simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܚܝܘܗܝ ܀ 3̈ ܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘ̣ ܗܡܝܪܐ̈ 2ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܕܩ̇ܒܠ ܂ ܘܒܬܪܟܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܢ ܆ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܡ̇ܟܬܒܝܢ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܬܓܪܝ ܒܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܥܠܬ ܣܘܓܐܐ ܕܫܠܕܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܟܕ ܝܠ̣ܦ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̣̈ ܂ ܦܩ̣ܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܫܘܪܐ ܃ ܫܕܘ ܗܠܝܢ ܕܩ̇ܝܡܝܢ ܠܥܠ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ 5ܒܕܡܘܬ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܝܢܝ ܕܝܪܝܐ̈ ܥܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܘܠܓܐ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܡܠܐ̈ ܕܐܝܓܪܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܫܕܪ ܠܝ ܐܢܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܒܟܬܘܢ ܐܬܡܠܝ̣ ܘܕܗܒܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܟܚܕܐ ܂ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܐܫܩ̣ܠ ܠܐܦܝ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠܐ ܐܬܬܦܝܣ ܠܗ ܗܠܝܢ ܕܒܓܘ ܡܕܝܢܬܐ ܆
Ps-Dion:ChronZuq ܥܡܗ ܕܙܥܘܪܝܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܐܪܒܝܢܕܐ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܬܘ ܦܘܪܣܝܐ̈ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܐܪܒܝܢܕܐ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܒܟܠܕܘܟ ܥܠ ܚܘܒܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܬ̇ܢܐ ܗܘܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘܐ ܂ ܘܡܢX ܗܠܝܢ ܛܒܐ̈ ܐܬܪܗܒ̈ ܡܕܝܢܬܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܟܐܦܐ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܕܡܢ ܝ·
Ps-Dion:ChronZuq 2ܘܐܫܬܒܝ ܂ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܬܬܚܕܬ̇ ܐܘܪܗܝ ܘܡܬܢܛܪܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܢ ܕܦܘܪܣܝܐ̈ ܝ ܗܠܝܢ ܕܫܪ ܢ ܗܘܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܓܠܐ ܂ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܡܠܐ̈ ܕܡܪܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܝܢ ܓܝܪ ܠܘܩܕܡ ܗܠܝܢ ܠܡܗܘܐ ܃ ܐܠܐ