simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܂ ܘܒܪܕܝܢ ܘܒܘܠܝܕX ܗܠܝܢ ܕܗܢܘܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ
ChronEdes ܕܝܢ ܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܥܒܕ
ChronEdes ܕܢܥܒܕ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܃ ܘܦܘܩܕܢܐ ܕܡ̇ܠܟܐ
ChronEdes ܕܐܒ̇ܥ ܣܛܢܐ ܒܝܬ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܓܒܪܐ̈ ܛܘܒܬܢܐ̣̈
ChronEdes ܐܢܝܢ̈ ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܚܙܘ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܂
ChronEdes ܐܒ̇ܥ̣ ܂ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܡܓܕܠܐ̈ ܡܡܪܕܐ̈
ChronEdes ܠܫܘܡܠܝ ܐܓܘܢܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܝܬ ܡܪܝ
ChronEdes ܒܒܝ ܙܥܘܪܐ ܂ ܗܠܝܢ ܐܡܪܢܢ ܒܦܣܝܩܬܐ̣̈ ܂
ActsMiaphysites ܩܕܝ̣ܫܬܐ ܇ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܫܬ̇ܢܕܘ
ActsMiaphysites ܕܛܘܒܐ̣̈ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܠܘܬ
ActsMiaphysites ܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܠܦ̣ܢܢ ܂ ܂
ActsMiaphysites ܐܢܩܢܝܐ ܆ ܫ̇ܢܝܘ ܗܠܝܢ ܕܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܠܐܬܪܘܬܗܘܢ̈
ActsMiaphysites ܡܢ ܕܐܘܣܦ ܝ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܇ ܕܐܬܝܗ
ActsMiaphysites ܇ ܕܐܬܝܗ ܢ ܗܠܝܢ ܇ ܕܣܟ̣ܪܬܘܢ ܒܐܦܝܗܝܢ̈
ActsMiaphysites ܘܬܪ̈ ܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܦܫܘ ܠܘܬܗ ܝ
ActsMiaphysites ܦܘܩܕܢܐX ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܛܠܬܗ ܕܥܐܕܐ
ActsMiaphysites ܃ ܐܦ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ
ActsMiaphysites ܠܗ ܂ ܗܐ ܗܠܝܢ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܩܪܒܘܗܝ ܘܗ̣ܘܐ
ActsMiaphysites ܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܘܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܥܡܗ ܆ ܒܐ̇ܬ
ActsMiaphysites ܆ ܦ̇ܬܚܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܒܪ ܩܘܦܠܐ̣