simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܠܡܓ̣ܒܐ ܛܝܪܘܢܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܪܕ ܝ ܢܦܩ̣ܘ
JnEph:EccHist ܬܡܢ ܐܪܓܘܢܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܐܢܣܛܣܝܐ ܐܢܬܬ ܛܝܒܪܝܣ
JnEph:EccHist ܕܢܒ̣ܢܘܢ ܃ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܃
JnEph:EccHist ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܃ ܩܝ̣ܡܝܢ ܗܘܘ
JnEph:EccHist ܘܫܪܟܐ ܂ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܥܠ ܝ ܡ̇ܚܬܬܗ
JnEph:EccHist ܘܕܐ̣ܝܟܢܐ ܬܘܒ ܟܕ ܗܠܝܢ ܐ ܠ̣ܦ X0
JnEph:EccHist X ܕܚ̇ܘܝܘ ܒܪܒ̣ܪܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܡܫ̣ܢܩܝ̈ ܟܦܢ̣ܐ
JnEph:EccHist ܠܡ ܕܟܕ ܥ̣ܠܘܢ ܗܠܝܢ ܃ ܘܚ̣ܙܘ ܫܘ̇ܢܩܐ
JnEph:EccHist ܂ ܘܕܐܢ ܐܬ̇ܝܢ ܗܠܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܢܩ̇ܒܠ ܐܢܘ̣ܢ̣
JnEph:EccHist ܥܠ ܕܒܚܪܬܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܣ̣ܒܝܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܐ
JnEph:EccHist ܣ̣ܪܡܝܢ ܡXܝܢܬܐ ܠܒ̣ܕܒܪܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܬܝ̣ܗܒܬ̇ ܀ ܝܝ
JnEph:EccHist ܘܐܦ ܠܐ ܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܬ̇ܟܒܘܢ ܆ ܐܬܐܠ̣ܨ
JnEph:EccHist ܟܢܝ̣ܫܝܢ ܗܘܘ ܘܠܒܝ̣ܟܝܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܓܫ̣ܪ̈ ܢ
JnEph:EccHist ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܙܪܒܝܢ ܠܗ ܃
JnEph:EccHist ܗ̣ܘ 1ܠܗܢܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܢܚܬ 2ܗܘܐ ܠܗܘܢ
JnEph:EccHist ܠܡ ܢܬܓ̣ܚܟ ܂ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܥܒ̣ܪܘܢ ܘܚ̣ܙܐܘܗܝ̣
JnEph:EccHist Xܡܕܢܚܐ ܆ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܢܝ̣ܐ ܫ̣ܪܝܢ
JnEph:EccHist ܡ̣ܙܕܟܐ ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܬܡ̇ܠܠܝ̈ ܆ ܫܠܚ̣ܘ
JnEph:EccHist ܡ̇ܘܩܕܝܢ ܂ ܘܗܟܢܐ ܗܠܝܢ ܐܬ̇ܚܡܬܘ ܘܐ̇ܘܩ̣ܕܘ ܠܟܠܗܝܢ
JnEph:EccHist ܟܢܐ ܕܒܬܫ̣ܥܝܬܐ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ ܐ̇ܘ̣ܕܥܢ ܐܢܝܢ̈ ܂