simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrHex ܦܬܓܡܐ̈ . ܘܕܢܥܩܒ ܕܡܢܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܩܠܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ . ܢܚܙܐ ܗܠܝܢ ܬܣܒܥܠܐܝܠܝܢ 15 Xܐ . ܡܪܢ̈· ܩܕܡ ܕܝܢ ܕܢܫܐܠ ܒܛܝܠܐܝܬ ܥܠ
Basil:SyrHex ܩܠܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ . ܢܚܙܐ ܡܢܘ ܗ̇ܘ ܕܡܠܠ ܐܢܘܢ ܥܡܢ . ܕܐܦܢ ܗܠܝܢ ܕܢܫܐܠ ܒܛܝܠܐܝܬ ܥܠ ܗܠܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ . ܘܕܢܥܩܒ ܕܡܢܐ ܐܢܘܢ
Basil:SyrHex ܕܡܬܚܙܝܢ ܡܢ ܡܢܘܬܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܦܣܩܢ ܘܠܝܬ ܠܗܝܢ ܓܒܐ̈ . ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܕܦܝܠܣܘܦܐ̈ ܗܟܢܐ ܫܓܘ ܕܢܐܡܪܘܢ . ܕܟܠܗܝܢ ܠܡ
Basil:SyrHex ܦܪܕܐ̈ ܕܫܚܠܐ . ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܚܝܠܐ . ܫܩܠܘ ܪܫܝܬܐ ܗܠܝܢ ܪܫܡܘ 25 ܒܟܬܒܝܗܘܢ̈ . ܕܢܐܡܪܘܢ ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܝܡܐ ܡܢ
Basil:SyrHex ܗܟܢܐ ܐܡܪܘ . 30 X ܕܕܠܐ ܡܕܒܪܢܐ ܘܕܠܐ ܒܛܝܠܘܬܐ ܪܕܐ ܥܠܡܐ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܕܒܙܚܘ ܒܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܗܘܬ ܛܥܝܘܬܗܘܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ
Basil:SyrHex ܪܘܪܒܬܐ̈ ܕܡܬܚܙܝܢ . ܕܠܐ ܣܟܐ ܥܠ ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܒܗ ܗܠܝܢ ܕܥܒܘܕܘܬܐ ܕܚܕ ܥܠܡܐ ܩܢܐ ܗܢܐ ܒܚܝܠܗ ܠܡܥܒܪ̈ ܐܠܐ ܕܐܝܟ
Basil:SyrHex X0ܕܡܬܙܝܥܢ ܠܥܠ ܡܢܟ ܒܫܡܝܐ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܬܘܒ ܡܛܘܠ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܕܠܐ ܪܫܝܬܐ . ܘܠܘ ܡܛܘܠ ܕܥܠܝܟ ܥܒܪܢ ܟܕ ܡܬܟܪܟܢ
Basil:SyrHex ܕܥܠܝܢ ܡܬܟܪܟܢ . ܘܫܘܝܢ ܙܘܥܝܗܝܢ̈ ܒܐܡܝܢܘܬܗܝܢ . ܗܠܝܢ ܪܒܐ ܬܚܘܡܐ ܣܡ ܕܢܣܬܝܟܢ . ܘܠܘܡܛܠ ܕܗܢܝܢ ܥܠܝܗܝܢ ܥܛܦܢ
Basil:SyrHex ܠܢ ܒܫܪܪܐ ܐܬܝܗܒ . ܒܪܫܝܬ ܗܟܝܠܐܡ̣ܪ ܕܒܪܐ ܐܠܗܐ . ܘܟܠ ܗܠܝܢ ܘܥܠ ܫܘܚܠܦܘܗܝ̈ . ܡܢ ܡܠܦܢܘܬܐ ܓܝܪ ܕܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ 20
Basil:SyrHex ܕܥܠ ܗܢܐ ܥܡܠܐ ܣܦܝܩܐ ܫܪܟܘ ܒܒܛܝܠܘܬܗܘܢ . ܘܥܠܘܗܝ ܕܗܢܐ ܗܠܝܢ ܡܥܩܒܬ ܥܠ ܬܚܘܡܐ̈ ܘܥܠ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܟܘܟܒܐ̈ . ܘܗ̣ܢܘܢ
Basil:SyrHex ܫܪܝܪܬܐ̈ ܗܟܢܐ ܐܣܬܪܩ ܡܚܫܒܬܗܘܢ̈ . ܘܚܫܟ ܠܒܗܘܢ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܘܬܚܝܬ ܚܫܐ̈ ܕܓܡܘܪܝܐ ܣܝܡܝܢ ܡܦܩܢܘܗܝ̈ ܒܚܒܠܐ . ܐܠܐ ܡܢ
