simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܝ ܚܝ̣ܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟ ܐXܡ̣ܠ ܂ ܟܪܝܗ̇ ܓܝܪ ܠܡܫܘܚ̣ܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܚܝܝ̣ܟ̈ ܠܡܘ̣ܦܝܘ̣ ܂ ܘܠܐ ܦܪܫ ܐܢܬ ܂ ܠܝܬ ܠܟ ܘܡܢ
JacSer:Epist ܟܠܗܝܢ̈ ܆ ܙ- ܂ ܚܠܦ ܚܛܗܐ̈ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܕܠܐ ܢܛܪܝܢ̈ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܡܥܘܗܝ̈ ܡܨ̇ܒܥ ܗܘܐ ܂ ܘܬܫܘܝܬܗ ܡܡ̇ܣܐ ܗܘܐ ܂ ܘܕܪܒܐ ܡܢ
JacSer:Epist ܕܐܝܟܢ ܣܓܕܝܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܂ ·X ܙ ܝ ܐܠܘ ܓܝܪ ܝ̇ܕܥܝܢ ܗܘܘ̣ ܠܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܗܘ ܬ ܡܥܕܪܢܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠ ܫܘܒܚܐ ܬܪ·ܨܐ ܡܬܪܕܦܝܢ ܡܢ
JacSer:Epist ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܘܕܝܢ ܒܗ ܃ ܕܟܕ ܙܩܝܦ ܗܘ̣ܐ ܐܠܗܐ ܗܘ̣ ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܩܠܗ̣ ܂ ܡܘܕܝܐ ܕܗ̇ܘ ܕܐܙܕܩܦ ܚܠܦܝܗ̣ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܂
JacSer:Epist ܕܘܒܪܐ̈ 2ܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܝܠܟ ܂ ܟܕ ܠܒܝܟܐ ܠܗ̇ ܝ ܠܢܦܫ ܫܦܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܘܒܪܐ ܡܟܝܟܐ ܬܗܘܐ ܡܫܡܫ ܠܐܠܗܐ ܂ ܟܕ ܪܡܝܢ̈ ܘܢܨܝܚܝܢ
JacSer:Epist ܪܗܛܐ̈ ܂ ܕܠܐ ܥܒ̣ܕ ܗ̣ܘ2 ܐܓܘܢܐ ܒܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܂ 3ܕܙܕ̇ܩ ܗܠܝܢ ܠܚܪܬܐ ܗ̣ܘ ܢܚܐ ܂ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕ ܢ ܕܠܝܬ ܐܢܫ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܚܕ ܡܢ
JacSer:Epist ܕܘܒܪܐ̣ ܂ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܬܩܪܒ ܠܐܠܗܐ̣ ܘܡܐ ܕܐܬܚܫܒ ܗܠܝ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐ̇ ܂ ܕܣܪܝܓܢ̈ ܥܡ ܝX ܚܒܪܬܗܝܢ̈ ܐܝܟ ܗܕܡܐ̈ ܒܚܕܕܐ̈ ܂ ܕܡܢ
JacSer:Epist ܐܣܟܡܐ̈ X ܠܚܕܕܐ̣̈ ܂ ܝX ܕܫܘܦܪܝܗܘܢ̈ ܡܥܠܝܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܚܛܦܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܪܚܡܬ ܐ ܂ X X ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܕܡܝܢ̈
