simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Treatises ܫܪܪܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܘܒܥ̇ܒܕܐ̈ ܡܫܬܟܚ
Ath:Treatises . ⁵ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܗܫܐ ܐܠܘ ܐܣܬܟܠܘ
Ath:Treatises ܠܗ . X ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܡܢ ܣܓܝܐܬܐ̈
Ath:Treatises . ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܗܠܝܢ ܢܣܒܢ̈ ܫܪܝܐ .
Ath:Treatises ܫܪܝܐ . ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܕܠܝܠܐܝܬ ܢܬܝܕܥܢ̈
Ath:Treatises ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܦܓܪܗ ܥܠܘܗܝ
Ath:Treatises ܐܢܫܐ . ܒܦܓܪ ܗܠܝܢ ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ .
Ath:Treatises ܕܗ̇ܘ ܕܐܬܩܪܒ ܠܗ ܗܠܝܢ ܦܢܝ ܗܘܐ .
Ath:Treatises 1ܐ̇ܡܕ ܗ̣ܘ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܢ̇ܛܪܬ ܐܢ̇ܝܢ
Ath:Treatises ܕܟܘܠ ܕܢܫܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܝܐ̈ ܬܘܒ ܢܨܗܐ
Ath:Treatises ܠܘܬܝ ܘܐ̇ܣܐܐܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐXX ܟܕ
Ath:Treatises ܕܒܝܕ ܐܫܥܝܐ ܡܠܠ ܗܠܝܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܘ
Ath:Treatises ܕܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܥ̇ܒܪ
Ath:Treatises ܡܕܡ . ⁵ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܘܐܦ ܡܛܠ
Ath:Treatises ܪܘܚܐ ܐܬܝܠܕܘ . ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܠܕܘ
Ath:Treatises ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܠܡ ܗܠܝܢ ܡܥܒܕ ܗ̣ܘ ܟܕ
Ath:Treatises ² X ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܘܡܛܠ ܒܪܐ ܘܡܛܘܠ
Ath:Treatises . ⁷ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܡܛܠ
Ath:Treatises ܗ̣ܘ ܥ̇ܒܕ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܝܡܢ ܕܐܢܐ
Ath:Treatises ܗܘܐ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܫܥܒܕܝܢ . ܡܢ