simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܛܡܐܐ̈ ܂ ܘܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܐܝܬ ܐܘ ܠܐ
MiaphysiteDocs ܂ 3] ܘܥܡ ܗܠܝܢ [ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܕܠܐ ܝ̇ܕ]ܥX
MiaphysiteDocs ܠܡܕܡ [ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐ ܬ ܂
MiaphysiteDocs [ܕܐܠܗܐ]ܝ ܂ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ [ܐܦ ܡ]ܚܪܡܝܢܢ
MiaphysiteDocs ܡܣܬܟܝܐ ܂ ܥܡ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܟܕ
MiaphysiteDocs ܠܬܪܥܝܬܐ̈ ܫܟܝܪܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܝܬܝܪܬ ܐ ܐܝܬܝܗ̇
MiaphysiteDocs ܢ ܢܒܗܬܘܢ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܣܠܝܢ ܠܩܝܡܬܐ ܕܦܓܪܐ
MiaphysiteDocs ܐܝܬ̇ܝܗܝܢ ܕܪܘܫܥܐ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܚ̣ܠܕ ܃
MiaphysiteDocs ]ܚܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐ̇ܡܪܝܢ ܬܒ̇ܥܝܢ ܕܒܪܝܫܝ̈
MiaphysiteDocs ܕܝܠܟ ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܠܒܝܫܝ̈
MiaphysiteDocs ܟܕ ܗܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܫܟܚܬܐ̈ ܕܡܠܐ̈ ܟܐܢܐܝܬ
MiaphysiteDocs ܐܣ̇ܬܟܠܘ ܒܝܕ ܪܒܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕ̈
MiaphysiteDocs ܘܡܢܦܫܐ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܂ ܝ
MiaphysiteDocs ܩܛܝܢܬܐ̈ ܕܗܘܢܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܐܣܬ̣ܥܪܬ ܚܕܝܘܬܐ
MiaphysiteDocs ܐܬܓܒ̣ܝܬ ܡܢܗ̇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܥܕܪܝܢ ܠܗ̇ ܃
MiaphysiteDocs ܡ̇ܦܠܓܐ ܡܕܝܢ ܢܫܠܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܦܠܓܝܢ ܠܗ̇ܘ ܚܕ
MiaphysiteDocs ܝ ܂ ܗܘ̣ܝ̈ ܗܠܝܢ ܃ ܘܐܦܠܐ ܠܗ̇
MiaphysiteDocs ܠܘ ܓܝܪ ܥܠ ܗܠܝܢ ܦܫܝܛܬܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܡܬܐܡܪܐ
MiaphysiteDocs ܕܚܕ ܐܠܐ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܒܪܘܟܒܐ ܫܪܝܪܐ ܡܟܢܫܝܢ
MiaphysiteDocs ܩܠܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܕܓܠܝܐܝܬ ܥܩܪܢ̈ ܠܗ̇