simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܚܝܠܐ̈ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢܗܘܢ . ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܟܝܢܐ ܠܝܬ ܕܚܡܝܡ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܥܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܢܘ ܪܥܝܢܗ̇ . ܕܠܝܬ ܟܝܢܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܚܕ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܗܬܝܪ ܡܬܩܪܐ الهواء للجوّ اخر النسيم . ܘܐܚܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܘ ܕܠܟܐ ܡܢ ܪܝܫܝ̈ ܛܘܪܐ̈ ܪܡܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܡܥܠܝ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܡܨܥܝܬܐ̈ ܕܠܐ ܣܓܝܐܝܢ ܒܗܝܢ ܒܬܐ̈ . ܘܙܥܘܪܝܢ̈ ܐܢܝܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ . ܐܘܟܝܬ ܙܪܥܝܬܐ̈ . ܘܒܪ ܣܪܘ ܐܡ̇ܪ
BarBahl:SyrLex ܕܡܬܚܫܚܢ̈ ܒܡܐܢܐ̈ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܬܩܢܢ̈ ܡܢ ܗ̇ܠܝܢ ܗܠܝܢ . ܡܨܥܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ ܩܪܕܚܘܬܐ ܘܢܓܪܘܬܐ . ܐܚܪܝܬܐ̈ ܕܝܢ
BarBahl:SyrLex ܕܡܬܬܩܢܢ̈ ܡܢ ܗ̇ܠܝܢ الصناعة المِهنَة يريد ܗܠܝܢ ܘܢܓܪܘܬܐ . ܐܚܪܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܫܚܢ̈ ܒܡܐܢܐ̈ ܕܡܢ
BarBahl:SyrLex ܕܡ̇ܫܚܝܢ ܒܗܝܢ ܥܘܡܩܐ ܐܡܪ . ܒܨܘܪܬ̇ ܟܬܒ ܕܝܢ ܐܝܟ̇ܐ ܗܠܝܢ ܡܝܐ̈ . . ܘܙܥܘܪ ܡܢ ܚܒܪܗ . ܘܗ̇ܘ ܕܒܦܪܟ̇ܣܝܣ ܟܬܝܒ . ܥܠ
BarBahl:SyrLex ܕܗ̇ܘ ܕܢܣܟ ܦܪܙܠܐ . ܒܪܡ ܠܘ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܒܪܘܟܒܐ ܫܦܝܪܐ ܘܠܬܐܚܬ ܐܝܬ ܙܩܐ̈ ܐܝܟ
BarBahl:SyrLex . ܐܠܐ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܢܩܕܬܐ̈ . ܘܗ̇ܘ ܕܡܪܟܒ ܩܝܢܬܐ ܝܬܝܒ ܠܥܠ ܗܠܝܢ ܙܩܐ̈ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܗ̇ܘ ܕܢܣܟ ܦܪܙܠܐ . ܒܪܡ ܠܘ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܡܝܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܪܝܚܐ ܕܐܝܠܐ ܠܗ̇ܘ ܚܘܝܐ . ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܠܝܢ ܘܐ̇ܬܐ ܡܣܦܩ ܠܗܘܢ ܐܝܟ̇ܐ ܕܥܠ ܚܘܝܐ . ܘܡܚܕܐ ܕܡ̇ܛܝܢ
BarBahl:SyrLex ܝܘܠܦܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܝ̇ܠܦܝܢ بحث وامتحان ܀ ܐܝܩܝܘ̇ܢ ܒܪ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܠܟ̇ܢܬ̇ܐ الملكيّة ܀ ܐܝܩܘܩܠܝܐ ܒܪ ܣܪܘ
BarBahl:SyrLex عند حيث ܀ ܐܝܬܘܗܝ ܠܙܦܠܢ ܚܠܦ ܐܝܬܘܗܝ ܙܦܠܢ ܠܡܕ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܐ̇ܡܪܝܢ ܥܠ ܐܢܫ ܕܠܒܝܫ ܐ̇ܘ ܣܐܝܢ ܐ̇ܘ ܣܝܡ ܥܪܩܬܐ ܘܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܕܥܓܪܐܝܬ ܡܡܠܠܝܢ . ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ فلان هو ܐܝܬܘ ܠܦܠܢ ܀ ܗܠܝܢ ܠܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܢܘܣܦܘܢܗ̇ . ܘܐܦ ܗܫܐ ܡܘܣܦܝܢ ܠܗ̇
BarBahl:SyrLex ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܨܒܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܚ̇ܒܫ ܕܠܐ ܡܢܝܢ . ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܟܝܢܐ . ܐܡܬܝ ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܫ ܫܪܝܐܝܬ ܟܕ ܠܐ ܡܬܚܡ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܕܐܡܪܝܢ ܓܘܢܝܐ جوايز العوّام . ܘܒܕܘܟ̇ ܛܟ̇ܣܐ . ܗܠܝܢ ܘܒܕܘܟ̇ ܫܘܝܘܬܐ . ܐܟܣܝܘ̇ܡܛܐ ܡܝܩܪܐ̈ . ܙܕܩܐ̈
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܠܗ الملحد . ܐܠܗܐ ܒܨ ܕܐ̇ܢ ܟ̇ܠ ܒܝܕܥܬܗ ܚܙܝܬܐ ܗܠܝܢ الالهي ܀ ܐܠܗ اله ܐܠܗܐܝܬ الالهيّة ܀ ܐܬܐܠܗ تألّه’
BarBahl:SyrLex ܡܬܡܪܢ̈ ܥܠ ܐܠܗܐ . ܠܘ ܐܝܟ ܕܒܬܚܘܡܐ ܡܬܚܒܫ̇ . ܪܡ ܓܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܣܬܝܟ . ܐ̇ܘ ܥܠܬܐ ܕܟܠ . ܐ̇ܘ ܣ̇ܦܩ ܠܟܠ ܛܘܒܝܢ̈ .
BarBahl:SyrLex ܕܟܢ ܡܫܬܡܗܝܢ ܬܪܝܢܐ̈ الاركان الممتزجة والطبايع ܀ ܗܠܝܢ ܠܟܠܡܐ ܕܡܢܗܘܢ ܘܡܫܬܡܗܝܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܘܐܒܗܝܐ̈ . ܠܘܩܒܠ
BarBahl:SyrLex الزبل المخاط وما اشبهه فضول البدن رذالة ܀ ܗܠܝܢ ܡܢ ܢܚܝܪܐ ܗ ܝܬܝܪܘܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܘܥܬܐ ܘܣܘܪܐ̈ ܘܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܚܝܠܐ̈ ܡܣܝܟܐ ܗܕܐ ܩܪܝܬܐ ܝܘܢܝܬܐ . ܘܗܕܐ ܒܫܠܝܚܐ ܗܠܝܢ الكلام الزور ܀ ܐܦܘܪܬܘܢ ܗ ܡܬܦܫܩ ܪܕܦ ܫ̇ܒܐ ܒ̇ܐܙ .
BarBahl:SyrLex ܐܢܝܢ̈ . ܐܦ الاهجيّة اي ايمبي ܐܝܐܡܒܝ . ܐܝܪܘܢܟܘܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܢܬܪܘܪܒܘܢ ܒܗܠܝܢ ܡܘܫܚܬܐ̈ ܡܠܠ . ܡܘܫܚܬܐ̈ ܕܝܢ