simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:HomEpist ܡܛܠ ܡܪܢ . ܐܢܐ ܓܒܪܐܝܠ ܕܥܠ ܐ ܣܛܘܢܐ ܕ ܩܪܡܢ ܩ̇ܐܡ ܟܬ ܒܬ ܗܠܝܢ . ܐܘܣܝܐ ܡܬܐܡܪ ܘܟܝܢܐ ܘܝܬܐ ܘܩܢܘܡܐ . ܨ ܠܘ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕ ܣܪܛ
Ath:HomEpist . ܨ ܠܘ ܥܠܝ ܒܗܝܡܢ . ܬܘܒ ܡܐܡܪܐ ܕܝܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܡܪܢ . ܐܢܐ ܓܒܪܐܝܠ ܕܥܠ ܐ ܣܛܘܢܐ ܕ ܩܪܡܢ ܩ̇ܐܡ ܟܬ ܒܬ
Ath:HomEpist ܫܘܝܐܝܬ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ . ܘܐܝܚܝܕܐܝܬ ܬܘܒ ܡ̇ܘܣܦܝܢ ܗܠܝܢ . . ܕܬܘܒ ܢܚ̣ܛܘܢ . ܕܡܢ ܕܪܝܫ ܢܬܚܕܬܘܢ X¹ ܠܬܝܒܘܬܐX .
Ath:HomEpist . ܐܝܢܐ ܕܥ̣ܒܪ ܬܚܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܘܕܬܪܝܢ̈ ܒܨܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܠܕܝ̣ܢܐ ܕܥܠܝܗܘܢ · XX XX ܬܐܘܓܢܝܣܛܘܣ ܕܝܢ ܐܦ ܗ̣ܘ ܡܘܣܦ
Ath:HomEpist ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡ̣ܨܝܢ ܕܢܩ̇ܒܠܘܢ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܐܡ̣ܪ ܗܠܝܢ ܕܬܩ̇ܒܠܘܢ . ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܬܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܗ̣ܘ ܢ̇ܠܦܟܘܢ X .
Ath:HomEpist ܕܠܐ ܡ̣ܨܝܢ ܕܢܩ̇ܒܠܘܢ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܐܡ̣ܪ ܦܪܘܩܢ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܬܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܗ̣ܘ ܢ̇ܠܦܟܘܢ X . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܠܘܬ
Ath:HomEpist ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܬܐܡܪܝ̈ . XX ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝ̇ܠܦܬ . ܣ̇ܒܪ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܫܡܝܐ . ܐܦ XXXXXX ܠܐ ܚܕ ܡܦ̣ܩ ܒܪܘܚܐ ܡܫܬ̣ܚܪ ܠܗܘܢ .
Ath:HomEpist ܐܬܐܡܪܝ̈ . XX ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝ̇ܠܦܬ . ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܗܠܝܢ . ܐܦ XXXXXX ܠܐ ܚܕ ܡܦ̣ܩ ܒܪܘܚܐ ܡܫܬ̣ܚܪ ܠܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܡܢ
Ath:HomEpist ܠܝܬ ܐܢܘܢ ܠܒܪ ܡܢܗ . ܐ̇ܠܨܐ ܕܐܝܢܐ ܕܚ̇ܛܐ ܒܒܪܐ ܘܡܓܕܦ ܗܠܝܢ X . ܐ̇ܝܟܢ ܐܝܬܘܗܝ X² ܠܒܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘ̣ܘ ܒܗ . ܟܕ ܗܟܝܠ
Ath:HomEpist ܡܠܠ ܗܘܐ ܡܪܢ . ܦܝܣܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ . ܕܬܘܒ ܗܦ̣ܟܘ ܗܠܝܢ ܥܡ̣ܕܐ ܦܪܝܫܐ̈ . ܘܩ̇ܕܡܘ ܩ̇ܒܠܘ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ
Ath:HomEpist . ܐܠܐ ܟܕ ܡܝ̇ܬܐ ܡܪܫܘܬܐ̈ ܕܕܝ̣ܢܐ ܗܢܐ . ܘܟܕ ܥ̇ܕܠ ܒܫܪܪܐ ܗܠܝܢ ܐܫܬܘܬܦܘ . ܠܘ ܓܝܪ ܟܕ ܫܚܝܡܐܝܬ ܡ̇ܠܦ ܗܘܐ ܡܪܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ
Ath:HomEpist ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܘܬ ܥܒܪܝܐ̈ . XXX XX ܚܣ . ܐܠܐ ܟܕ ܡܚ̇ܘܐ ܕܚܕ ܗܘ ܗܠܝܢ ܗܕܐ . ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܫܠܝܚܐ ܠܘܟܕܐ̇ܚܕ ܒܐܦܝܗ̇ܕܬܝܒܘܬܐ̈
Ath:HomEpist . ܕܠܐ ܢܣ̣ܒܪܘܢ ¹⁰ ܕܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܥܡܘܕܝܬܐ̈ ܐܝܬ ܟܠ ܝܘܡ ܗܠܝܢ ܠܚܘܕ ܫܘܡܠܝܐ ܕܒܝܕ ܗܢܐ ܘܠܘ ܬܪܝܢ̈ . ܠܥܒܪܝܐ̈ ܓܝܪ ܟ̇ܬܒ
Ath:HomEpist ܗܟܝܠ ܡܬ̇ܚܫܒ ܗ̇ܘܝܬ . ܣ̇ܒܪܬ ܕܪܒ ܗܘ XX XX ܦܓ̣ܥܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܕܪܝܫ ܡܬ̇ܝܠܕ ܒܝܕ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . ²⁰ X4ܟܕ
Ath:HomEpist ܠܐ ܗܘܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܐܝܟ ܗܘ̣ܝܗܘܢ . ܡܚܝܕܐܝܬ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܥܡܟܘܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܫ̇ܡܥܬ ܡܢ ܐܒܐ X . ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܝܢ
Ath:HomEpist ܕܐܠܗܘܬܗ . ܠܐ ܐܫܬܘܕܥܘ ܗ̇ܝ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘ̣ܐ ܘܐܓܢ X² ܗܠܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐX . ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܚ̣ܙܘ
Ath:HomEpist ܬܕܡܪܬܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܢܝܢ̈ . ܘܗܠܝܢ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܕܐܒܐ ܐܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܘܕܢ̇ܚ . ܘܟܘܟܒܐ̈ ܡܢܗ ܡܬܟ̇ܪܟܝܢ ܒܪܩܝܥܐ . ܐܢ ܓܝܪ
Ath:HomEpist ܥܒ . . . ܕܐ ܕܒܥܠܙܒܘܒ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܠܨܐܝܬ ܘܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܐܢܝܢ̈ . ܘܗܠܝܢ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܕܐܒܐ ܐܢܘܢ . ܘܐܢ
Ath:HomEpist ܗܟܝܠ ܡܡ̇ܪܚܝܢ ܗܘܘܦܪܝܫܐ̈ . ܘܐܝܟ ܗܢܐ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܟܬܒܐ . ܡܛܠ ܥܓ̣ܠܐ ܕܥܒ̣ܕܐܗܪܘܢ . XX ܕܐܝܟ
Ath:HomEpist ܗܟܝܠ ܐܡ̣ܪ ܗܘܐ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܦܪܘܩܢ . ܠܐ ܐܝܟ ܕܗܐ ܪܒ ܗܠܝܢ X ܠܢܘܪܐ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܛܝܒܐ ܠܗ̇ . ܘܥܡܗ ܒܗ̇ ܕܢܬܕܝܢܘܢ ܠܥܠܡ .