simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܐܝܟ ܕܪܝܫ ܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܒܒܪܢܫܐ ܕܐܬܢܣXܒ ܂ ܗܠܝܢ ܐܣܬܟܠ ܐܦ ܢܣܛܘܪܝܣ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܢܘܢ̣ ܐܝܪܝܥܐ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܘܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܡܗܘ̣ ܂ ܘ̇ܠܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܥܠܬ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܬXܡܪ ܟܠXܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܒXܐ̈ ܩXܝܫܐ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܬܘXܝܬܐ ܡܕܝܢ ܕܒܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܂ ܠܘ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ ܫܡܗܐ̈ Xܐܡܝܪܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܫܡܗܐ̣̈ ܡXܪܢܐ Xܗܘ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܣܬܒܪܢ ܕܠܐ ܠܚܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܒܝܕ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܘܠܕܐ ܥܠ ܐܠܗܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܥܠܬ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܓܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܬܬܚܫܒ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܬܡܢܐ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬܘ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܓܝܪ ܕܥܠ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܘ̇ܠܐ ܕܢܙܝܥ ܒܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܬܝܕܥ ܂ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܓܝܪ Xܒܥܬ̈ ܐ̣
PhiloxMab:memTrin&Inc ܝ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܡܣܬܥܪܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܢܢ ܢܒܥܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܘܒܕ ܐܕܡ ܪܝܫ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܐܢ ܠܘ ܗܟܢܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂ ܘܐܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܫܬܝܢ ܂ ܥܡ ܗܠܝܢ · ܝ ܐܚܪܝܬܐ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܢܘܕܘܢ ܥܡܢ ܗܠܝܢ ܕܬܪܝXܝẌ ܂ ܘܢܫܠܡܘܢ