simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܡܝܪܢ̈ ܆ ܡܢܗܝܢ ܒܢܘܗܪܐ ܕܪܡܫܐ ܂ ܘܡܢܗܝܢ ܒܢܘܗܪܐ ܗܠܝܢ ܕܡܪܢ ܟܕ ܒܪܟ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܘܣܠ̣ܩ ܠܫܡܝܐ ܂ ܘܟܠܗܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܘܢܝܬܐ̈ ܀ ܝܝ ܪܝXܝX XXܢܝX XXXXܪX XܠܝXܝX· ܃ · ܠܡܢܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܝܟ ܕܠܝ ܡܣܬܒܪܐ ܆ ܗܢ̇ܘ ܢܝܫܗ ܕܛܘܒܢܐ ܃ ܕܠܐ ܟܬ̣ܒ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܫܦܪܬ̤ ܠܗ ܕܢܫܒܘܩ ܝܘܡܢܐ ܣܕܪܐ ܂ ܐܝܢܐ ܕܒܩܢܝ ܢܐ ܗܠܝܢ ܒܬܪܟܢ ܡ̣ܢ ܙܘܥܐ ܕܟܘܡܘ̈ ܘܢܩܫ ܪܫܐ ܘܗܦܟܬܐ ܘܕܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܫܬܡܗܘ ܩܠܐ̈ ܕܫܗܪܐ ܂ ܒܥܐܕܐ ܕܝܢ ܕܩܝܡܬܐ ܕܗܘ̣ܝܘ ܝܘܡܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܚܪܬܐ ܕܫܗܪܢ ܡܘܠܝ ܠܠܝܢ ܗܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܝܝ ܟܐܢܐܝܬ ܘܐܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܝ ܂ X ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܚ̇ܫܝܢܢ ܥܡܗ ܒܐܪܙܐ ܂ ܐܘܫܥܢܐ̈ ܕܝܢ ܠܘ ܗܠܝܢ ܗܘ̣ܐ ܒܕܚܠܬܐ ܬܟܝܒܐܝܬ ܡܨܠܐ ܗ̣ܘܐ ܂ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܪܘܒܪܐ̈ ܕܡܕXܪܢܘܬܗ ܆ ܠܫܡܝܐ ܐܣܬܢ̇ܩ ܂ ܬܫܒܘܢܢXܐ ܃ ܟܕ ܗܠܝܢ ܂ ܩܢܘܢܐ ܕܝܢ ܒܩܢܟܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܆ ܟܕ ܡܚܘܝܢ ܕܒ ܂ ܬܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܘܠܠܐ̈ ܕܒܝܬ ܩܬܘܠܝܩܐ̈ ܡܫܬܡܗܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܓܘܝܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢܝܗܘܢ̈ ܂ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܃ ܐܚܝܕ ܟܠ ܡܬܦܫܩ ܂ ܕܒܪܓܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܒܝܬ ܩܬܘܠܝܩܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡ ܕܘ ܕ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܘܠܡܗ ܗܠܝܢ ܒܗ ܒܟܢܘܫܝܐ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܪܕܝܢ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܕܩܠܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܢܬܐ̈ ܘܥܘܬܕܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܕܡܬܛܝܒܝܢ ܘܡܙܝܚܝܢ ܗܠܝܢ ܗܪܟܐ ܂ ܘܐܝܬ ܕܠܐ ܐܡܪܝܢ ܂ ܒܪܡ ܗܢ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ · ܃
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܐܬܝܢ ܘܐܪܒܥܣܪܐ̈ ܂ ܘܫܩܘܠ ܡܢܗܝܢ ܐ̇ܪܒܥ ܗܠܝܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܗܘ̣ܘ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܚܪܝܢ̈ ܂ ܘܣܟܐ ܕܫܢܝܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܟܡܐ ܕܪܫܡ̇ܬ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܃ ܒܥܘܬܕܐ ܕܩܕܡ ܡܘܠܕܐ ܐܬܬܣܝܡ ܂ ܗܠܝܢ ܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܃ ܡ̣ܢ ܟܕ ܣܠܩܘ ܡ̣ܢ ܒܒܠ ܥܡܐ ܘܥܕܡܐ ܕܚ̣ܫ ܡܪܢ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܥܕܡܐ ܠܡܘܠܝ ܫܬܐ ܃ ܡܦܣ ܠܢ ܠܡܫܬܐ ܡܝܐ̈ ܂ ܒܗܝ̇ ܝX ܗܠܝܢ ܟܝܢܐ ܗܠܟܢܢ ܃ ܕܣܢܝܩ ܥܠ ܡܐܟܠܐ ܘܡܫܬܝܐ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܂ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܟܢ ܀ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܠܐ ܢܦ̇ܩ ܝ ܒܗܢ̇ܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܃ ܡܛܠ ܕܐܡܬܝ ܗܠܝܢ ܂ ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܡܫܬ̣ܡܠܝܢ ܡܩܒܠܝܢ ܫܘܟܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܠܝܐ̈ ܂ ܗܝܕܝܢ ܘܐܦ ܥܡܗܘܢ ܬܠܬܐ ܡܫܡܫܝܢ ܂ ܘܗܢ̇ܘܢ ܐܟܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܘܐܘܪܬ ܠܥܡܐ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܂ ܗܢܐ ܡܬܥܠܝܢ ܒܚܘܫܒܐ ܠܘܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܠܝܐ ܚܘܝ ܠܥܠܡܐ ܂ ܘܕܐܠܦ ܐܢܘܢ ܕܒܚܐ̈ ܘܢܡܘܣܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܂ ܗܟܢܐ ܒܥܕܢ ܪܡܫܐ ܡܫܪܝܢ ܕܘܝܕ ܆ ܟܕ ܡܚܘܝܢ ܕܢܡܘܣܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܣܡ̣ܘ ܂ ܗܟܢܐ ܘܗܪܟܐ ܥܘܢܝܬܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܘܩܢܘܢܐ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢ ܕܒܫܥܐ̈ ܬܠܬ ܘܫܬ ܘܬܫܥ ܢܫܠܡܘܢ ܐܢܘܢ ܂ ܐܠܐ ܫܡܗܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܆ ܗ̇ܝ ܡܠܬܐ ܕܘܟܬܗ̇ ܥܘܝܬܐ ܘܩܢܘܢܐ ܡܡܠܝܐ ܂ ܟܕ ܬܘܒ ܂ ܗܠܝܢ ܚܐܝܢܢ ܂ ܗܢ̇ܘܢ ܡܨܥܝܐ̈ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܒܡܠܬ ܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܥܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܢܓܒܐ ܠܚܐܪܘܬܢ ܫ̣ܒܩ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܕܒܥܘܡܪܐ̈ ܆ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܢܨܘܡ ܘܢܨܠܐ ܘܕܢܗܘܐ ܡܪܚܡܢܐ̈ ܘܢܣܢܐ ܠܥܠܡܐ ܃ ܕܐܝܟܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܝܟ ܂ - ܐܢܫܐ̈ ܕܒܐܒܝܠܘܬܐ ܒܥ̣ܘ ܕܚܘܢ ܘܠܐܠܗܐ ܢܪܥܘܢ· ܗܠܝܢ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܕܒܥܘܡܪܐ̈ ܆ ܟܕ ܠܐ ܫܠ̇ܡܝܢ ܠܚܕ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܝܢ ܕܚܡܫܐ ܡܫܡܫܝܢ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܬܫܡܫܬܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܚܪܢܢ ܆ ܛܟܣܢܢ ܕܬܠܬܐ ܗܘܠܠܐ̈ ܢܫܡܫ ܂