simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܡܬܕܪܟܢܘܬܐ ܆ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܢ̈ ܘܠܐ
DionAr:MystWritings ܡܢ ¹ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐܝܬ ܐܬ̣ܟܪܙ ܠܢ
DionAr:MystWritings ܠܪ̈ ܓܫܐ : ܗܠܝܢ ܕܡܬܝܕܥܢ̈ ܒܗܘܢܐ :
DionAr:MystWritings ܘܒܛܒܥܐ : ܓܠܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܦܫܝܛܢ̈ ܘܠܐ ܓܒܝܠܢ̈
DionAr:MystWritings ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ . ܘܟܕ
DionAr:MystWritings ܡܢ ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐܝܬ ܐܬ̣ܟܪܙ ܠܢ
DionAr:MystWritings ܗܟܝܠ ܡܫܬܥܒܕܝܢܢ ܠܥܝܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܩ . Xܝ̇ܫܐ
DionAr:MystWritings ܓܘܢܐܝܬ ܒܚܕܡܢ ܩܢܘܡܝܗ̇ܒܟܠܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ . ܟܕܩ̇ܪܝܐ
DionAr:MystWritings ܘܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܀ ܗܠܝܢ ܡܕܝܢ ܥܡ ܢܗܝܪܐ̈
DionAr:MystWritings ܒܗܠܝܢ ܕܡܬܪ̈ ܓܫ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܡ̇ܬ̇ܝܕܥܢ . ܘܒܗܠܝܢ
DionAr:MystWritings ܘܒܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ
DionAr:MystWritings . ܘܡܬܡܬܚܝܢܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܦܘܬ ܡܫܘܚܬܢ ܆
DionAr:MystWritings ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܘ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܠܐ ܗܘܐ ܒܟܘܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ |ܐܠܗܝܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܇
DionAr:MystWritings ܒܛܝܠܘܬܐ̈ ܡܦܠܓܬܐ̈ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕ ܓܘܐ ܇
DionAr:MystWritings ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܥܠܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܒܛܝ̇ܠܘܬܐ . ܐܠܐ
DionAr:MystWritings ܠܓ̇X ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܢ̇ܦ̇ܠܛ ܒܝܕ
DionAr:MystWritings ܡܬܚ̣ܪܐ ܡܬܘܡ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ . ܘܠܐ ܡ̇Xܚ
DionAr:MystWritings ܆ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܕܟܠܝ ܛܒܢ̈ ܀ ܗܠܝܢ ³⁰ܕܝܢ ܕܦܪܝܫܢ̈ ܝܚܝܕܐܝܬ