simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܡܬܚܙܐ ܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܝܛܝ-ܢ ܘܠܐ ܕܪܘܝܐ
BarEbr:CandSanc ܬܬܝܬܝܝܢ̈ ܘܕܥܠܝܗܝܢ‹X ܕܒܥܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܗ̣ܝ ܣܢܝܩܘܬܐ ܪܒܬܐ
BarEbr:CandSanc ܩ̇ܕܡܬ̇ ܣ̇ܡܬ̇ ܐܝܛܐ ܗܠܝܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܕܠܩܘܒܐX ܢ̇ܣܝܬ
BarEbr:CandSanc ܢܣܬ . ܟܠ ܗܠܝܢ . X X
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܘ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐ
BarEbr:CandSanc ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐ ܠܡܫܬܘܕܥܘ ܕܬ̣ܩܢܐܝܬ
BarEbr:CandSanc ܡܠܐ̈ ܡܫ̣̇ܘܕܥܢ̈ ܕܒܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܡܕܪܫܝܢ ܗܘܘ
BarEbr:CandSanc ܗܘܘ ܬܡ̣ܝܗܐܝܬ ܡܠ̣̇ܦܢܐ̈ ܗܠܝܢ ¹ܩܕܝܫܐ̈ ܀ ܕ
BarEbr:CandSanc ܐܚܪܢܐ̈ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܝܕܝ̣ܥܐ ܡܗ̣ܝܪܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ
BarEbr:CandSanc ܛܠܢܝܬܐ̈ ܡܣܬܒܪܢ̈ ܡܕܪܟܢܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܪܓܫܢܝܬܐ̈ ܟܠܗܝܢ ܘܠܐX
BarEbr:CandSanc ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝܬܝܗܝܢ ܗ̣ܘ .
BarEbr:CandSanc . ܐܦܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ .
BarEbr:CandSanc . ܡ̣̇ܨܝܐ ܕܟܠܗ ܗܠܝܢ ܕܐܠܨ ܐܝܬ ܡ̣̇ܕܪܟ
BarEbr:CandSanc ܡܪ̣ܪܟܢܘܬܗ ܕܗܘܢܐ ܘܕܥܠܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܝܗܝܢ ܕܘܟܝܐ ܕܗܘܢܐ
BarEbr:CandSanc ܐܘܡܝܪܘܣ ܦܘܐܝܛܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܫ̣̇ܒܚ . ܟܕ
BarEbr:CandSanc ܐܡ̣ܪܘ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܕܠܐ
BarEbr:CandSanc . ܘܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ- ܗܠܝܢ ܒܪܝܐ̈ ܡܬܘܡܝܐ ܘܠܐ
BarEbr:CandSanc . ܒܕܓܘܢ ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܓܘܫܡܐ̈ ܐܢ ܡܬܘܡܝܝܢẌ
BarEbr:CandSanc ܘܠܗܝܢ ܠܩܕܡܝܘܬܐ̈ ܘܐܚܪܝܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ ܐܘܟܝܬ ܫ̣ܘܝܬܐ
BarEbr:CandSanc ܕ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥܐ ܐܬܬܟܝܢ .