Basil:SyrHex ܟܠܗܝܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܠܐܝܐܢܘܢ . ܚܕܐ ܗܝ ܕܡܬܒܥܝܐ ܗܘܬ ܗܠܝܢ ܟܪܟܝܗܘܢ̈ ܕܟܘܟܒܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܡܛܥܝܢܐ̈ . ܘܡܢ
Basil:SyrHex ܥܣܩܬܐ̈ . ܘܠܐ ܨܒܘ ܕܠܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܢܕܥܘܢ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܠܐܝܐܢܘܢ . ܚܕܐ ܗܝ ܕܡܬܒܥܝܐ ܗܘܬ ܕܢܐܠܦܘܢ ܡܢ
Basil:SyrHex X ܕܝܢ ܠܘܝܢ ܕܠܡܫܬܚܠܦܘ ܠܗ ܠܥܠܡܐ . ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܨܒܘ ܕܢܐܠܦܘܢ ܥܠ ܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܘܥܠ ܕܝ̣ܢܐ ܕܩܝܡ . ܡܢ
Basil:SyrHex ܗܟܢܐ ܪܚܝܩܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܠܦܢ ܥܠ ܥܠܡܐ ܚܪܢܐ . ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܗܠܝܢ . ܘܫ̇ܠܡ ܗܘ ܠܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܩܒܠܝܢܢ ܕܢܩܘܐ ܒܗ . ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ
Basil:SyrHex ܕܡܠܦܢ ܥܠ ܥܠܡܐ ܚܪܢܐ . ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܢܐܬܝܢ ܥܠ ܒܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܩܒܠܝܢܢ ܕܢܩܘܐ ܒܗ . ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܪܚܝܩܝܢ ܡܢ
Basil:SyrHex ܕܡܚܝܢܢ ܠܙܒܢܐ |ܗܢܘ ܕܘܒܪܗܝܢ . 9 10ܫܦܝܪ ܗܟܝܠ ܝܠܦܢܢ ܗܠܝܢ ܟܝܢܝܗܘܢ̈ . ܒܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܩܢܝܢ ܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ . ܘܗܢܝܢ
Basil:SyrHex ܟܠܗܝܢ ܡܬܐܡܪܐ ܪܫܝܬܐ . ܐܬܒܩܐ ܗܟܝܠ ܐܠܐ ܫܠܡܐ ܠܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܡܩܒܠܢ . ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܕܫܘܕܝܐ̈ ܣܝܡ ܫܘܠܡܗܝܢ . 6ܐܝܟ ܕܡܢ
Basil:SyrHex ܕܥܡܟ ܬܐܠܦ . ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܬܗܦܘܟ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܥܒܪ ܕܬܐܙܠ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܪܫܝܬܐ ܕܩܘܝܡܗ ܕܥܠܡܐ . ܡܫܟܝܝ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܕܡܢ
Basil:SyrHex ܕܥܒܪ ܕܬܐܙܠ ܒܬܪܗܝܢ . ܩܐܡ ܐܢܬ ܗܘ ܓܝܪ ܥܠ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܗܠܝܢ ܡܫܟܝܝ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܡܟ ܬܐܠܦ . ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܬܗܦܘܟ ܥܠ