simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܕܐܢ ܢܨܒܐ ܒܠܚܘܕ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܩܝܡ ܫܡܝܐ ܘܫܬ̇ܣ ܐܪܥܐ ܃ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܐܘ ܡܢܐ ܐܝܬ ܪܒܐ ܘܥܣܩܐ̇ ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܟܠܗܝܢ ܡܫܟܚ ܠܡܬܪܨܘ̇ ܂
Cyr:ComLuke ܇ ܗܝܢ̈ ܕܒܗܕܝܘXܠܐ̈ ܥܠ̣ܠܬܐ̈ ܕܪܘܫܥܐ ܕܥܠܘܗܝ ܣܝܡܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܬܬܓܪ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܂ ܘܐܚܪܢܬܐ̈ ܡܘܣܦܝܢ ܗܘܘ ܥܠ
Cyr:ComLuke ܫܒ̣ܩ̣ ܂ ܐܬ̇ܐ ܠܘܬ ܚܘܫܒܐ̈ ܓܘܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ̣ ܂ ܒܪܡ ܕܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܪܘܫܥܐ ܕܥܠܘܗܝ ܣܝܡܢ̈ ܗܘܝ̈ ܂ ܛܒ ܡXܒܪܢܐܝܬ ܗܟܝܠ ܟܕ
Cyr:ComLuke ܝ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܝܠܗ ܂ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܡܦܩ ܣܛܢܐ ܠܬܕܡܪܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܠܡܠܟܘܬܐ ܕܒܥܠܙܒܘܒ̣ ܂ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܒܥܐ ܗ̣ܘ ܕܢܣܥܘܪ
Cyr:ComLuke ܕܡܢ ܠܥܠ ܕܠܝܬ ܥܠܘܗܝ ܦܘܠܓܐ ܂ ܐܥܒܪܗ ܡܘܫܐ ܠܥܡܐ̣ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܡܦܩ ܣܛܢܐ ܠܬܕܡܪܬܐ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܂ ܚܘܐ ܡܕܡ ܕܡܣܬܥܪ ܡܢ
Cyr:ComLuke ܚ̣ܘܝܬ̣ ܘܠܐ ܡܕܡ ܂ ܪܕܦ̈ ܐܢܬ ܫܐܕܐ̣ ܂ ܝ ܗܢܐ ܫܘܠܛܢܐ̣ ܗܠܝܢ ܕܐܪܢܘܢ ܂ ܐܪܡܝ ܦܟܪܐ̈ ܒܫܦܥܐ̈ ܕܝܘܪܕܢܢ ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܢ
Cyr:ComLuke ܕܒܗܕܝܘܛܐ̈ ܘܒܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܡܕܡ ܡܘܠܕܢ̈ ܬܡܗܐ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܗܢܐ̣ ܒܥܠܙܒܘܒ ܂ ܡܢܗ ܝ̇ܙܦ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܬܫܟܚ ܕܬܫܡܠܐ̇ ܂
Cyr:ComLuke ܡܪܫܘܬܐ̇̈ ܕܬܪܝܥܘܬ ܦܘܡܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܂ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܢܒܥܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܗܕܝܘܛܐ̈ ܘܒܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܡܕܡ ܡܘܠܕܢ̈ ܬܡܗܐ ܂ ܂
Cyr:ComLuke ܩܢܘ ܥܠܘܗܝ ܂ ܘܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܫܝܚܐ ܢܘܬ ܐܢܝܢ̈ ܂ ܩܕܡܐܝܬ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܐ ܡܕܡ ܟܝܬ ܐܚܪܢܐ ܡܚܘܝܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܕܕܐܝܟ
