simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܢܗܘܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܥܠ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܢ : ܡܢ ܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܐܝܕܝܥܐX ܗܠܝܢ ܡܢ ܒܣܪܐ ܘܕܡܐ XX XXX ܗܘܝܢ ܗܘܘ ܆ ܐܦܠܐ ܠܗ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܡ̣ܝܪܝܢ ܇ ܘܢܗܘܐ ܡܢܗܘX ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܪܢܫܐ ܀ 2ܐܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܇ ܗ̣ܘܐ ܐܬܪܐ²⁵ ܕܢܫܬܘܬܦ ܠܐܕܫܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܕܠܐ ܣܦܩܝܢ ܠܡܫܬܘܕܥܘ ܚܝܠܗ̇ ܕܡܠܬܐ : ܐܘ ܗܪܛܝܩܐ ܐܘ ܗܠܝܢ ܇ ܘܢܗܘܐ ܡܢܗܘX ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܪܢܫܐ ܀ 2ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܐ : ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܒܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܐܦ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܩܡ ܗ̣ܘܐ ܪܝܫܐ ܘܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ : ܘܩܕܡܝܐ ܒܚܝܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܡܬܚܪܐ ܇ ܘܚܠܦXX ܕܠܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܇ ܢܗܘܐ ܬܠܡܝܕܐ ܣܟܠܐ ܗܠܝܢ ܠܘ ܫܪܝܪܐܝܬ ܪܫܝܥܐ ܘܡܪܘܕܐ ܢܗܘܐ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܠܘܩܒܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܚܪܢܐ̈ ܚܙܘܢܐ̈ ܇ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܫܠܝܛ ܠܡܪܢܐ ܇ ܕܐܚܪܬܐ ܗܘܬ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ ܕܝܬܝܒ ܗܘܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܠܘܬ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܙܘܢܐ̈ ܡܦ̣ܣ ܠܡܪܢܐ : X ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܘܝ ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܕܡܘܣ . ܘܒܐܝܕܗ̣ ܐܕܡܘܣ . ⁷ X¹ . ܐܝܟ ܕܠܐ ܗܟܝܠ ܠܘܬ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܒܫܪܟܐ ܕܥܒܕܐ̈ ܐܣܬܥܪ ܐܘ ܡܣܬܥܪܢ ܇ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܟܠ ܗܠܝܢ . ܘܠܐ ܒܠܚܘܕ ܗܕܐ ܕܡܬܪܢܝܐ ܕܗ̣ܘܬ ܒܐܠܗܐ ܆ ܐܠܐ ܐܦܠܐ
PhiloxMab:ComProJohn . ܕܐܢ ܢܒܥܐ ܐܢܫ ܠܡܬܪܥܝܘ ܐܢܫܐܝܬ : ܘܠܡܐܡܪ ܡܛܠ ܐܝܬܘܬܐ ܗܠܝܢ . . . ]ܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܪܘܟܒܐ ܇ ܥܡ ]ܫ[ܪܟܐ ܕܪܥܝܢܐ̈ ܕܐܝܟ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܗ̇ܝ ܡܨ [ . . . ]ܠܡܕܥ ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܚܕ ܗܘ [ . . . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܥܒܘ [ . . . ]ܐܠܗܐ ܇ ܒ̣ܪܐ ܘܬܩ̣ܢ ܟܠ ܡܕܡ [ . . . ] ܥܡ
PhiloxMab:ComProJohn ܢܦܠܢ ܬܚܝܬ ܚܘܫܒܐ ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܛܒ̣ܥ ܩܝܣܐ ܩܠܝܠܐ ܇ ܘܛܦ ܗܠܝܢ ܥܠܬ ܚܝܐ̈ ܇ XX X XX ܒܝܕ ܫܩܝܐ ܕܢܦܩ ܡܢܗ . . ܒܗ ܒܙܢܐ̣ ܘܠܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܪܫܝܡܢ ܒܟܬܒܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܘܐܚܪܝܐ̈ ܇ ܘܡܬܩܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܇ Xܝܘܢܒܝܐ̈ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܘܫܠܝܚܐ̈ ܡܢ ܒܬܪܗ ܇
PhiloxMab:ComProJohn ܕܠܘ ܒܥܝܕܐ ܗܘܝܢ̈ ܘܠܘ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܟܝܢܐ . ܗ̇ܢܝܢ ܕܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܬܚܡ ܘܣܡ ܒܗ ܥܒܘܕܐ . ܬܕܡܪܬܐ̈ ܡܕܝܢ ܡܬܚܫܒܢ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܕܟܕ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗܘܝܢ̈ ܒܓܘ ܥܕܬܐ ܆ ܣܟ ܡܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢ̈ . ܗܠܝܢ ܚܙ . . . ܝܐ ܀ ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ̈ .
PhiloxMab:ComProJohn ܬܕܡܪܬܐ̈ ܡܢ ܥܠܬ ܬܪܬܝܢ̈ . ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܟܣܝܐܝܬ ܗܘܝܢ̈ ܆ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡܫܪܝܢܢ . ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ̣ ܠܐ ܐܝܕܝܥܐXܢ ܠܢ . ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܐܦ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܬܐܡܪ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܥܠܝܗܝܢ : ܐܢ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ . . ܐܝܟ ܕܡܫܪܝܢܢ ܗܟܝܠ ܕܗ̣ܘܝ̈ : ܘܗܘܝܢ̈ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܣܬܥܪ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܗ̣ܘܐ ܇ ܝܬܝܪX ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕ ܒܝܕ ܗܠܝܢ : ܘܐܢ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܢܣ̣ܒܪ ܕܘ̇ܠܐ ܕܬܬܝܕܥ ܪܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܠܗ ܇ ܘܕܐܝܠܝܢ ܦܐܝܢ ܘܠܚܡܢ ܠܗ ܠܡܣܥܕ̇ ܘܬܘܒ X ܘܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܚܘܫܒܐ ܕܡܠܝܠܐ̈ ܆ ܕܛܒ ܡܢܢ̣ ܆ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܡܫܬܘܕܥ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܒܝܕ ܦܘܪܢܣܗ ܗܘܝ̈ ܘܗܘܝܢ ܨܝܕ ܫܪܟܐ ܕܥܒܕܐ̈ : ܘܕܝܢ̣ܐ̈ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܝܕܥ ܡܕܥܗ ܕܡܪܝܐ . ܐܘ ܡܢܘ ܗ̣ܘܐ ܡܠܘܟܐ ܕܝܠܗ . ⁵ܘܐܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܠܗܐ : ܘܐܡ̣ܪ ܓܠܝܐܝܬ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܝܢ ܆ ܠܚ̇ܕܬܐ ܐܪܐ ܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ²⁵ܟܢܘܬܗ ⁸ܡܬܓܙܪܝܢ : ܐܣܗܕ ܗܢܐ ܕܛܒ ܡܢ ܟܠܢܫ ܝ̇ܕܥ