simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:HomEpist ܡ̇ܢ ܕ ܣܪܛ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܡܪܢ .
Ath:HomEpist ܩ̇ܐܡ ܟܬ ܒܬ ܗܠܝܢ . ܨ ܠܘ
Ath:HomEpist X¹ ܠܬܝܒܘܬܐX . ܗܠܝܢ ܫܘܝܐܝܬ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ
Ath:HomEpist ܐܦ ܗ̣ܘ ܡܘܣܦ ܗܠܝܢ . ܐܝܢܐ ܕܥ̣ܒܪ
Ath:HomEpist ܢ̇ܠܦܟܘܢ X . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܗܠܝܢ
Ath:HomEpist ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡ̣ܨܝܢ ܕܢܩ̇ܒܠܘܢ
Ath:HomEpist ܡܫܬ̣ܚܪ ܠܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܬܐܡܪܝ̈
Ath:HomEpist . ܗܠܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܬܐܡܪܝ̈ . XX
Ath:HomEpist . ܟܕ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܠܝܬ ܐܢܘܢ ܠܒܪ
Ath:HomEpist ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܗܠܝܢ ܡܠܠ ܗܘܐ ܡܪܢ
Ath:HomEpist ܡܪܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܟܕ
Ath:HomEpist ܫܠܝܚܐ ܠܘܟܕܐ̇ܚܕ ܒܐܦܝܗ̇ܕܬܝܒܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܘܬ
Ath:HomEpist ܠܥܒܪܝܐ̈ ܓܝܪ ܟ̇ܬܒ ܗܠܝܢ . ܕܠܐ ܢܣ̣ܒܪܘܢ
Ath:HomEpist . ²⁰ X4ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܡܬ̇ܚܫܒ ܗ̇ܘܝܬ
Ath:HomEpist ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܡܦܪܫܐܝܬ
Ath:HomEpist ܕܝܢ ܟܕ ܚ̣ܙܘ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܘܬܗ . ܠܐ
Ath:HomEpist . ܐܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܢܝܢ̈
Ath:HomEpist ܐܢܘܢ . ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܥܒ . .
Ath:HomEpist . XX ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܡܡ̇ܪܚܝܢ ܗܘܘܦܪܝܫܐ̈
Ath:HomEpist ܕܢܬܕܝܢܘܢ ܠܥܠܡ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܡ̣ܪ ܗܘܐ