simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܠܝܬ ܠܟ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܝ ܚܝ̣ܐ̈ ܕܐܝܬ
JacSer:Epist ܂ ܘܕܪܒܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̈ ܆ ܙ-
JacSer:Epist ܬܪ·ܨܐ ܡܬܪܕܦܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟܢ ܣܓܕܝܢ ܠܐ
JacSer:Epist ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܘܕܝܢ
JacSer:Epist ܟܕ ܪܡܝܢ̈ ܘܢܨܝܚܝܢ ܗܠܝܢ ܕܘܒܪܐ̈ 2ܬܝܪ ܡܢ
JacSer:Epist ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܪܗܛܐ̈ ܂ ܕܠܐ
JacSer:Epist ܒܚܕܕܐ̈ ܂ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܘܒܪܐ̣ ܂ ܡܫܟܚ
JacSer:Epist ܘܟܕ ܠܐ ܕܡܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܐܣܟܡܐ̈ X ܠܚܕܕܐ̣̈
JacSer:Epist 22ܡܢ ܒܥܠܕܝܢ̣ܝ ܂ ܗܠܝܢ ܒܨܠܘܬ ܐ ܕܠܐX
JacSer:Epist ܢܦܫܗ ܡܕܡ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ 35ܥܠ ܕܚܝܪܝܢ̈
JacSer:Epist ܟXܢܐ̣ ܂ 20ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ
JacSer:Epist ܒܢܦܫܗX 3ܕܚܕ XXܢ ܗܠܝܢ 37ܪܘܪܒܐ̇ ܂ 3ܘܡܫܟܚ
JacSer:Epist X 1ܥܠܝ ܂ ܗܠܝܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܡܡܟܟܐ̇̈ ܂
JacSer:Epist ܥܡܗ̣ ܂ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܐܬܢܨܚ ܒܢܘܗܪܐ ܕܠܡܦܝܕܝܗܝܢ̈
JacSer:Epist ܨܒܝܢܗ ܠܘܩܒܠ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡܚܫܒܬܗ̈ ܕܗܢܐ ܫܠܝܛܐ
JacSer:Epist ܠܝ ܓܝܪ ܘܠܩܕܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܝ ܕܡܢ ܡܬܘܡ
JacSer:Epist ܐܢܐ ܂ ܕܐܢ ܗܠܝܢ ܙܟܝܢ̈ ܠܝ̣ ܂
JacSer:Epist ܐܚܬܐ̈ ܕܬܝܒܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܡܬܡܪܩܝܢ̈ ܫܘܚܢܐ̈
JacSer:Epist X ܐܠܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܕܝܠܝ ܗܘܝ̇̈ ܃
JacSer:Epist ܫܪܐ ܗܘܐ ܂ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܠܩܘܒܠܢ ܐܡܪܝ̣ܢ