simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܕܓܠܐ̈ ܡ̣ܢ ܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܘܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܫܘܬܦܘܬ ܐ ܣܒܪܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬ ܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܡܣ̇ܪܩܝܢ ܠܢ
IšoAdiab:Epist ܡ̇ܓܕܦܝܢ ܟܠܝܘܡ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܠ ܡܠܐ̈ ܫܪܝܪܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܐ ܬܘܗܝ ܂ ܗܘ̇ ܕܒܟܠܗܝܢ ܦܪ ܫܐܝܬ ܡܡ̇ܠܠ ܂ ܘܠܘܩܒܠ
IšoAdiab:Epist ܐܢܘܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܛܘܥܝܝ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܣܓܝܘ ܡܟܫܘܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܘܗܘ ܢܘܗܪܐ ܒܚܫܘܟܐ ܡܢܗܪ ܂ ܘܚܫܘܟܐ ܠܐ ܐܕܪܟܗ ܂ ܟܠ ܠܫܢ ܂
IšoAdiab:Epist ܣܓܝܘ ܡܟܫܘܠܐ̈ ܥܒܕܝ̈ ܥܘ̣ܠܐ ܃ ܒܫܡܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܕܪܟܗ ܂ ܟܠ ܠܫܢ ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܛܘܥܝܝ ܂ ܘܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܐܢܘܢ ܕܡܣܠܝܢ ܝ ܂ ܒܡܢܘܢ̈ ܡܢܘܢ̈ ܠܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܓܘܫܡܐ ܥܕܬܢܝܐ ܃ ܠܡܢܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܘܣܩܘܒܠܝܬܐ̈ ܂
IšoAdiab:Epist ܦܘܪܫܢܐ̈ ܃ ܟܠܗ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܣܬܠܐ ܂ ܘܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܡܫܘܕܥܢ̈ ܂ ܘܡ̣ܢ ܬܪܝܗܘܢ ܕܝܢ
IšoAdiab:Epist ܕܒܩܢܘܡܗ ܐܢܫܝܐ ܣܒ̣ܠ ܐܢܝܢ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܪ̈ ܠܢ ܃ ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܩܢܘܡܗ ܐܢܫܝܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܬܘܒ ܐܦ ܠܚܫܘܫܘܬ ܐ ܘܠܡܝܘܬܘܬ ܐ ܆
IšoAdiab:Epist ܃ ܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܕܠܐ ܢܦܫܐ ܡܓܕܦܝܢ ܕܐ ܬܘܗܝ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܂ ܗܠܝܢ ܃ ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܡܠܝ ܆ ܗܘܐ ܒܟܠܗܝܢ ܕܟܝܢܐ ܐܟܘܬܢ ܂ ܗ̣ܢܘܢ ܓܝܪ
IšoAdiab:Epist ܡ̇ܘܕܝܢ ܕܐܬܢܣܒ ܃ ܐܠܐ ܝ · ܠܐ ܡܟܝܠ ܒܗܠܝܢ ܝܕܝܥ ܃ ܘܐܬܒܠܥ ܗܠܝܢ ܟܝܢܐ ܂ ܘܐ ܬ ܡܢܗܘܢ ܕܕܠܐ ܩܢܘܡܐ ܂ ܘܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܟܕ ܒܟܠܗ ܢ
IšoAdiab:Epist ܟܠܗ ܢ ܣܒܪܗ ܕܟܝܢܢ ܃ ܡ̣ܢ ܦܘܪܩܢܐ ܕܥܒ̣ܕ ܠܢ ܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܠܗܘܬܐ ܂ ܘܛܟ ܐܦ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܡ̇ܪܝܢ ܂ ܘܦ̇ܣܩܝܢ ܒܝܕ
IšoAdiab:Epist ܕܝܢ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ ܘܐܪܥܢܝܬ̈ ܐ ܃ ܕܒܗܝܢ 2ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܕܝܠܢ ܗܠܝܢ ܦܘܪܩܢܐ ܕܚܝܝܢ̈ ܃ ܝܗܒ̣ ܠܢ ܚܘܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܠܟܘܢ ܂ ܘܥܡ
IšoAdiab:Epist ܕܢܬܦܪܥܢ̈ ܠܚܘܒܟܘܢ ܂ ܒܝܘܡܗ ܪܒܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܗܠܝܢ ܡܩܒܠܢܐ̈ ܡܛܝܒܐ̈ ܒܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܣܝܡܢ̈
IšoAdiab:Epist ܕܚܠܦܝܢ ܗܘܘ ܡܩܒܠܢܐ̈ ܡܛܝܒܐ̈ ܒܩܢܘܡܗܘܢ ܠܚܫܐ̈ ܕܚܠܦ ܗܠܝܢ ܩܘܫܬ ܐ ܐܫܘܝ ܠܢ ܡܪܢ ܠܡܛܥܡ ܐܘ ܐܚܝ̈ ܚܒܝܒܐ̈ ܇ ܒܐܚܝܢ̈
IšoAdiab:Epist ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܡ̣ܢ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܣܕܩܘ ܂ ܘܒܥܝܪ ܂ ܐ ܗܠܝܢ ܡܕܡ ܦܪܝܫܝܢ ܡ̣ܢ ܣܘܪܝܢܐ̈ ܘܠܘܠܝܢܣXܠܐ̈ ܘܡܪܩܝܘܢܐ̈ ܂
IšoAdiab:Epist ܃ ܡ̣ܢ ܗܝ̇ ܕܒܡܘܬܐ ܕܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ ܃ ܂ ܝܝ ܂ ܙ̇ܒܢܝܢ ܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܐ ܕܡܣܬܥܪܝܢ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܝܬܝܪ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈
IšoAdiab:Epist ܣ̇ܥܪܝܢ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕܩܕܡܘ ܫܩ̣ܠܘ ܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܗܠܝܢ ܃ ܂ ܝܝ ܂ ܙ̇ܒܢܝܢ ܚܝܐ̈ ܕܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܂ ܘܬܠܬܝܗܝܢ̈ ܕܝܢ
IšoAdiab:Epist ܫܒܝܚܬܐ̈ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܘܚܦܝܛܝܢ ܫܢܝܐܝܬ ܠܡܟܦܪ ܗܠܝܢ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܘܕܩܛܪܝܐ̈ ܂ ܗܐ ܝ ܓܠܝܙܝܢ ܠܓܡܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗܝܢ
IšoAdiab:Epist ܟܠܗܝܢ ܟܒܪ ܐܢܫ ܡܫܐܠ ܃ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܚܝܠܘܬ ܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܂ ܝ ܗܠܝܢ ܕܢܩܝܦ ܙܕܩܐܝܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܬܪܨܐܝܬ ܡܗܝܡܢܝܢ ܂ ܘܡܛܠ ܡܢܐ
IšoAdiab:Epist ܃ ܝܬܝܪܐܝܬ ܬܕܥܘܢ ܡܕܡ ܕܙ̇ܕܩ ܠܟܘܢ ܠܡܥܒܕ ܂ ܣܥܘܪܘ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܐܚܪܬܐ ܂ ܕܒܬܪ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܟܬܒ̇ܬ ܠܗ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܛܠ
IšoAdiab:Epist ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܃ ܠܘ ܐܚܪܬܐ ܡܝܬܪܘܬܐ ܥ̇ܒܕܐ ܠܗܝܢ ܐܠܐ ܛܢܢܐ ܗܠܝܢ ܡܢܝܢ ܂ ܡܣܬ ܕܬܬܡܠܐ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܝ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܂