simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܕܪܕ ܝ ܢܦܩ̣ܘ ܣܥ̣ܪܘ ܒܝܫ̣ܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܘܚ̣ܛܦܘ ܒܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܫ̣ܬܕܪܘ ܣܩܪ̈ ܒܘܢܐ ܠܟܠ ܦ̣ܢܝܢ̈ ܆ ܠܡܓ̣ܒܐ ܛܝܪܘܢܐ̈ ܂
JnEph:EccHist ܕܐܢܣܛܣܝܐ ܐܢܬܬ ܛܝܒܪܝܣ ܗ̣ܒܬ̇ ܐܢܘܢ ܚܪܡܐ ܂ X ܠܥܕܬ ܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܚܪܬܐ ܥܩ̣ܪܘ ܠܫ̣ܘܪܐ ܝ ܘܐܫܟ̣ܚ ܘ ܬܡܢ ܐܪܓܘܢܐ̈ ܆
JnEph:EccHist ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܃ ܩܝ̣ܡܝܢ ܗܘܘ 2ܪܗܘܡܝܐ̈ ܠܘܩܒܠܗܘܢ̣ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܙܦܠܢ ܡܝ̣ܠ ܂ ܐ̈ ܕܡܢ ܬܚܘܡܐ ܠܐ ܢܫܬ̇ܠܛܘܢ ܕܢܒ̣ܢܘܢ ܃ ܘܠܐ
JnEph:EccHist ܃ ܩܝ̣ܡܝܢ ܗܘܘ 2ܪܗܘܡܝܐ̈ ܠܘܩܒܠܗܘܢ̣ ܘܠܐ ܫ̇ܒܩܝܢ ܂ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܂ ܐ̈ ܕܡܢ ܬܚܘܡܐ ܠܐ ܢܫܬ̇ܠܛܘܢ ܕܢܒ̣ܢܘܢ ܃ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܘܠܐ
JnEph:EccHist ܥܠ ܝ ܡ̇ܚܬܬܗ ܕܢܨ̇ܝܚܐ ܡ̇ܘܪܝܩܝܘܣ ܕܠܡܕܢܚܐ ܒܙܘܚܐ ܪܒܐ ܗܠܝܢ ܕܕܪܐ ܂ ܘܬܘܒ̣ ܘܐܦ ܕܐ̇ܦܡܝܐ ܡܕ ܢܬܐ ܘܫܪܟܐ ܂ ܘܒܬܪ
JnEph:EccHist ܐ ܠ̣ܦ X0 X Xܝ · ܩܘܡ̣ܝܣ ܡ̇ܘܪܝܩܝܣ ܃ ܐܬ̇ܥܪܡ ܒܪܘܓܙܐ ܗܠܝܢ ܘܪܗܝܒ̣ܐܝܬ̣ ܗܦܟ̣ܘ ܠܐܬܪܗܘ̣ܢ ܂ ܘܕܐ̣ܝܟܢܐ ܬܘܒ ܟܕ
JnEph:EccHist ܠܘܬ ܡܫ̣ܢܩܝ̈ ܟܦܢ̣ܐ ܕܬܡܢ ܂ ܐܝܠܝܢ̣ ܕܫ̇ܘܝܢ ܠܕܘܡ̇ܪܐ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܆ ܐܦ ܥܠ ܪܚܡ̣ܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܂ X X ܕܚ̇ܘܝܘ ܒܪܒ̣ܪܝܐ̈
JnEph:EccHist ܃ ܘܚ̣ܙܘ ܫܘ̇ܢܩܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܒܗ̇ ܆ ܡܬ̇ܪܚܡܝܢ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܡ̇ܪܚܡܝܢ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܒܣܪܗܘܢ ܀ ܐ̣ܝܟܢܐ ܠܡ ܕܟܕ ܥ̣ܠܘܢ
JnEph:EccHist ܥܡܡܐ̈ ܢܩ̇ܒܠ ܐܢܘ̣ܢ̣ ܘܢ̇ܪܡܐ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܘܐܢ ܡܨ̣ܝܐ̣ ܗܠܝܢ ܀ ܢܦܝ̣ܛܐܝܬ ܢܗܘܐ ܪ̣ܕ̇ܐ ܒܡܐ̣ܙܠܬܗ ܂ ܘܕܐܢ ܐܬ̇ܝܢ
JnEph:EccHist ܕܣ̣ܒܝܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܐ ܐܣܬ̣ܥܪ ܇ ܣ̣ܪܡܝܢ ܡXܝܢܬܐ ܗܠܝܢ ܃ · XܝXܥ̣ܝXܝX XXܠXܝX ܘXXXܝX ܆ ܥܠ ܕܒܚܪܬܐ ܟܕ
