simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܢܗܘܐ . ܗܫܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܬܪܐ²⁵ ܕܢܫܬܘܬܦ ܠܐܕܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܝܪܝܢ ܇ ܘܢܗܘܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܢ ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܣܦܩܝܢ ܠܡܫܬܘܕܥܘ
PhiloxMab:ComProJohn : ܘܩܕܡܝܐ ܒܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܡܬܚܪܐ ܇ ܘܚܠܦXX
PhiloxMab:ComProJohn ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܚܙܘܢܐ̈ ܇
PhiloxMab:ComProJohn ܕܠܐ ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܚܙܘܢܐ̈ ܡܦ̣ܣ ܠܡܪܢܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܆ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܕܒܫܪܟܐ ܕܥܒܕܐ̈ ܐܣܬܥܪ
PhiloxMab:ComProJohn ]ܫ[ܪܟܐ ܕܪܥܝܢܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܕܐܢ ܢܒܥܐ
PhiloxMab:ComProJohn . ] ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܗ̇ܝ
PhiloxMab:ComProJohn ܒܗ ܒܙܢܐ̣ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܢܦܠܢ ܬܚܝܬ ܚܘܫܒܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܢ ܒܬܪܗ ܇ ܗܠܝܢ ܕܪܫܝܡܢ ܒܟܬܒܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܬܕܡܪܬܐ̈ ܡܕܝܢ ܡܬܚܫܒܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܘ ܒܥܝܕܐ ܗܘܝܢ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܬܕܡܪܬܐ̈ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗܘܝܢ̈
PhiloxMab:ComProJohn . ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܐܦ ܗܠܝܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܡܢ ܥܠܬ
PhiloxMab:ComProJohn ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܗ̇ܘ ܡܕܡ
PhiloxMab:ComProJohn ܪܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܒܝܕ ܗܕܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܡܫܬܘܕܥ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܇ ܘܕܐܝܠܝܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܠܗ . ⁵ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܦܘܪܢܣܗ ܗܘܝ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܡܢ ܟܠܢܫ ܝ̇ܕܥ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ : ܘܐܡ̣ܪ