simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܐܝܢ ܪܒܐ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܐܝܕܐ ܚܪܬܐ
IsaacAnt:memHom ܡܠܠܬ : ܣܦܩܢ̈ ܗܠܝܢ ܠܐ ܬܘܣܦ .
IsaacAnt:memHom : ܪܕܝܐ̈ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܛܥܘ . ܘܡܣܬܒܪܐ
IsaacAnt:memHom ܬܘܒ ܐܠܐܝܟ ܥܠ ܗܠܝܢ ܀ ܬܠܡܝܕܐ ܩܢܝ
IsaacAnt:memHom ܚܟܝܡܐ : ܕܥܒܕ ܗܠܝܢ ܕܐܬܦܩܕ . ܡܢܘ
IsaacAnt:memHom ܡܕܡ ܀ ܫܡܝܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܝܒܫܘ : ܡܛܠ
IsaacAnt:memHom ܒܐܪܥܐ ܝܥܢܘܬܐ ܀ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܝܘܡܐ̈ ܒܝܫܐ̈
IsaacAnt:memHom ܫܡܥ ܕܟܬܝܒܢ̈ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܙܒܢܐ̈ ܩܫܝܐ̈
IsaacAnt:memHom ܘܥܒܕܝܟ̈ ܀ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥܬ ܡܢܗ :
IsaacAnt:memHom ܚܢܢ : ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܐ ܚܙܐ ܐܢܬ
IsaacAnt:memHom ܚܙܐ ܐܢܬ . ܗܠܝܢ ܓܪܡܐ̈ ܕܚܙܐ ܐܢܬ
IsaacAnt:memHom ܘܗܕܡܘܗܝ̈ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥܬ ܡܢܗ :
IsaacAnt:memHom ܡܠܟܘܬܐ ܀ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܚܫܐ̈ ܫܘܝܢ :
IsaacAnt:memHom ܕܬܡܢ ܡܬܝܗܒܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ ܡܬܚܙܝܢ̈ :
IsaacAnt:memHom . ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ : ܕܠܐ
IsaacAnt:memHom ܠܡܦܣܘܬܟ ܀ ܒܬܘܠܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܚܡܫ : ܡܛܠ
IsaacAnt:memHom ܀ ܠܡܐܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ : ܕܐܬܬܚܡܘ
IsaacAnt:memHom ܀ ܩܠܐ̈ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܗܘܘ : ܕܐܝܢܐ
IsaacAnt:memHom ܕܝܢ ܕܬܪܝܨܐ̈ : ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܬ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ
IsaacAnt:memHom ܀ ܐܠܐ ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܢܗܘܐ : ܡܟܝܟ