simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܘܟܝܠ ܆ ܟܕ ܐܦ ܡܢ ܫܡ̣ܥܐ ܕܡܠܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܇ ܕܒܓܙܪ ܕܝܢ̣ܐ ܗܠܝܢ ܕܡ̣ܠܐ ܚܝܐ̈ ܕܐܡ̇ܪ ܇ ܕܬܘ ܥܘܠܘ ܒܪܝܟܘܗܝ̈ ܕܐܒܝ . ܡܛܠ
JnEph:ActsEastSaints ܕܥܠ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܐܬܘܬܐ̈ ܫܠܝܚܝܬܐ̈ ܡ̇ܫܠܛܝܢ . ܟܕ ܠܟܠ ܚܕ ܗܠܝܢ ܆ ܘܡܢܗܘܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ . ܘܡܢܘܘܢ ܥܕܟܝܠ . ܒܦܓܪ ܢ̇ܨܚܝܢ ܇
JnEph:ActsEastSaints ܬܡܝܗܐ̈ ܘܐܠܗܝܐ̈ ܡܓܠܝܢܝܢ ܘܫܕܝܢܝܢ ܆ ܕܕܡ ܢܨܐܐ ܒܗ̇ ܗܠܝܢ ܪܫܡ̇ܝܢܢ . ܟܕ ܠܟܠܗ̇ ܣܩܝܠܘܬܐ ܥܠܡܢܬܐ ܆ ܠܒܪ ܡܢ ܫܘܩܪܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣ̇ . ܓܝ ܆ ܠܘܬ ܥܘܗܕܢܐ ܡܛܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܥܛ̣ܠ ܠܗܘܢ ܡܠܬܗ ܠܡ̇ܗXܝXܡܢܘ ܫܒ̇ܩܝܢܢ ܆ ܟܕ
JnEph:ActsEastSaints ܡܣܟܢܐ̈ ܆ ܐܢ ܨ̇ ܒܐ ܐܠܗܐ ܒܦܘܪܩܢܗܘܢ ܆ ܬܘܒ ܠܐ ܢܚܙܘܢܝܗܝ ܗܠܝܢ . ܘܐܡ̣ܪ . ܕܡܛܠ ܕܘܟܢܐ ܡ̣ܛܝܒX ܗܘܐ ܨܒܝܢܗ ܠܒܝ : ܫܬܐ ܠܘܬ
JnEph:ActsEastSaints Xܕܟܕ ܠܐ ¹ܪܓܝܫܝܝܢ ܗܘܘ ܕܡܛܘܠ ܡܢܐ ܫܡܝܐ ܟܠ̣ܝܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܓܢܒܪܘܬܘ ܡ̇ܟܪܙ ܗܘܐ ܒܝܕ ܐܝܙܓܕܘܘܝ̈ ܠܡܠܟܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ ܇
JnEph:ActsEastSaints ܒܗ̇ܬܝX ܗܘܘ ܆ ܘܐܠXܐ ܡܫ̇ܬܒܚ ܗܘܐ ܆ ܘܡܗܝܡܢܐ̈ . ܚ̇ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡ̣ܝܬ ܆ ܚܪܫܐ̈ ܥ̣ܒܕ ܠܗ ܇ ܘܒܗ ܒܝܘܡܐ ܘ̇ܘ ܡܝ̣ܬ . ܘܘܟܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܣܬܥܪX ܆ ¹ܠܡܢܝܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܟܬܝܒܬܐ̈ ܠܐ ܡܣܬܝܟܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܥܠ ܐܬܘܬܐ̇Ẍ ܡܦܪܫܐܝܬ ܕܒܐܝܕܝ̈ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܩܕܝܫܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܚ̇ . ܠܛ ܘܘܐ ܚܠܦ ܝܪܩܘܢܐ̈ ܆ ܛܪܦܐ̈ ܕܐܝܠܢܐ Xܚܕ ܪܒܐ ܗܠܝܢ ܘܡܠܚܐX ¹ܐܘ̈ ܛܠܦܚܐ ܫܚܝܡܐ̈ . ܠܐ ܢܣ̇ܬܝܒܪ . ܟܕ ܥܡ
JnEph:ActsEastSaints ܕܬܡ̇ܗܝܢ ܗܘܘ ܒܗܝܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܟܕ ܛܒ ܒܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒܐ̣̈ ܗܠܝܢ ܪܘܚܢܝܬܐ ܆ ܘܐܫ̣ܬܘܝ ܠܬܐܘܪܝܘܣẌ ܪܡܬܐ̈ ܘܬܡܝܗܬܐ̈ ܇
