simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:Canons ܘܡܠܦܢܐ̈ . ܘܚܠܦ ܗܠܝܢ 5ܫܦܝܪܬܐ̈ . ܪܚܡܘ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܩܘܠܣܗ ܕܥܡܐ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ 20ܠܥܒܪܝܐ̈ XX
Ps-MaruMayph:Canons ܕܝܠܢ X ¹⁰ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ⁰⁵ܟܠܗܝܢ ܕܠܐ ܢܬܥܛܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܬܒܣܘܢ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪ܏ܐ̈ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒ
Ps-MaruMayph:Canons ܡ̣ܢ ܐܒܗܐ̈ ܕܐܟܘܬܟܘܢ ܗܠܝܢ ܐܬܟܬܒXX ܠܘܬܢ ܆
Ps-MaruMayph:Canons ܘܠܐ ܕܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܬܢ̇ܝܢ ܚܢܢ .
Ps-MaruMayph:Canons . ܫܡܗܐ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ XX ܡܚܝܢܝܢ ܐܢܘܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܣܘܪܝܐܝܬ ܡܫܝܚܝܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܘ ܣܪܝܩܐܝܬ
Ps-MaruMayph:Canons ⁰⁰ܐܟܘܬܗܘܢ . ⁰ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܪܘܪܒܝܢ̈ ܘܩܕܝܫܝܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܐܟܬܘܒ ܠܟܘܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܬܢܝܢܢ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ .
Ps-MaruMayph:Canons ܣܘܪܝܐܝܬ ܫܒܬܝܐ̈ X ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢ X ܕܚܠܦ
Ps-MaruMayph:Canons ܢܦܫܗܘܢ ²⁶ܟܪܣܛܝܢܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ
Ps-MaruMayph:Canons X⁹ܠܗ ܣܝܡܘܢ ܘܗܢܘܢXX ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܣܝܡܘܢ X
Ps-MaruMayph:Canons ܗܪܣܝܣ ܕܡܪܩܝܘܢܐ . ܗܠܝܢ ܡܟܪܙܝܢ ܬܠܬܐ ܐܝܬܝܐ̈
Ps-MaruMayph:Canons ܘܒܝܫܐ . ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܣܪܚܘ X⁸ܟܬܒܐ̈
Ps-MaruMayph:Canons ܕܒܝܬ ܡܐܢܝ . ܗܠܝܢ ܬܘܒXX ܡܟܪܙܝܢ ܬܪܝܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܫܚܝܡܐ . ܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܆ ܟܠ ܐܝܟܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܗܪܣܝܣ ܕܒܪܒܘܪܝܢܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܫܟܝܪܘܬܗܘܢ̈ ⁹⁹
Ps-MaruMayph:Canons ܗܪܣܝܣ ܕܩܘܩܝܐ̈ . ܗܠܝܢ ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܐܝܟ
Ps-MaruMayph:Canons ܬܪܥܣܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܐܦ ܗܠܝܢ ܟܠܗ̇ ܚܕܬܐ X⁹ܣܪܚ