simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܒܝ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܘܟܝܠ ܆ ܟܕ
JnEph:ActsEastSaints ܒܦܓܪ ܢ̇ܨܚܝܢ ܇ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܐܬܘܬܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܠܒܪ ܡܢ ܫܘܩܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܬܡܝܗܐ̈ ܘܐܠܗܝܐ̈ ܡܓܠܝܢܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܫܒ̇ܩܝܢܢ ܆ ܟܕ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܩܠܝܠ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints : ܫܬܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܡܣܟܢܐ̈ ܆ ܐܢ
JnEph:ActsEastSaints ܠܡܠܟܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ Xܕܟܕ ܠܐ ¹ܪܓܝܫܝܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܡܝ̣ܬ . ܘܘܟܢܐ ܗܠܝܢ ܒܗ̇ܬܝX ܗܘܘ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܣܬܥܪX ܆ ¹ܠܡܢܝܢܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܟܕ ܥܡ ܗܠܝܢ ܚ̇ . ܠܛ
JnEph:ActsEastSaints ܪܡܬܐ̈ ܘܬܡܝܗܬܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܬܡ̇ܗܝܢ ܗܘܘ ܒܗܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܡܢ ܕܓܠܝܐ . ܗܠܝܢ ܕܠܡܬܢܐ ܐܢܘܢ ܒܒܗܬܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܝܩܘܕܘܬܐ ܒܣܪܢܝܬܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܒܟܝܐ ܪܒܐ
JnEph:ActsEastSaints ܩܢܝܢܘܗܝ¹¹̈ ܡܘܪܬ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ¹²ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܚܫܘܟܐ ܒܪܝܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܟܕ ܗܢ̣ܘܢ ܗܠܝܢ ܐܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܒܓܢܣܐ
JnEph:ActsEastSaints ܗ̇ܘ ܕܫ̣ܪܐ ܒܩܕܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬ̇ܩܛܠܘ ܡܛܠ ܫܡܗ
JnEph:ActsEastSaints ܟܐܒܐ̈ ܇ ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ . ܠܡ ܢܬܢ
JnEph:ActsEastSaints ܣܒܪܐ ܇ ܕܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܐܬܪܡ̣ܝܘ ܠܢܟܝܠܘܬܐ ܕܛܥܝܘܬܘܘܢ
JnEph:ActsEastSaints ܣܪ ܠܣܪܘܚܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝ̇ܕܥܝܢ ܘܘܘ
JnEph:ActsEastSaints ܐܡ̇ܪܝܢ Xܘܘܘ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ .
JnEph:ActsEastSaints ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܦܣܝܝܢ