simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܡܫܟܚ ܠܡܬܪܨܘ̇ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܢ ܢܨܒܐ ܒܠܚܘܕ
Cyr:ComLuke ܡܘܣܦܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܇ ܗܝܢ̈ ܕܒܗܕܝܘXܠܐ̈
Cyr:ComLuke ܡXܒܪܢܐܝܬ ܗܟܝܠ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܒ̣ܩ̣ ܂ ܐܬ̇ܐ
Cyr:ComLuke ܢܒܥܐ ܗ̣ܘ ܕܢܣܥܘܪ ܗܠܝܢ ܝ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܝܠܗ
Cyr:ComLuke ܡܕܡ ܕܡܣܬܥܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܕܠܝܬ
Cyr:ComLuke ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚ̣ܘܝܬ̣ ܘܠܐ ܡܕܡ
Cyr:ComLuke ܕܬܫܟܚ ܕܬܫܡܠܐ̇ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܗܕܝܘܛܐ̈ ܘܒܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ
Cyr:ComLuke ܬܡܗܐ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܡܪܫܘܬܐ̇̈ ܕܬܪܝܥܘܬ ܦܘܡܐ
Cyr:ComLuke ܐܢ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܩܢܘ ܥܠܘܗܝ ܂
Cyr:ComLuke ܗ̇ܝ ܕܢܫܟܚ ܕܢܕܥ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢܐ ܘܒܠܒܐ̇ ܂
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܐܪܚܩܘ ܡܢܗ ܗܠܝܢ ܕܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐܝܬ ܐܣܬܥܪ
Cyr:ComLuke ܕܟܝܐ ܂ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܬܘܒ̣ ܘܚܟܡܬܐ ܕܡܢܗ
Cyr:ComLuke ܘܚܟܡܬܐ ܕܡܢܗ ܂ ܗܠܝܢ ܝܗ̇ܒ̣ ܡܛܝܒܐܝܬ ܂
Cyr:ComLuke ܝܗ̇ܒ̣ ܡܛܝܒܐܝܬ ܂ ܗܠܝܢ ܦܪܩܢ̈ ܢܦܫܐ ܂
Cyr:ComLuke ܦܪܩܢ̈ ܢܦܫܐ ܂ ܗܠܝܢ ܡܥܒܕܢ̈ ܒܗ̇ ܫܘܦܪܐ
Cyr:ComLuke ܠܐ ܡܫܬܒ̣ܩܢܐ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܡܙܡܢܢ̈ ܡܢܬܐ ܕܩܕܝܫܐ̣̈
Cyr:ComLuke ܩܕܝܫܐ̈ ܡܚܘܝܢ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܛܘܒܬܢܐ̈ ܓܡܪܢ̈ ܠܢ̣
Cyr:ComLuke ܃ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܠܡܣܒ̣
Cyr:ComLuke ܕܝܢ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܡܠܬܐ
Cyr:ComLuke ܕܙܕܩܐ ܃ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܟܢܢ ܠܡܣܓܦܘ̣ ܂