simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܗܘܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܒܦܪܟܣܝܣ ܡܫܬܡܗܝܢ :
LiberGrad ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܬܦܪܢܣ̈ ܗܠܝܢ ܒܐܝܕܗ . ܐܡܪ
LiberGrad ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܘܒܦܣܘܩܐ
LiberGrad ܕܗܘܝܬܘܢ ܦܪܫܝܢ ܘܝܕܥܝܢ ܗܠܝܢ ܕܢܟܦܢ̈ ܘܡܟܝܟܢ̈ ܘܝܐܝܢ̈
LiberGrad ܡܢ ܩܢܝܢܗ : ܗܠܝܢ ܕܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܙܕܩ
LiberGrad ܦܘܩܕܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ : ܗܠܝܢ ܕܡܚܘܝܢܢ ܐܝܟܢܐ ܐܢܘܢ
LiberGrad ܒܦܘܩܕܢܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ : ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܝܪܩܐ ܘܚܠܒܐ
LiberGrad ܡܢ ܒܪܝܟܐ ܒܦܘܩܕܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܟܠܢܫ ܐܡܝܪܝܢ .
LiberGrad ܒܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܘܬܫܡܫܬܐ̈ :
LiberGrad ܚܕ ܐܢܫ ܐܡܝܪܝܢ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ : ܠܐܒܪܗܡ
LiberGrad ܝܪܩܐ ܘܚܠܒܐ : ܗܠܝܢ ܕܡܪܢ ܘܫܠܝܚܘܗܝ̈ ܝܗܒ
LiberGrad ܕܝܢ ܡܢ ܕܡܪܦܐ ܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܡܟܝܟܐ̈
LiberGrad ܐܝܠܝܢ ܕܢܛܪܝܢ ܠܡ ܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܘܡܬܝܠܕܝܢ ܡܢ
LiberGrad ܢܛܪܝ̈ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ : ܗܝܡܢܘܬܐ
LiberGrad ܕܐܬܐܡܪ ܠܫܡܥܘܢ . ܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܐܬܝܗܒܘ ܠܡܢ
LiberGrad ܒܚܘܒܐ ܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܣܓܝ
LiberGrad ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܒܠܚܘܕ
LiberGrad ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܪܘܪܒܐ̈ . ܐܡܪ
LiberGrad ܓܡܝܪܐ̈ . ܟܐܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܒܘܨܪܐ
LiberGrad ܡܬܓܡܪܘ ܐܬܓܡܪܘ : ܗܠܝܢ ܕܒܫܩܠܐ ܘܒܫܪܝܐ ܕܥܠܡܐ