JnEph:EccHist ܐܬܝ̣ܗܒܬ̇ ܀ ܝܝ ܟܕ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܕ ܢܪܣܝܣ ܠܐ ܐܣܬ̣Xܥܪ ܃ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܗܘܝ̈ ܠܐ ܐܣܬ̣ܥܪ ܇ ܣ̣ܪܡܝܢ ܡXܝܢܬܐ ܠܒ̣ܕܒܪܝܐ̈
JnEph:EccHist ܬ̇ܟܒܘܢ ܆ ܐܬܐܠ̣ܨ ܡ̇ܠܟܐ ܕܢܫ̇ܕܪ ܠܐܢܫ ܐܚܪ ܢ ܕܫܡܗ̣ ܗܠܝܢ ܀ ܝܝ ܟܕ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܕ ܢܪܣܝܣ ܠܐ ܐܣܬ̣Xܥܪ ܃ ܘܐܦ ܠܐ ܥܡܡܐ̈
JnEph:EccHist ܬܪܝܢ̈ ܓܫ̣ܪ̈ ܢ ܕܥܒ̣ܕܘ ܃ ܘܝܬܝܒ̣ܝܢ ܟܕ ܡܬ̇ܠܚܡܝܢ ܩܪܒܐ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܥܡܐ ܒܪܒ̣ܪܝܐ ܕܐ̇ܒܪ̈ ܣ ܃ ܟܢܝ̣ܫܝܢ ܗܘܘ ܘܠܒܝ̣ܟܝܢ
JnEph:EccHist ܙܪܒܝܢ ܠܗ ܃ ܕܠܐ ܢܘ̇ܕܥ ܠܗܘܢ ܨܒܝܢܗ ܐܬ̇ܡܠܟ ܆ ܘܫ̣ܕܪ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܢ ܒܣܬܪܗܘܢ ܆ ܘܠܘܬ ܥܡܡܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܘܟܕ
JnEph:EccHist ܕܢܚܬ 2ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܝ· ܐܝܙܓܕ̇ܐ̈ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܡ̇ܠܟܐ ܗܠܝܢ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܕܐ̇ܬ̣ܝ ܘܡܫ̣ܠܡ ܗܘܐ ܠܗ ܆ ܘܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘ 1ܠܗܢܐ ܥܡ
JnEph:EccHist ܕܟܕ ܥܒ̣ܪܘܢ ܘܚ̣ܙܐܘܗܝ̣ ܠܐ ܐܫܬ̇ܘܕܥܘܗܝ ܂ ܐܣ̣ܦܬܪܐ ܗܠܝܢ ܠܗ ܘܢ̇ܥܩܒܘܢ ܥܡܗ ܕܕܡ ܕܓ̇ܠܐ ܗܘ ܆ ܕܠܐ ܠܡ ܢܬܓ̣ܚܟ ܂
JnEph:EccHist ܕܠܐ ܪܢܝ̣ܐ ܫ̣ܪܝܢ ܘܒܗ̣ܝܠܝܢ ܘܕܡ̇ܝܟܝܢ ܆ ܘܢܦ̣ܠ X ܗܠܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ ܆ ܘܢܦ̣ܩ ܒܠܠܝ̣ܐ ܒܒܘ̣ܗܪܐ Xܡܕܢܚܐ ܆ ܟܕ
JnEph:EccHist ܐܬܡ̇ܠܠܝ̈ ܆ ܫܠܚ̣ܘ ܠܗ ܠܩ̣ܘܡܝܣ ܡ̇ܘܪܝܩܝܣ ܪ·-ܫܢܐ̈ ܂ ܝ ܗܠܝܢ ܘܢ̇ܩ̣ܪܒ ܂ ܘܢ̇ܕܥ ܡ̇ܢ ܙܟ̇ܐ̣ ܘܡ̇ܢ ܡ̣ܙܕܟܐ ܂ ܘܟܕ
JnEph:EccHist ܐܬ̇ܚܡܬܘ ܘܐ̇ܘܩ̣ܕܘ ܠܟܠܗܝܢ ܥܕܬܐ̈ ܘܕܝܪܬܐ̈ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܢ ܫ̇ܩܠܝܢ ܘܐܢ ܠܐ ܫ̇ܩܠܝܢ ܂ ܡ̇ܘܩܕܘ ܡ̇ܘܩܕܝܢ ܂ ܘܗܟܢܐ
JnEph:EccHist ܐ̇ܘ̣ܕܥܢ ܐܢܝܢ̈ ܂ ܘܫܒ̣ܝܬܐ ܟܠܗ̇ ܕܥܒ̣ܪܬ̇ ܡܢ ܬܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܘܐ̇ܥܒ̣ܪܘ ܠܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܐ̣ ܟܢܐ ܕܒܬܫ̣ܥܝܬܐ ܕܩܕܡ