simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܫܡܝܐ ܂ ܘܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܆ ܡܢܗܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܕܠܐ ܟܬ̣ܒ ܗܠܝܢ ܥܘܢܝܬܐ̈ ܀ ܝܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܪܫܐ ܘܗܦܟܬܐ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܫܦܪܬ̤ ܠܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܝ ܟܐܢܐܝܬ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܐܫܬܡܗܘ ܩܠܐ̈ ܕܫܗܪܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܝ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܒ ܂ ܬܪ ܗܠܝܢ ܪܘܒܪܐ̈ ܕܡܕXܪܢܘܬܗ ܆
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܬܦܫܩ ܂ ܕܒܪܓܘܢ ܗܠܝܢ ܗܘܠܠܐ̈ ܕܒܝܬ ܩܬܘܠܝܩܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܕܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܩܬܘܠܝܩܐ̈ ܥܕܡܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܡ̇ܪܝܢ · ܃ ܗܠܝܢ ܩܝܢܬܐ̈ ܘܥܘܬܕܐ ܕܡܠܐܟܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܣܟܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܐܬܝܢ ܘܐܪܒܥܣܪܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܚ̣ܫ ܡܪܢ ܂ ܗܠܝܢ ܐܟܡܐ ܕܪܫܡ̇ܬ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܝܢ ܂ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܡܘܠܝ ܫܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܘܟܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܗܟܢ ܀ ܐܦܣܩܘܦܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܬܥܠܝܢ ܒܚܘܫܒܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܥܠܝܐ̈ ܂ ܗܝܕܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܕ ܡܚܘܝܢ ܕܢܡܘܣܐ ܗܠܝܢ ܕܠܠܝܐ ܚܘܝ ܠܥܠܡܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܠܐ ܫܡܗܐ̈ ܗܠܝܢ ܣܡ̣ܘ ܂ ܗܟܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܆ ܗ̇ܝ ܡܠܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܥܠܡܐ ܃ ܕܐܝܟܢ ܗܠܝܢ ܢܓܒܐ ܠܚܐܪܘܬܢ ܫ̣ܒܩ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܠ̇ܡܝܢ ܠܚܕ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܂ ܐܝܟ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܘܠܠܐ̈ ܢܫܡܫ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܚܡܫܐ ܡܫܡܫܝܢ