simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܘܗܟܢܐ ܡܣ̇ܪܩܝܢ ܠܢ ܗܠܝܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܕܓܠܐ̈ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܡܡ̇ܠܠ ܂ ܘܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܡ̇ܓܕܦܝܢ ܟܠܝܘܡ ܂
IšoAdiab:Epist ܟܠ ܠܫܢ ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܛܘܥܝܝ
IšoAdiab:Epist ܕܛܘܥܝܝ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܣܓܝܘ ܡܟܫܘܠܐ̈ ܥܒܕܝ̈
IšoAdiab:Epist ܣܓܝܐܬܐ̈ ܘܣܩܘܒܠܝܬܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܡܣܠܝܢ ܝ
IšoAdiab:Epist ܘܡ̣ܢ ܬܪܝܗܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܃ ܟܠܗ
IšoAdiab:Epist ܘܠܡܝܘܬܘܬ ܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܒܩܢܘܡܗ ܐܢܫܝܐ ܣܒ̣ܠ
IšoAdiab:Epist ܂ ܗ̣ܢܘܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܃ ܐܝܬ ܡܢܗܘܢ
IšoAdiab:Epist ܕܟܕ ܒܟܠܗ ܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܘܕܝܢ ܕܐܬܢܣܒ ܃
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܦ̇ܣܩܝܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗ ܢ ܣܒܪܗ
IšoAdiab:Epist ܕܝܠܟܘܢ ܂ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ ܘܐܪܥܢܝܬ̈
IšoAdiab:Epist ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܣܝܡܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܢܬܦܪܥܢ̈ ܠܚܘܒܟܘܢ ܂
IšoAdiab:Epist ܚܒܝܒܐ̈ ܇ ܒܐܚܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܠܦܝܢ ܗܘܘ ܡܩܒܠܢܐ̈
IšoAdiab:Epist ܘܠܘܠܝܢܣXܠܐ̈ ܘܡܪܩܝܘܢܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܃ ܡ̣ܢ ܗܝ̇
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܬܠܬܝܗܝܢ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܣ̇ܥܪܝܢ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܂
IšoAdiab:Epist ܠܓܡܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܫܒܝܚܬܐ̈ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܟܒܪ ܐܢܫ
IšoAdiab:Epist ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܃ ܝܬܝܪܐܝܬ ܬܕܥܘܢ
IšoAdiab:Epist ܝ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܃