simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܂ ܠܗ ܕܨXܝܢXܝܬ ܗܠܝܢ ܩܒ̣ܠ ܀ ܚܢܢ
BarṢal:ComGosp ܐܘܟܠܐ ܂ ܘܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܚܛܝܬܐ ܣܥ̣ܪܬ̇
BarṢal:ComGosp ܂ ܠܟܠܗܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܟܕ ܫܡܥ̣ ܐܬܦܫܟ
BarṢal:ComGosp ܕܝܠܗ ܂ ܐܫܬܡܠܝ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܘܥܠܗܝ̇ ܐܡ̣ܪ
BarṢal:ComGosp ܨܒܝܢܗ ܘܟܝܢܗ ܂ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܂
BarṢal:ComGosp ܀ ܟܕ ܝܘܚܢܢ ܗܠܝܢ ܡܟܪܙ ܗܘ̣ܐ ܠܟܢܫܐ̈
BarṢal:ComGosp ܕܢܚܘܐ ܕܒܫܪܪܐ ܐܡ̇ܪ ܗܠܝܢ ܂ ܐܡ̣ܪ ܃
BarṢal:ComGosp ܘܡܣܡܒܪ̤ܫܐ ܂ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܘܡܐ ܕܠܘܬ
BarṢal:ComGosp ܨܒܝܢܝܬܐ ܀ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܐܦܐ̈ ܠܡܩܡܘ̣ ܒܢܝܐ̈
BarṢal:ComGosp ܗ̇ ܂ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܪܓܫܢܝܬܐ̈ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܫ̇ܪܐ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܂ ܒܨܝܪܐ
BarṢal:ComGosp Xܝ ܂ X ܗܠܝܢ ܂ ܛܛܪܪܟܐ ܡܬܩܪܐ
BarṢal:ComGosp ܕܠܘ ܬܚܘ·ܬܐ ܐܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܩܘܠܣܐ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܟܕ ܡܠܝܘ ܗܠܝܢ ܕܢܡܘܣܐ ܐܙܠܘ ܠܢܨܪܬ
BarṢal:ComGosp ܦܐܠܐܘܣ ܠܦܐܣܐܝܠ ܂ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢܝܐ̈ ܕܐܝܪܘܕ
BarṢal:ComGosp ܛܠܝܐ̈ ܕܪܡܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܩܛܠܘ ܒܒܝܬܠܚܡ ܂
BarṢal:ComGosp ܠܐ ܫܪܪܝܢ ܦܘܫܩܐ̈ ܗܠܝܢ ܀ ܚܢܢ ܕܝܢ
BarṢal:ComGosp ܐܣܬܓܕ ܂ ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܘܐܢ ܗ̇ܢܘܢ ܂
BarṢal:ComGosp ܗܘ̣ܘ ܀ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܥܠܬܐ̈ ܐܬܒܥܝ̣ ܡܟܝܪܐ
BarṢal:ComGosp ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܣܥܪܘ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܚܝܠܐ ܐܠܗ