simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrHex ܕܢܫܐܠ ܒܛܝܠܐܝܬ ܥܠ ܗܠܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ . ܘܕܢܥܩܒ
Basil:SyrHex ܘܕܢܥܩܒ ܕܡܢܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܩܠܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ .
Basil:SyrHex . ܕܟܠܗܝܢ ܠܡ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ ܡܢ ܡܢܘܬܐ̈
Basil:SyrHex ܘܐܪܥܐ ܘܝܡܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܪܕܐ̈ ܕܫܚܠܐ .
Basil:SyrHex . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪܘ .
Basil:SyrHex ܠܡܥܒܪ̈ ܐܠܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܕܡܬܚܙܝܢ .
Basil:SyrHex ܥܒܪܢ ܟܕ ܡܬܟܪܟܢ ܗܠܝܢ X0ܕܡܬܙܝܥܢ ܠܥܠ ܡܢܟ
Basil:SyrHex ܕܗܢܝܢ ܥܠܝܗܝܢ ܥܛܦܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠܝܢ ܡܬܟܪܟܢ .
Basil:SyrHex ܕܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ 20 ܗܠܝܢ ܠܢ ܒܫܪܪܐ ܐܬܝܗܒ
Basil:SyrHex ܕܟܘܟܒܐ̈ . ܘܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܗܢܐ ܥܡܠܐ
Basil:SyrHex . ܐܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܬܐ̈ ܗܟܢܐ ܐܣܬܪܩ
Basil:SyrHex ܡܛܥܝܢܐ̈ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܠܐܝܐܢܘܢ
Basil:SyrHex ܗܘܬ ܕܢܐܠܦܘܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܥܣܩܬܐ̈ . ܘܠܐ
Basil:SyrHex ܕܩܝܡ . ܡܢ ܗܠܝܢ X ܕܝܢ ܠܘܝܢ
Basil:SyrHex . ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܪܚܝܩܝܢ ܡܢ
Basil:SyrHex ܗܟܢܐ ܪܚܝܩܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܠܦܢ ܥܠ ܥܠܡܐ
Basil:SyrHex ܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ . ܘܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܚܝܢܢ ܠܙܒܢܐ |ܗܢܘ
Basil:SyrHex . 6ܐܝܟ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܬܐܡܪܐ ܪܫܝܬܐ
Basil:SyrHex ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܡܟ ܬܐܠܦ .
Basil:SyrHex ܗ̣ܘ ܕܬܗܦܘܟ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܥܒܪ ܕܬܐܙܠ ܒܬܪܗܝܢ