Cyr:ComLuke ܕܒܗܘܢܐ ܘܒܠܒܐ̇ ܂ ܐܘ ܛܟ ܒܕܘܟ ܘܕܡܛܫܝܐܝܬ ܐܬܡܠܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ̇ ܂ ܗ̇ܝ ܕܢܫܟܚ ܕܢܕܥ
Cyr:ComLuke ܕܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐܝܬ ܐܣܬܥܪ ܇ ܠܐ̇ܟܠܩܪܨܐ ܝܗܒܘ ܗ̇ܝ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܂ ܠܟܠܡܕܡ̣ ܣܩܘܒܠܝܐ ܐܬܗܦܟܘ ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܐܪܚܩܘ ܡܢܗ
Cyr:ComLuke ܬܘܒ̣ ܘܚܟܡܬܐ ܕܡܢܗ ܂ ܗܠܝܢ ܝܗ̇ܒ̣ ܡܛܝܒܐܝܬ ܂ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܂ ܫ̣ܐܠ̣ ܠܐ ܪܓܘܙܢܘܬܐ ܂ ܥܢܘܝܘܬܐ ܂ ܠܒܐ ܕܟܝܐ ܂ ܘܥܡ
Cyr:ComLuke ܝܗ̇ܒ̣ ܡܛܝܒܐܝܬ ܂ ܗܠܝܢ ܦܪܩܢ̈ ܢܦܫܐ ܂ ܗܠܝܢ ܡܥܒܕܢ̈ ܒܗ̇ ܗܠܝܢ ܂ ܥܢܘܝܘܬܐ ܂ ܠܒܐ ܕܟܝܐ ܂ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܬܘܒ̣ ܘܚܟܡܬܐ ܕܡܢܗ ܂
Cyr:ComLuke ܦܪܩܢ̈ ܢܦܫܐ ܂ ܗܠܝܢ ܡܥܒܕܢ̈ ܒܗ̇ ܫܘܦܪܐ ܗ̇ܘ ܡܝܬܪܐ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܬܘܒ̣ ܘܚܟܡܬܐ ܕܡܢܗ ܂ ܗܠܝܢ ܝܗ̇ܒ̣ ܡܛܝܒܐܝܬ ܂
Cyr:ComLuke ܡܥܒܕܢ̈ ܒܗ̇ ܫܘܦܪܐ ܗ̇ܘ ܡܝܬܪܐ̣ ܂ ܘܝܘܩܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗ ܂ ܗܠܝܢ ܝܗ̇ܒ̣ ܡܛܝܒܐܝܬ ܂ ܗܠܝܢ ܦܪܩܢ̈ ܢܦܫܐ ܂
Cyr:ComLuke ܡܙܡܢܢ̈ ܡܢܬܐ ܕܩܕܝܫܐ̣̈ ܂ ܘܒܢܝ̈ ܓܘܕܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܗܠܝܢ ܥܘܬܪܐ ܗ̇ܘ ܪܘܚܢܝܐ ܂ ܝ· ܩܢܝܢܐ̣ ܗ̇ܘ ܠܐ ܡܫܬܒ̣ܩܢܐ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܛܘܒܬܢܐ̈ ܓܡܪܢ̈ ܠܢ̣ ܂ ܘܠܣܒܪܐ ܕܚܝܐ̈ ܕܠܐ ܫܘܠܡ ܗܠܝܢ ܕܩܕܝܫܐ̣̈ ܂ ܘܒܢܝ̈ ܓܘܕܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܚܘܝܢ̈ ܂
Cyr:ComLuke ܨܒܐ ܐܢܬ ܠܡܣܒ̣ ܂ ܐܬ̇ܩܪܒ ܟܕ ܚ̇ܕܐ ܐܢܬ ܂ ܡܬܪܟܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܂ ܝX ܕܒܐܝܕܗ ܘܥܡܗ ܠܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܃ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܕܐܝܟ
Cyr:ComLuke ܕܠܒܪ ܡܢ ܡܠܬܐ ܕܙܕܩܐ ܃ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܟܢܢ ܠܡܣܓܦܘ̣ ܂ ܩ̇ܦܣ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ̣ ܂ ܡܬܪܟܢ ܐܠܗܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̇ܪܬ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܡܕܡ ܡܢ
Cyr:ComLuke ܕܡܟܢܢ ܠܡܣܓܦܘ̣ ܂ ܩ̇ܦܣ ܐܝܕܐ ܂ ܠܐ ܡܘܫܛ ܗ̇ܝ ܕܪܚܝܡܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪܬ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܡܠܬܐ ܕܙܕܩܐ ܃ ܘܡܢ