simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc . ܕܫܡܥ ܡܠܝ̈ ܗܠܝܢ ܘܥܒܕ ܠܗܝܢ ܆
PhiloxMab:Disc ܫܪܟܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܬܝܒܢ̈ . ‏
PhiloxMab:Disc . ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܝܠܦܝܢ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܐܬܠܝܛܘܬܐ
PhiloxMab:Disc ܘܐܝܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܕܒܫܒܪܘܬܐ ܘܝܠܘܕܘܬܐ ܡܢܢ
PhiloxMab:Disc ܚܕ ܡܢ ܛܟܣܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܐܝܟܢܐ ܢܕܥ
PhiloxMab:Disc ܚܕ ܡܢ ܟܐܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܫܒܢ ܚܢܢ ܆
PhiloxMab:Disc ܚܕ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܐܝܟ ܕܐܝܬ
PhiloxMab:Disc ܕܕܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ
PhiloxMab:Disc ܐܦܠܐ ܬܒܨܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܪܘܚܢܐ̈ ܒܚܘܫܒܝܟ̈ .
PhiloxMab:Disc ܠܒܟ ܇ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܘܢܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܕܛܝܒܬ
PhiloxMab:Disc ܒܬܒܥܬܐ̈ ܕܡܠܐ̈ ܗܘܝܐ ܗܠܝܢ ܕܡܥܩܒܢ̈ ܇ ܕܐܝܟܢܐ
PhiloxMab:Disc ܠܐ ܡܬܐܡܪܝܢ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ . ܒܗܝܡܢܘܬܐ
PhiloxMab:Disc ܠܥܠ ܕܝܢ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܪܘܚܢܐ̈ ܆
PhiloxMab:Disc ܘܡܟܝܠ ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܡܫܐ ܪܓܫܝܢ̈ .
PhiloxMab:Disc ܥܠܡܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ . ܫܪܟܐ
PhiloxMab:Disc ܠܐ ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܡܫܐ ܐܣܟܡܝܢ̈ ܡܫܬܥܒܕ
PhiloxMab:Disc ܘܠܐ ܒܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܡܫܐ ܪܓܫܝܢ̈ ܡܬܛܥܡ
PhiloxMab:Disc ܚܫܝܒܝܢ ܠܗ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܥܠ ܚܝܠܐ
PhiloxMab:Disc ܪܚܝܩܝܢ̈ ܡܢܢ ܦܓܪܢܐܝܬ ܗܠܝܢ ܐܘܢܐ̈ ܕܒܝܬ ܐܒܐ
PhiloxMab:Disc ܡܢܐ ܢܐܡܪ ܥܠ ܗܠܝܢ ܇ ܐܝܟܐ ܕܠܗ