JacSer:Epist ܒܨܠܘܬ ܐ ܕܠܐX ܡܐܝܢܘܬܐ̣ X ܂ 3ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ 35ܡܩܪܒܐ ܝ ܗܠܝܢ 33ܘܐܫܠܡܢܝ ܠܡܘܬܐ ܂ ܡܪܝ̣ ܬܒܥܝܢܝ 22ܡܢ ܒܥܠܕܝܢ̣ܝ ܂
JacSer:Epist ܕܝܢ 35ܥܠ ܕܚܝܪܝܢ̈ ܝ 3ܗܘܘ ܚܘܫܒܐ ܡܡܟܟܐ 1ܕܢܦܫܗ ܗܠܝܢ ܂ ܕܗ̣ܘ ܥܠ ܕܠܘ ܡܕܡ ܗܘ ܇ 3ܠܐ ܚܫܝܒܐ ܠܗ ܢܦܫܗ ܡܕܡ ܂
JacSer:Epist ܟܠܗܝܢ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ 21ܚܛܝܐ 22 ܝ ܡܘܕܐ ܗܘܐ ܘܕܢܦܪܘܩ ܡܢܗ ܗܠܝܢ ܝ 1ܘܐ̇ܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܪܡܢ̈ ܘܡܥܠܝܢܝ 1ܡܢ ܟXܢܐ̣ ܂ 20ܒܬܪ
JacSer:Epist 37ܪܘܪܒܐ̇ ܂ 3ܘܡܫܟܚ 3 ܕܢܪܢܐ ܥܠ ܩܢܘܡܗ̇ ܂ 0ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܂ ܘܠܝܬ ܗܘܐ · ܚܘܫܒܐ ܝ-X ܂ 3ܝ X ܝ ܂ ܒܢܦܫܗX 3ܕܚܕ XXܢ
JacSer:Epist ܚܘܫܒܐ̈ ܡܡܟܟܐ̇̈ ܂ ܝ ܡܬܒܥܝܢ 27ܠܗ ܝ ܠܝܕܘܥܬܢܐ̇ X ܂ ܗܠܝܢ ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܝ ܝ ܂ 2ܕܒܗܠܝܢ ܕ·ܠܝ ܗ̣ܘ ܡܬܪܘܪܒ ܗܘܐ X 1ܥܠܝ ܂
JacSer:Epist ܕܐܬܢܨܚ ܒܢܘܗܪܐ ܕܠܡܦܝܕܝܗܝܢ̈ ܘܙܕܩ̇ ܠܟܝܢ ܗܠܝܢ X ܬܘܒ XܓܪܬX ܕܝXܪܬܝܢܘܬX ܕܝܥܩܘܒ Xܝܚܝܕܐ ܃ X ܥܡܗ̣ ܂ ܥܡ
JacSer:Epist ܡܚܫܒܬܗ̈ ܕܗܢܐ ܫܠܝܛܐ ܥܘܠܐ̣ ܂ ܗܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗܘܬ ܗܠܝܢ ܠܗ ܨܒܝܢܗ̣̇ ܂ ܕܬܬ̣ܡܢܐ ܒܥܒܕܝ̈ ܨܒܝܢܗ ܠܘܩܒܠ ܟܠܗܝܢ
JacSer:Epist ܝ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܠܐ ܐܬܘ ܒܬܪ ܨܒܝܢܝ ܂ ܠܗܠܝܢ ܕܐܘܒܕܬ ܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܂ ܐ ܂ ܟ ܂ X XX X ܕܢܬܓܡܪܢ̈ ܒܩܝܡܗ ܢ ܂ ܡܐ ܠܝ ܓܝܪ ܘܠܩܕܝܫܐ̈
JacSer:Epist ܙܟܝܢ̈ ܠܝ̣ ܂ ܬܘܪܥܬܐ ܂ X ܝܝ ܥܒܕܢ̈ ܒܣܡܠܐ ܂ ܝܗܒܢẌ ܐܝܕܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܬܘ ܒܬܪ ܨܒܝܢܝ ܂ ܠܗܠܝܢ ܕܐܘܒܕܬ ܠܗܝܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܂ ܕܐܢ
JacSer:Epist ܕܒܗܝܢ ܡܬܡܪܩܝܢ̈ ܫܘܚܢܐ̈ ܕܥܘܠܐ̣ ܂ ܘܡ̇ܦܨܚ ܐܢܐ ܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܢܬܚܬܪܢ̣̈ ܂ 10ܘܢܛܥܝܢ̈ X ܐܢܝܢ̈ ܠܬ ܐܚܬܐ̈ ܕܬܝܒܐ̈ ܂
JacSer:Epist ܕܕܝܠܝ ܗܘܝ̇̈ ܃ ܘܫܛܢܝ 5ܘܐܗܠ ܒܝ̣ ܘܗܐ ܩܝܡܢ ܒܕܪܓܐ ܗܠܝܢ ܓܡܝܪܐ̈ ܂ ܘܠܐ ܥܡ ܚܕ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܂ ·X X ܐܠܐ ܥܡ
JacSer:Epist ܓܝܪ ܠܩܘܒܠܢ ܐܡܪܝ̣ܢ ܂ Xܘ ܕܡܝܬ̣ ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܡܝܘܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܠܐ ܥܐܠ ܗܘܐ ܂ ܘܐܠܘ ܠܐ ܚܝ ܗܐ̣ ܂ ܠXܡ X ܐܣܝܪẌ ܠܐ ܫܪܐ ܗܘܐ ܂