗܦܟܝܢܢ ܕܢܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܟܝܠ ܢܬܒܣܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝܝ ܛܒܬܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܗܝ ܝܪܬܘܬܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܕܣ̇ܗܕ ܡܘܫܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܠܟܐ̣ ܘܥܡܕܗ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒ̇ܨܪ ܚܬܝܬܘܬܗ ܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܚܙܘ ܆ 5ܘܡܬ̣ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܗܘܘ XܬܡܢXX ܘܡܢܥܘ
Ps-Zach:EccHist ܕܫܪܟܐ ܂ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܫܟܚܝܢܢ ܢܟܬܒ ܒܫܪܒܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܘܒܕܓܘܢ ܟܕ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܬ̇ܚܦܛܐ ܚܠܫܘܬܝ ܂
Ps-Zach:EccHist ܡܐܣܐ ܂ ܕܟܕ ܗܠܝܢ ܝ ܣܥܘܪ ܛܢܢܟ
Ps-Zach:EccHist ܡܠܟܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ̈ ܆ 7
Ps-Zach:EccHist ܒܠܚܘܕ3 ܕܝܢ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܆ ܒܬܪ ܦܛܠܡܐܘܣ
Ps-Zach:EccHist 2ܕܝܘܝܐ ܆ ܒܙܒܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܒܪܗܡ ܂ ܡܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܘܐܪܒܥ̈ ܂ ܘܣܦܩܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܕܥܬܟ ܕܢܠܦܢ
Ps-Zach:EccHist ܬܘܒ ܕܢܬܬܘܣܦܢ ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܥܣܪ·ܢ̈ ܠܡܢܝܢܐ ܕܘܢܝܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܢ ܕܓܕܫܘ ܒܙܒܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܗܐ ܟܬܒܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܐܢܬ ܇ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܠܗܗܘܢ ܟܪܣܗܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܘܬܫܒܘܚܬܗܘܢ ܒܗܬܬܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܟܠܗ̇ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܒܐܪܥܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܘ ܡܝܬܪܐ ܡܛܘܠ ܗܠܝܢ ܘܚܘܒܐ ܕܠܐ ܒܥ̇ܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܟܕ ܠܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܒܘܗ̇ ܫܡܥܬ ܐܣܝܬ