JnEph:ActsEastSaints ܕܠܡܬܢܐ ܐܢܘܢ ܒܒܗܬܬܐ ܪܒܬܐ X ܡܬܬܚܕ ܐܢܐ . ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܓܪܓܝܝܢ ܠܡ̇ܟܬܡܘ-X ܘܠܡܛܒܥܘ ܝܬܝܪX ܡܢ ܕܓܠܝܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܥܠ ܒܟܝܐ ܪܒܐ ܘܬܐܢܚܬܐ̈ ܕܝܫܐ ܣܢܝܩܝܢ . ܘܐܝܟܢܐX ܥܨܒܐ ܗܠܝܢ ܠܗ̇X ܠܢܦܫܐ ܥܡ ܦܓܪܐ ܡܪܝܪܐܝܬ ܒܝܕ ܝܩܘܕܘܬܐ ܒܣܪܢܝܬܐ ܆
JnEph:ActsEastSaints ¹²ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܚܫܘܟܐ ܒܪܝܐ . ܐܝܟܐ ܕܬܡܢ ܒܟ̣ܝܐ ܘܚܘܪܩ ܗܠܝܢ ܘܡܟܬܪܘܬܗܘܢX ¹ܕܠܘܬܗ ܆ ܡܢ ܩܢܝܢܘܗܝ¹¹̈ ܡܘܪܬ ܠܗܘܢ
JnEph:ActsEastSaints ܐܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܒܓܢܣܐ ܡ̇ܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܘܘ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܥ̇ܡܪܝܝܢ ܐܟܚܕܐ . ܐܟܡܐ ܕܟܬܝܒ ܒܡܙܡܘܪܐ . ܟܕ ܗܢ̣ܘܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܬ̇ܩܛܠܘ ܡܛܠ ܫܡܗ ܇ ܘܪܚܡ̣ܘܘܝ ܘܥܒܕܘ ܨܒܝܢܗ ܇ ܘܐ . ܬܝܢ ܗܠܝܢ ܡܕܒܚܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܚܝܠܗ ܪܒܐ ܗ̇ܘ ܕܫ̣ܪܐ ܒܩܕܝܫܐ̈
JnEph:ActsEastSaints . ܠܡ ܢܬܢ : ܦܚ ܘܢܫ̇ . ܬܒܗܪ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܬ̇ܒܪܐ ܥܠ ܬ̇ܒܪܐ ܗܠܝܢ . ܐܝܬܝܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܘܛܪܕܝ̈ ܕܝܘܐ̈ ܘܡܐܣܝܝ̈ ܟܐܒܐ̈ ܇ ܕܒܝܕ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܬܪܡ̣ܝܘ ܠܢܟܝܠܘܬܐ ܕܛܥܝܘܬܘܘܢ ܕܫܝܐܕܐ̈ ܇ ܕܣ̣ܒܪܘ ܗܠܝܢ ܘܫܐ ܒܢܝ̣̈ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܙܘܥ̣ ܡܢ ܗ̇ܘ ܩܠܐ ܕܦ̣ܣܩ ܣܒܪܐ ܇ ܕܠܘܬ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܕܝ̇ܕܥܝܢ ܘܘܘ ܠܗ ܠܪܥܝܢܗ ܘܠܕܘܒܪܗ ܕܛܘܒܢܐ ܆ ܗܠܝܢ ܐܣ̣ܪܢܝ ܐܠܗܐ ܒܘܕܐ ܟܐܦܐ ܇ ܐܝܟ ܕܝ̇ܢܐ ܕܐ̇ ܣܪ ܠܣܪܘܚܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ . ܕܐܢ ܡܪܝ ܐܦ ܚܢܢ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܣܪܘܚܐ ܐܬܝ̣ܢܢ ܆ ܗܠܝܢ ܘܘܘ ܠܗ ܠܪܥܝܢܗ ܘܠܕܘܒܪܗ ܕܛܘܒܢܐ ܆ ܐܡ̇ܪܝܢ Xܘܘܘ ܟܕ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܦܣܝܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܚܬܝܬܐܝܬ : ܕ̇ܚܙܝܝܢ ܘܘܘ ܠܗ ܗܠܝܢ . ܐܙܠ ܘܘ ܐܢܫ . ܘܚ̇ܙܐ ܠܗܘܢ ܟܕ ܐܣܝܪܝܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ .