simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܕܒܣܪܐ ܫܡܗ ܐܢܘܢ ܟܬܒܐ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܠܐ ܬܥܡܪ ܪܘܚܝ ܒܐܢܫܐ̣ ܗܠܝܢ ܕܚܫܐ̈ ܘܒܚܘܒܠܐ ܕܒܣܪܐ ܘܒܐܪܓܝܓܬܐ̈ ܛܢܦܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܦ ܫܠܝܡܘܢ̣ ܪܫܝܥܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܠܗܘܢ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܪܫܝܥܐ̈ ܗܠܝܢ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܠܐ ܬܥܡܪ ܪܘܚܝ ܒܐܢܫܐ̣ ܠܥܠܡ ܂ ܡܛܠ ܕܒܣܪܐ ܐܢܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܝ ܗܦܟܝܢܢ ܕܢܗܘܐ ܐܝܟ ܕܠܐ ܗܘܝܢ ܂ ܡܛܘܠ ܕܐܝܟ ܬܢܢܐ ܗܝ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܪܝ ܡܢ ܫܝܘܠ ܡܛܘܠ ܕܡܢ ܫܠܝܐ ܗܘܝܢ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ
Ps-Zach:EccHist ܝܝ ܛܒܬܐ̈ ܂ ܘܢܬܚܫܚ ܒܒܪ̈ ܬܐ̣ ܚܦܝܛܐܝܬ ܒܛܠܝܘܬܢ ܂ ܚܡܪܐ ܗܠܝܢ ܒܡܦܩܢܢ ܂ ܡܛܠ ܕܐܬܚܬܡ̣ ܘܠܝܬ ܕܡܗܦܟ ܂ ܬܘ ܡܟܝܠ ܢܬܒܣܡ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܟ ܕܣ̇ܗܕ ܡܘܫܐ ܆ ܝ ܕܗ̣ܘܬ ܟܘܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܠܫܢܐ ܚܕ ܗܠܝܢ ܝܝ ܕܒܣܡܢ ܂ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܗܝX ܡܢܬܢ̣ ܘܗܕܐ ܗܝ ܝܪܬܘܬܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܒ̇ܨܪ ܚܬܝܬܘܬܗ ܢ ܐܘܣܒܝܣ̣ ܝ ܘܣܘܩܪܛܣ ܫܪܪܗܝܢ ܂ ܕܠܘ ܗܠܝܢ ܕܣܠܒܣܛܪܣ ܂ 3ܘܩܛܟܝܣܝܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܡܠܟܐ̣ ܘܥܡܕܗ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܗܘܘ XܬܡܢXX ܘܡܢܥܘ ܠܘܬ ܢ ܂ ܘܬܘܒ ܥܠ ܝ ܓܠܝܢܐ ܕܣܝܡܬ ܗܠܝܢ ܒܪܗܘܡܐ ܂ ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܐ ܕܝܥܬ̈ ܐ̣ ܐܝܟ ܕܚܙܘ ܆ 5ܘܡܬ̣ܢܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܫܟܚܝܢܢ ܢܟܬܒ ܒܫܪܒܐ̈ ܘܒܪܝ-ܫܐ̈ ܝ ܕܒܗܘܢ ܡܦܪܫܐܝܬ ܗܠܝܢ ܠܫܪܒܐ ܩܕܡܝܐ̣ ܗܪܟܐ ܢܥܒܕ̣ ܘܒܬܪܗ̣ ܥܠ ܕܫܪܟܐ ܂ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܬ̇ܚܦܛܐ ܚܠܫܘܬܝ ܂ ܕܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܐܬܗܕܐ ܆ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܒܥܠܡ̇ܐ ܕܛܒ ܡܢܗ̇ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܟܕ ܥܠ
Ps-Zach:EccHist ܝ ܣܥܘܪ ܛܢܢܟ ܆ ܝܘܬܪܢܐ ܢܗܘܐ ܠܟܘܠ ܕܩ̇ܪܐ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܘܪܗܢܐ ܕܛܘܥܝܝ ܂ ܡܛܠ ܕܠܫܢܐ ܕܚܟܝܡܐ̣̈ ܡܐܣܐ ܂ ܕܟܕ
Ps-Zach:EccHist ܙܒܢܐ̈ ܆ 7 ܠܙܟܪܝܐ ܒܪ ܝܘ ܕܥ ܟܗܢܐ ܘܣܦܪܐ ܝ ܆ ܐܝܟ ܕܡܘܕܥ ܝܝ ܗܠܝܢ ܢ ܂ ܘܒܛ ܂ ܠ̣ ܐܦ ܡܠܟܘܬ ܐ ܕ ܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܐܫ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܡܢ ܩܕܡ
Ps-Zach:EccHist ܆ ܒܬܪ ܦܛܠܡܐܘܣ ܒܪ ܐܪܢܒܐ ܂ ܦܛܠܡܐܘܣ ܦܝܠܕܠܦܘܣ ܐܬܙܝܥ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܘܩܕܘ ܟܬܒܐ ܕܣܦܪܐ ܕܐܘܪܝܬܐ ܂ ܒܠܚܘܕ3 ܕܝܢ ܒܝܢܬ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܒܪܗܡ ܂ ܡܝܬ ܗܘܐ ܫܝܡ ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܡܫܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܗ̣ܘ ܗܠܝܢ ܗ̣ܘ ܡܠܟܝܙܕܩ ܡܢܗ ܂ ܒܡܢܝܢܐ ܕܝܢ ܝ 2ܕܝܘܝܐ ܆ ܒܙܒܢܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܠܐ ܕܥܬܟ ܕܢܠܦܢ ܛܟܣܐ ܘܫܪܪܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܣܦܪ ܬܘܠܕܬܐ̈ ܂ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝܘܢܝܐ ܐܠܦܐ ܚܕ ܂ 1 ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̈ ܂ ܘܣܦܩܢ
Ps-Zach:EccHist ܥܣܪ·ܢ̈ ܠܡܢܝܢܐ ܕܘܢܝܐ̈ ܂ ܕܡܒܨܪ ܠܫܢܝ̈ ܡܬܘܫܠܚ ܂ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܝܘܝܐ ܂ ܡܕܝܢ ܙܕܩ ܬܘܒ ܕܢܬܬܘܣܦܢ ܫܢܝܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗܐ ܟܬܒܐ̈ ܩܕ̈ ܫܐ ܡܘܕܥܝܢ ܂ ܘܒܚܕܬ ܐ̣ ܘܒܥܬܝܩܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܪܫܝܡܝܢ ܂ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕ ܢ ܕܓܕܫܘ ܒܙܒܢܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܕܝܢ ܕܐܠܗܗܘܢ ܟܪܣܗܘܢ ܂ ܘܬܫܒܘܚܬܗܘܢ ܒܗܬܬܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ 2ܬܘܒ ܕܦܓܪܐ ܂ ܘܫܘܚܠܦܐ ܕܡܐܟܠܬܐ̈ ܡܥܩܒ ܐܢܬ ܇ ܐܝܟ
Ps-Zach:EccHist ܕܟܠܗ̇ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܒܐܪܥܐ ܗܝ ܂ ܕܕܓܠܝܢ̣ ܐܝܟ ܒܢܝ̈ ܩܪܛܐ ܂ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܠܗܗܘܢ ܟܪܣܗܘܢ ܂ ܘܬܫܒܘܚܬܗܘܢ ܒܗܬܬܗܘܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܘܚܘܒܐ ܕܠܐ ܒܥ̇ܐ ܕܝܠܗ- ܇ ܐܠܐ ܕܩܪܝܒܗ ܃ ܡܫܝܢܢ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܕܝܢ ܡܬܦܠܓ ܆ ܡܬܝܗܒܐ X ܝ ܠܗ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܐܘ ܡܝܬܪܐ ܡܛܘܠ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܒܘܗ̇ ܫܡܥܬ ܐܣܝܬ ܆ ܢܦܠܬ ܥܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܬܚܡܨܬܐ ܂ ܘܒܚܡܬܐ ܗܠܝܢ ܟܠܬܐ ܂ ܘܗ̣ܘ̣ ܢܗܘܐ ܠܟܝ ܚܬܢܐ ܂ · ܠܥܠܡ ܙܒܢܐ ܂ ܘܟܕ ܠܡܠܐ̈